rozvod_manzelstva_advokat_lanikova_group

Rozvod. Kedy vás súd rozvedie?

Rozvod ako taký je  pre mnohých chúlostivá a často zdĺhavá záležitosť. Na to, aby ste sa vyhli ďalším nepríjemnostiam a komplikáciám počas tohto procesu je dôležité zvoliť správny prístup. Je potrebné uvedomiť si niekoľko skutočností. V zásade je pre obe strany lepšie, ak sa vedia navzájom dohodnúť na rozvode samotnom, teda či s ním obaja súhlasia. V prípade, že jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí, alebo sa manželia nevedia dohodnúť na vyporiadaní majetku, či starostlivosti o deti, konanie sa predlžuje.

Podanie návrhu na rozvod je jedným z najvážnejších rozhodnutí v živote človeka, keďže sa často netýka len manželov, ale aj ich detí. Rozvod by mal byť posledným možným prostriedkom riešenia problémov. V prvom rade odporúčame klientom dobre si zvážiť, či nie je možné manželstvo udržať. Ak sú však vzťahy medzi manželmi natoľko rozvrátené, že manželstvo neplní už svoj účel, je potrebné dôkladne sa pripraviť na ďalšie, veľmi podstatné právne kroky.

V nasledujúcom článku Vás oboznámime s dôvodmi a príčinami, ktoré musia byť naplnené a preukázané, aby súd manželstvo rozviedol.

Právny poriadok upravuje spôsob zániku manželstva. Podmienky rozvodu manželstva upravuje zákon o rodine, ktorý stanovuje, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

Dôvody zrušenia manželstva

Podľa zákona o rodine, súd môže manželstvo rozviesť, na návrh niektorého z manželov, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Účelom manželstva je predovšetkým vytvoriť trvalé a harmonické spoločenstvo, vytvorenie rodiny, zabezpečenie riadnej výchovy detí, vzájomná pomoc, uspokojovanie citových a iných potrieb. Právnym dôvodom zrušenia manželstva je teda vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi, nie akýkoľvek rozvrat. Vážny rozvrat vzťahov medzi manželmi môže spôsobiť jedna alebo viac príčin, ktoré spolu môžu navzájom súvisieť. Súdu priamo zo zákona vyplýva povinnosť zistiť príčiny, ktoré viedli k rozvratu a prihliadnuť na ne pri rozhodovaní. Ak sa vykonaným dokazovaním zistí, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené, že nie je možné obnovenie spolužitia, súd manželstvo rozvedie.

Súd nemusí manželstvo rozviesť

Pokiaľ  existujú závažné dôvody, pre ktoré nie je možné manželstvo rozviesť, súd návrh  zamietne. Súd manželstvo nemusí rozviesť napríklad z dôvodu prihliadnutia na záujem maloletých detí, ktorým je predovšetkým zachovanie rodinného prostredia, samozrejme za predpokladu, že ide o zdravé rodinné prostredie.

Súd vás môže rozviesť aj keď s tým manžel nesúhlasí

Súd môže manželstvo rozviesť aj v prípade, že jeden z manželov podá návrh na rozvod a druhý manžel s ním nesúhlasí, pokiaľ je ale preukázané, že manželstvo je vážne rozvrátené. Aby súd nemal o rozvrate pochybnosti, v návrhu by mali byť detailnejšie opísané a zdôvodnené skutočnosti, ktoré podporujú toto tvrdenie.

Pri posudzovaní rozvratu manželstva súd prihliada aj na porušenie povinností, ktoré manželom vyplývajú priamo zo zákona. Manželia sú si rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní spolu žiť a rešpektovať sa, byť si verní, pomáhať si, spoločne sa starať o deti, dbať o uspokojovanie potrieb rodiny, a pod. Najčastejšími príčinami rozvratu vzťahov medzi manželmi je nerešpektovanie vzájomných povinností.

Návrh na rozvod- čo musí obsahovať?

O zániku manželstva rozhoduje súd na návrh jedného z manželov. Miestne príslušným na podanie návrhu je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko. Ak takýto súd nie je, príslušným je všeobecný súd odporcu a ak nie je ani taký súd, tak všeobecný súd navrhovateľa.

Návrh na rozvod manželstva by mal obsahovať náležitosti stanovené zákonom. Musí byť z neho zrejmé, ktorému je určený, označenie účastníkov a ich právnych zástupcov, ak sa v konaní nechali zastúpiť advokátom. Pri označení účastníkov je potrebné uviesť najmä, meno, priezvisko, prípadne dátum narodenia, bydlisko účastníkov a údaj o štátnom občianstve. Návrh na rozvod musí z obsahového hľadiska obsahovať pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva a nakoniec musí byť z návrhu zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Návrh na rozvod manželstva je potrebné podpísať a datovať.

V prípade, že návrh neobsahuje zákonom požadované údaje alebo má isté nedostatky, súd navrhovateľa vyzve na ich doplnenie, čím sa však konanie predlžuje.

Návrh na rozvod manželstva je spoplatnený súdnym poplatkom 66 eur.

S konaním o rozvode manželstva je spojené konanie o úprave pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. Vo vzťahu k maloletým deťom súd rozhodne, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, výživné v akej výške bude platiť rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, kto bude zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok. Súd môže v rozhodnutí upraviť styk rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, s maloletým. Rozhodnutie súdu v týchto veciach je možné nahradiť dohodou rodičov, ktorú ale súd musí schváliť.

Kedy je manželstvo rozvedené?

Manželstvo sa považuje za rozvedené dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozsudok, ktorým súd manželstvo rozviedol. Rozsudok je právoplatný, keď bol doručený účastníkom konania a proti ktorému nie je už možné podať odvolanie. Lehota na podanie odvolanie je 15 dní a plynie od doručenia rozhodnutia. Účastníci konania tiež majú možnosť sa odvolania vzdať v záujme urýchlenia konania, vtedy rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom, kedy bolo rozhodnutie doručené všetkým účastníkom.

Po rozvode manželstva však nasleduje ešte zložitejšia fáza, a to vyporiadanie majetku manželov. Mnohí si chybne myslia, že tento proces sa uskutočňuje počas konania o rozvode. Súd však môže bezpodielové spoluvlastníctvo vyporiadať až keď je manželstvo  právoplatne rozvedené a rozvedení sa nevedia dohodnúť na rozdelení majetku.

V praxi býva zvyčajne problematické konanie o rozvode  prípade, že manželia majú spoločné maloleté deti alebo keď sa jeden z manželov nechce rozviesť. Odporúčame obrátiť sa na spoľahlivého advokáta, ktorý sa špecializuje na rodinné právo, aby váš rozvod prebehol rýchlo a podľa možností bezkonfliktne.