ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016

Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania osobných údajov prevádzkovateľmi. Príslušný kontrolný orgán vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol alebo mimoriadnu kontrolu na základe podozrenia z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov ustanovených zákonom alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov.

Na čo sa kontrola spracúvania osobných údajov zameriava?

Kontrola úradu sa zameriava na to, či subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb dodržiava svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Aké povinnosti môžu byť predmetom kontroly?

Kontrolný orgán kontroluje najmä splnenie týchto zákonných povinností:

 • vypracovať Bezpečnostný projekt,
 • vypracovať Bezpečnostné opatrenia,
 • poučiť oprávnené osoby a spísať záznam o poučení oprávnených osôb,
 • viesť evidenciu informačných systémov,
 • urobiť oznámenie informačného systému na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • získať súhlas dotknutej osoby, pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady,
 • poskytnúť dotknutej osobe informácie o spracúvaní osobných údajov,
 • poverenie sprostredkovateľa na spracúvanie osobných údajov na základe písomnej zmluvy.

Plán kontroly Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016?

Úrad na ochranu osobných údajov vykonáva riadne kontroly podľa ročného plánu. Podľa tohto plánu sa má kontrola spracúvania osobných údajov v roku 2016 zameriavať najmä na tieto oblasti:

 • športové strediská,
 • lyžiarske strediská,
 • zábavné centrá,
 • agentúry dočasného zamestnávania,
 • prevádzkovatelia bankových a nebankových registrov klientských informácií,
 • uplatňovanie kontrolného mechanizmu zamestnávateľom,
 • obce a mestá,
 • konzulárne pracoviská vybraných astupiteľských úradoch SR,
 • výpočtové stredisko Ministerstva vnútra SR,
 • automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstou – EURODAC,
 • národná ústredňa SIRENE.

Pokiaľ patráte medzi prevádzkovateľ, na ktorých sa plán kontroly ochrany osobných údajov pre tento rok zameriava, odporúčame vám splniť si všetky povinosti, ktoré vám zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ukladá. V opačnom prípade môžete dostať pokutu až do výšky 200 000 eur.

V prípade záujmu vám radi s uvedenou problematikou pomôžeme a vypracujeme vám komplexnú dokumentáciu k ochrane osobných údajov, čím si splníte všetky povinnosti, ktoré vám zákon o ochrane osobných ukladá a nemusíte sa už viac báť pokút.