druzstevne_podielnicke_listy_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nároky z neplatných družstevných podielnických listov DPL

Otázka:

Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil po babke cenné papiere v poľnohospodárskom družstve. Cenné papiere, ktoré sa nazývali družstevné podielnické listy, mali byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov. Keď som sa informoval na družstve, povedali mi, že družstevné podielnické listy boli premenené na listinné a vyhlásené za neplatné. Nedostal som z družstva žiadne upozornenie, peniaze a ani cenné papiere. Čo môžem robiť?

Odpoveď:

Družstevné podielnické listy (ďalej len „DPL“) sú osobitným druhom cenných papierov, ktoré majú právny základ v zákone č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách (tzv. transformačný zákon) a ako unikátny druh cenného papiera boli zavedené novelou č. 264/1995 Z.z.

DPL sú osobitosťou právnej úpravy na Slovensku, žiadna iná krajina v súčasnosti takýto inštitút nemá.

Na základe zákona č. 42/1992 Zb. prešli poľnohospodárske družstvá osobitnou formou transformácie. Oprávneným osobám, ktoré neboli členmi družstva, ale mali v družstve majetkové podiely, vydalo družstvo družstevné podielnické listy.

DPL ako cenné papiere sa zvyčajne vydávali v zaknihovanej forme a boli evidované  v Centrálnom depozitári cenných papierov. Pred pár rokmi začali niektoré družstvá s procesom premeny DPL z cenných papierov v zaknihovanej forme na cenné papiere v listinnej forme. Družstvo ako emitent zrušilo svoju emisiu v Centrálnom depozitári a celú správu a evidenciu DPL prevzalo na seba. Tým sa dosiahol stav, keď jednotliví vlastníci DPL nemuseli už platiť poplatky Centrálnemu depozitáru za vedenie svojich účtov.

Družstvá v rámci  premeny DPL vydali namiesto zaknihovaných DPL listinné DPL, ktoré boli povinné odovzdať ich majiteľom.

Proces premeny je komplikovaný právny proces. Vzhľadom k tomu, že neexistuje právna úprava, vzťahujúca sa na DPL ako osobitné cenné papiere, analogicky sa používajú ustanovenia Obchodného zákonníka, týkajúce sa premeny akcii.

Po vydaní DPL v listinnej forme má družstvo povinnosť opakovane vyzvať majiteľov DPL na ich prevzatie, a to spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami pre zvolávanie členskej schôdze.

Listinné cenné papiere, ktoré si ich majitelia neprevzali, môžu byť po splnení zákonných podmienok vyhlásené za neplatné.

Vo vašom prípade zrejme došlo k situácii, keď ste DPL zdedili v čase, keď boli  ešte vedené  v zaknihovanej forme. Pokiaľ ste  v Centrálnom depozitári cenných papierov  neoznámili zmenu majiteľa (dediča), cenné papiere boli stále evidované na vašu babku. Pri premene DPL poskytol Centrálny depozitár cenných papierov družstvu tieto údaje, v dôsledku čoho nemalo družstvo možnosť vás informovať o procese premeny DPL.

Pokiaľ vaše DPL boli v súlade so zákonom vyhlásené za neplatné, môžete žiadať od družstva výťažok z predaja nových tzv. náhradných DPL.

Podľa zákona má družstvo po tom, ako sú DPL vyhlásené za neplatné, povinnosť vydať nové tzv. náhradné DPL. Náhradné DPL predstavenstvo ponúkne na predaj iným osobám bez zbytočného odkladu. Výťažok z predaja náhradných DPL po započítaní pohľadávok družstva, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyhlásením DPL za neplatné a s ich predajom, družstvo bez zbytočného odkladu vyplatí majiteľovi, ktorého DPL boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy súdu.

Ak boli vaše DPL vyhlásené za neplatné, je potrebné požadovať od družstva vyplatenie výťažku z predaja. Tu je však potrebné prihliadnuť na trhovú hodnotu cenných papierov, ktorá závisí najmä od ekonomickej situácie toho – ktorého družstva, pričom v praxi sa pohybuje vo výške cca 10% – 20% nominálnej hodnoty.

Uvedené platí iba ak proces premeny DPL prebehol na družstve v súlade so zákonom. V opačnom prípade, t.j. ak by sa zistilo závažné porušenie príslušných zákonných ustanovení na strane družstva, do úvahy by mohlo prichádzať aj uplatnenie náhrady škody, vychádzajúce z nominálnej hodnoty cenného papiera. Každý prípad je však osobitý, preto  predtým, ako uplatníte nárok voči družstvu, je potrebné skúmať zákonnosť procesu premeny a v závislosti od tohto uplatniť svoj nárok.

JUDr. Zdenka Lániková

advokátka