All posts by: admin

About admin

Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb od roku 2016 NR SR schválila nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. Účinnosť nadobudne od 1.júla 2016. Účelom tohto nového zákona je zakotviť právnu reguláciu vyvlastnenia v samostatnej zákonnej úprave. Podmienky vyvlastnenia Na to, aby bolo možné pozemok alebo stavbu vyvlastniť, t.j. odňať ju z vlastníctva pôvodného […]

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Nevyreklamovali vám tovar? Porušil predávajúci svoje zákonné povinnosti? Od roku 2016 môžete požiadať o  alternatívne riešenie sporu. Váš spor sa vyrieši rýchlo, online a hlavne ZADARMO! V novembri 2016 schválila NRSR nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý vychádza zo smernice o riešení spotrebiteľských sporoch online. Týmto zákonom sa zavádza možnosť alternatívneho riešenia […]

Kúpna zmluva na byt Kúpna zmluva je typickým príkladom tzv. scudzovacích zmlúv, ktorých účelom je prevod vlastníckeho práva. Pri kúpnej zmluve vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať predmet kúpy kupujúcemu, a zároveň je kupujúci povinný predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Predmetom kúpy môže hnuteľná aj nehnuteľná vec, pričom pokiaľ ide o nehnuteľnosť, musí byť zmluva […]

Pozvanie na seminár “Právo pre eshopy” Už teraz pre vás pripravujeme prednášky a semináre na rok 2016. V spolupráci so známym vydavateľstvom odbornej literatúry a vzdelávacou inštitúciou Verlag Dashofer budeme v roku 2016 lektorovať okrem iného seminár na tému „Právo pre eshopy“. Stručná charakteristika seminára „Právo pre eshopy“ Prevádzkovateľ eshopu alebo ten, kto sa len založiť eshop chystá, […]

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Národná rada SR dňa 22.9. 2015 prijala zákon č. 272/2015 o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len register právnických osôb). Register právnických osôb je informačným systémom verejnej správy, vybudovaný ako jeden zo základných registrov v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. […]

Plán kontroly ochrany osobných údajov na rok 2015 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov pravidelne kontroly u prevádzkovateľov, […]

Ako napísať návrh na rozvod manželstva? Platné manželstvo môže v podmienkach Slovenskej republiky zaniknúť len rozvodom, samozrejme okrem prípadu smrti jedného z manželov alebo vyhlásenia jedného z manželov za mŕtveho. O rozvode manželstva rozhoduje súd. Stiahnite si vzor návrhu na rozvod vypracovaný našimi advokátmi. Čo musí návrh na rozvod manželstva obsahovať? Konanie o rozvode sa začína na návrh, ktorý musí […]

Novela zákona o rodine v roku 2015 Dňa 26. júna 2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2016.  Nová právna úprava prináša niekoľko zmien, prehľad tých najdôležitejších uvádzame v tomto článku. Základné zásady zákona o rodine Cieľom novely zákona o rodine je predovšetkým posliniť ochranu maloletých detí […]

Kedy je potrebný súhlas s používaním cookies?  V nadväznosti na zmeny v politike cookies spoločnosti Google, si vás touto cestou dovoľujeme upozorniť na povinnosti, ktoré vám v súvislosti s tým vznikli. Povinnosti  týkajúce sa používania cookies je potrebné splniť do 30. 09.2015. Čo sú „cookies“? Cookies predstavujú mikrodáta ukladané internetovou stránkou alebo aplikáciou, keď užívateľ vstupuje na stránku z […]

Príspevok na zateplenie rodinných domov Vláda schválila ďalší zo sociálno-ekonomických balíkov. Štát prispeje majiteľom na zateplenie ich rodinných domov. Novelizáciou zákona o energetickej hospodárnosti budov a ďalších relevantných zákonov sa ustanovia legislatívne pravidlá pre príspevok na zateplenie rodinných domov. V rámci tohto projektu má štát preplatiť až 30 mil. eur. Pre koho je príspevok určený? Príspevok na zateplenie […]