vyvlastnenie_advokat_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb od roku 2016

NR SR schválila nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim. Účinnosť nadobudne od 1.júla 2016. Účelom tohto nového zákona je zakotviť právnu reguláciu vyvlastnenia v samostatnej zákonnej úprave.

Podmienky vyvlastnenia

Na to, aby bolo možné pozemok alebo stavbu vyvlastniť, t.j. odňať ju z vlastníctva pôvodného vlastníka, je potrebné, aby boli splnené zákonné podmienky pre vyvlastnenie. Vyvlastnenie možno uskutočniť len:

  1. v nevyhnutnej miere
  2. vo verejnom záujme na účel ustanovený zákonom
  3. za primeranú náhradu, a
  4. ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným vhodným spôsobom.

Čo je verejný záujem

Zákon pojem verejný záujem vôbec nedefinuje. Pozemok alebo stavbu je možné vyvlastniť len vo verejnom záujme na účel, ktorý je ustanovený osobitným zákonom. Z uvedeného vyplýva, že vyvlastnenie bude možné len vo verejnom záujme za účelom, ktorý ustanovuje osobitný právny predpis. Podľa dôvodovej správy je „účel vyvlastnenia viazaný na osobitné zákony z dôvodu, že účel vyvlastnenia vo verejnom záujme ako aj ďalšie hmotnoprávne podmienky vyvlastnenia, sú zakotvené v jednotlivých osobitných zákonoch, ktoré komplexne upravujú problematiku osobitných druhov stavieb vrátane vyvlastnenia na konkrétne účely, ktoré tvoria predmet ich úpravy (napr. cesty, železnice, letiská, banské stavby a dobývacie priestory, stavby pre obranu štátu, vodné stavby, protipovodňové úpravy a pod.)“.

Verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Osoba, ktorá navrhuje pozemok alebo stavbu vyvlastniť, už v návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania vymedzí účel, na ktorý sa vyvlastnenie vo verejnom záujme navrhuje a odôvodnenie návrh na vyvlastnenie.

Vyvlastniť pozemok alebo stavbu možno len vtedy, ak je to v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania.

Kto o vyvlastnení rozhoduje?

Na konanie o vyvlastnení je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého sa nachádza pozemok alebo stavba, o ktorej sa má konať, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť bola rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja vyvlastnená, s vyvlastnením nesúhlasí, môže požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o preskúmanie výroku, ktorým bolo o vyvlastnení rozhodnuté. Ak však pôvodný vlastník nesúhlasí len s náhradou za vyvlastnenie, môže sa obrátiť len na súd.

 Možno vyvlastniť nehnuteľnosť aj pre významné investície?

K 7.7.2015 bol novelizovaný zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií. Na základe tejto novely bolo pridané samostatné ustanovenie týkajúce sa vyvlastnenia nehnuteľnosti na účel realizácie významnej investície.

Významnou investíciou je podľa zákona stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak sú splnené tieto podmienky:

  1. investičné náklady na uskutočnenie stavby sú najmenej 100 miliónov eur,
  2. je národohospodársky významná a jej realizáciou sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest, a
  3. vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Už zo samotnej zákonnej definície významnej investície vyplýva, že ňou môže byť len stavba, ktorá podľa rozhodnutia vlády je vo verejnom záujme.

Na účel realizácie takejto stavby možno pozemok a stavbu vyvlastniť, ak je to vo verejnom záujme a právo k pozemku nie je možné nadobudnúť inak, avšak vždy len za náhradu.

Vo vzťahu k významným investíciám zákon určil aj výnimku, podľa ktorej k začatiu vyvlastňovacieho konania nie je potrebný schválený územný plán obce. Pokiaľ územný plán obce nie je schválený alebo ak aj schválený je, avšak v ňom nie je určené územie na realizáciu významnej investície, stačí na vyvlastnenie osvedčenie o tom, že stavba je významnou investíciou. Osvedčenie o významnej investícií vydá príslušne ministerstvo na základe návrhu schváleného vládou.

Aká vysoká je náhrada za vyvlastnenie?

Osobe, ktorej bola nehnuteľnosť alebo právo k nej vyvlastnené, má zo zákona nárok na primeranú náhradu. Náhradou pritom môže byť iná nehnuteľnosť alebo peniaze. Vyvlastnenú nehnuteľnosť možno nahradiť pridelením inej len v prípade, ak s tým vyvlastnený súhlasí. Pokiaľ s pridelením náhradného pozemku alebo stavby vyvlastnený nesúhlasí, poskytne sa náhrada v peniazoch. Pri určení výšky peňažnej náhrady sa vychádza zo znaleckého posudku nie staršieho ako 2 roky. Nahrádzajú sa pritom aj všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s vyvlastnením, ako napríklad náklady na presťahovanie, náklady spojené so zmenou trvalého bydliska a iné.

Potrebujete právne služby súvisiace s vyvlastňovaním? Obráťte sa na nás.

06apr 2018

GDPR eBook zadarmo Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka. Stiahnite si eBook zadarmo a dozviete sa, ako zvládnete GDPR sami za 5 dní. Vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo eBook k unikátnej knihe GDPR v praxi s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

04apr 2017

Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom. […]

22feb 2016
ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania […]

05feb 2016
druzstevne_podielnicke_listy_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nároky z neplatných družstevných podielnických listov DPL Otázka: Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil po babke cenné papiere v poľnohospodárskom družstve. Cenné papiere, ktoré sa nazývali družstevné podielnické listy, mali byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov. Keď som sa informoval na družstve, povedali mi, že družstevné podielnické listy boli premenené na listinné a vyhlásené za […]

03feb 2016
pravo_nehnutelnosti_spor_spoluvlastníkov_sud_dohoda_lanikova_group_adovkatska_kancelaria

Otázka: Traja súrodenci sme zdedili polyfunkčný dom na námestí v Nitre. Každý z nás má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3. Jednotlivé byty a nebytové priestory v dome sa prenajímajú. Nehnuteľnosť spravuje a o všetkom rozhoduje moja sestra. Zisk z prenájmu nám vypláca raz za rok. Už dlhšie máme však s bratom podozrenie, že nás klame a necháva si peniaze. […]

18jan 2016
aktualizacia_obchodnych_podmienok_lanikova_group_advokatska_kancelaria

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky Od 1.februára 2016 musia prevádzkovatelia e-shopov aktualizovať svoje podmienky. Novým zákonom sa rozširuje informačná povinnosť e-shopistov o možnosť alternatívneho riešenia sporov. V záujme posilnenia ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Týmto zákonom sa zavádza možnosť mimosúdneho riešenia sporu […]