Občianske právo

  • spísanie a pripomienkovanie zmlúv 

  • zastúpenie v súdnych konaniach

  • elektronická komunikácia s klientom

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne služby so zameraním najmä na vyhotovenie všetkých druhov zmlúv, riešenie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, problematiku podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedičské vzťahy, správu a vymáhanie pohľadávok, ich zabezpečenie, postúpenie a pod.

Našich klientov zastupujeme na rokovaniach pri uzatváraní zmlúv, vypracovávame právne rozbory a pripravujeme právne dokumenty. Klientov zastupujeme tiež v súdnych a mimosúdnych konaniach.

V oblasti občianskeho práva poskytujeme nasledovné služby:

  • spísanie a pripomienkovanie rôznych druhov zmlúv

  • zastúpenie klientov pri mimosúdnych rokovaniach

  • zastúpenie klientov v súdnom konaní

  • zastúpenie v dedičskom konaní

  • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

  • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

  • založenie občianskeho združenia