Pracovné právo

 • spísanie pracovnoprávnych zmlúv už do 48 hodín 

 • zastúpenie v súdnych konaniach

 • protikorupčný systém pre zamestnávateľov

 • elektronická komunikácia s klientom

V oblasti pracovného práva poskytujeme právne služby tuzemským i zahraničným zamestnávateľom so zameraním najmä na vyhotovenie a pripomienkovanie všetkých druhov pracovnoprávnych zmlúv (pracovná zmluva, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce), poradenstvo a príprava dokumentov pre skončenie pracovného pomeru, či riešenie súdnych a mimosúdnych pracovnoprávnych sporov.

V súvislosti s novým zákonom o wistleblowingu  spracujeme a zavedieme pre zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami tzv. protikorupčný systém, vypracujeme protikorupčnú smenicu a budeme plniť povinnosti zodpovednej osoby súvisiace s oznamovaním a prešetrovaním korupčného správania.

V oblasti pracovného práva poskytujeme nasledovné služby:

 • spísanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv a dohôd

 • právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením prácovného pomeru

 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

 • súdne a mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov

 • interné predpisy a smernice

 • protikorupčná smernica

 • vytvorenie protikorupčného systému vo firme a plnenie povinností zodpovednej osoby