Ochrana osobných údajov

 Ochrana osobných údajov

pri poskytovaní právnych služieb a informovania o legislatívnych zmenách

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Vážený klient,

za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb a informovania vás o legislatívnych zmenách potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  pričom použité budú výlučne na vymedzený účel

 1. Prevádzkovateľ
 • Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:
Obchodné meno: Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
Registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 52654/B
Sídlo: Grosslingova 8, 811 09
IČO: 36 858 439
Zastúpená:  JUDr. Zdenka Lániková, konateľ
 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 1. Účel spracúvania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov za účelom:
 • uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb,
 • poskytovania právnych služieb v rozsahu zmluvy,
 • informovania o legislatívnych zmenách,
 • realizovania marketingových aktivít,
 • prípade za iným účelom vyplývajúcim zo zmluvy alebo osobitného právneho predpisu.
 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.
 • Prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľ získava a spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
 • meno a priezvisko,
 • bydlisko,
 • kontaktné údaje (tel. č., mail),
 • číslo bankového účtu,
 • objednané produkty.
 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 • Klient poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely, najmä za účelom informovania o legislatívnych zmenách, v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri odoslaní dopytu prostredníctvom kontaktného formulára, pri odoslaní žiadosti o zasielanie newsletteru, pri stiahnutí bezplatného vzoru alebo E-booku alebo pri odoslaní objednávky prostredníctvom eshopu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 10 rokov. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 1. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe, okrem prípadu, že mu táto povinnosť vyplýva zo zmluvy alebo z osobitného právneho predpisu.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu nesprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe, okrem prípadu, že mu táto povinnosť vyplýva zo zmluvy alebo z osobitného právneho predpisu.
 1. Zverejnenie osobných údajov
 • Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o dotknutých osobách.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby
 • Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 • Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.
 1. Zodpovednosť prevádzkovateľa
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.
 • Tieto informácie k ochrane osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre vlastné účely, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 • Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov advokátskou kanceláriou nadobúdajú účinnosť od 01.06.2015.