aktualizacia_obchodnych_podmienok_lanikova_group_advokatska_kancelaria

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky

Od 1.februára 2016 musia prevádzkovatelia e-shopov aktualizovať svoje podmienky. Novým zákonom sa rozširuje informačná povinnosť e-shopistov o možnosť alternatívneho riešenia sporov.

V záujme posilnenia ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Týmto zákonom sa zavádza možnosť mimosúdneho riešenia sporu medzi podnikateľom a spotrebiteľom a zároveň sa novelizuje zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku. Novelizáciou uvedeného zákona sa rozširujú sa informácie, ktoré musí prevádzkovateľ e-shopu poskytnúť spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy. Tieto informácie sú obvykle zahrnuté v obchodných podmienkach.

Aké informácie má e-shopista poskytnúť spotrebiteľom?

Novelizovaný zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku presne určuje, aké informácie má prevádzkovateľ e-shopu poskytnúť spotrebiteľovi. Medzi tieto informácie patrí napríklad:

  1. hlavné vlastnosti tovaru a charakter služby,
  2. identifikačné údaje predávajúceho,
  3. kontaktné údaje predávajúceho,
  4. platobné podmienky,
  5. dodacie podmienky a iné.

Od 1. februára 2016 sa medzi tieto informácie, ktoré je potrebné poskytnúť, pridáva aj „informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov“.

Ako prebieha alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov?

Možnosť alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Tento zákon stanovuje podmienky alternatívneho riešenia sporu, ktorý vznikol medzi podnikateľom, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby na diaľku (napr. prostredníctvom e-shopu) a spotrebiteľom. Pre vylúčenie pochybností, spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tento zákon sa nevzťahuje na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb v kamennej predajni alebo na právny vzťah, ktorého účastníkom nie je spotrebiteľ.

Pokiaľ sa spotrebiteľ, ktorý uzatvoriť na diaľku hocijaký typ spotrebiteľskej zmluvy, domnieva, že predávajúci porušil jeho práva (napríklad zle vybavil reklamáciu), môže sa v prvom rade obrátiť so žiadosťou o nápravu na predávajúceho. Ak u predávajúceho neuspeje, môže sa obrátiť na niektorý z orgánov alternatívneho riešenia sporov, ktorý sa bude snažiť vyriešiť spor rýchlo, jednoducho a najmä zadarmo.

Orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  • iný orgán zapísaný do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárska SR.

Okrem uvedených orgánov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže podať spotrebiteľ podnet aj online cez formulár na web stránke EÚ, ide o tzv. RSO platformu.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní. Návrh je možné podať na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov alebo prostredníctvom platformy RSO, pričom právo voľby má spotrebiteľ. Pokiaľ by predávajúci v zmluve alebo v obchodných podmienkach určil konkrétny orgán alternatívneho riešenia sporov, je to neplatné.

Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom prijatia návrhu na vybranom orgáne. V rámci riešenia spotrebiteľského sporu poverený orgán preskúma opodstatnenosť návrhu, tento následne doručí predávajúcemu a vyzve ho, aby sa k návrhu vyjadril. Predávajúci je povinný poskytnúť poverenému orgánu potrebnú súčinnosť a na výzvu reagovať. Pokiaľ predávajúci nereaguje, môže mu poverený orgán dať pokutu až 10 000 eur.

Poverený orgán postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie a najjednoduchšie ukončený. Ak je to možné, komunikuje so zúčastnenými stranami mailom alebo telefonicky. Poverený orgán postupuje tak, aby do 90 dní konanie ukončil.

Výsledkom alternatívneho riešenia sporu je nezáväzné odôvodnené stanovisko. V nezáväznom stanovisku orgán alternatívneho riešenia sporov popíše skutkový stav a vyvodí z uskutočneného dokazovania záver, či došlo k porušeniu zákona predávajúcim.

Aké náklady vznikajú účastníkom alternatívneho riešenia sporov?

Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Orgán alternatívneho riešenia sporov, napr. SOI, nemôže žiadať ani od spotrebiteľa ani od podnikateľa odmenu za svoju činnosť. Môže však žiadať od spotrebiteľa poplatok za začatie konania, avšak maximálne do výšky 5 eur. Každý účastník sporu si znáša náklady na konanie sám, pričom nemôže žiadať od protistrany náhradu trov konania.

Ako má e-shopista aktualizovať obchodné podmienky?

V súvislosti s týmto novým zákonom, je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný aktualizovať svoje obchodné podmienky. Aktualizácia obchodných podmienok sa týka doplnenia informácií týkajúcich sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku je prevádzkovateľ e-shopu povinný informovať spotrebiteľov o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a zverejniť na svojej web stránke odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov.

Zákon nestanovuje kde presne má byť táto informácia poskytnutá. Podnikateľ však musí túto informáciu zákazníkovi poskytnúť ešte pred uzatvorením zmluvy, t.j. pred odoslaním záväznej objednávky. Zvyčajne býva táto informácia súčasťou obchodných podmienok. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov musí byť ľahko dostupný, čo podľa právnej teórie je maximálne na 2 kliky.

Aktualizovať obchodné podmienky v súlade so zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je potrebné do 1.februára 2016. Pokiaľ tieto informácie na svojom webe nebudete mať, môže vám SOI uložiť pokutu až do výšky 10 000 eur.

Produkty pre váš eshop