Právo družstiev

 • elektronické zápisy do obchodného registra 

 • o 50% nižšie súdne poplatky

 • premena DPL

 • vedenie celej právnej agendy družstva


Advokátska kancelária Lanikova Group je jednou z mála advokátskych kancelárií, ktorá poskytuje právne služby poľnohospodárskym družstvám už od doby ich transformácie v 90-tych rokoch.

Proces transformácie sme vo viacerých družstvách právne riadili a našim klientom sme zmenili ich právny základ, vnútorné vlastnícke a majetkové pomery, vysporiadali sme ich právne vzťahy k nehnuteľnostiam, riadili proces vydávania družstevných podielníckych listov (DPL), vybudovali nový systém zmluvných dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pracovno-právnych vzťahov.

Naše dlhodobé skúsenosti z nás spravili odborníkov na družstevné právo a nadväzujúce právne oblasti.

V súčasnosti poskytujeme komplexné právne služby moderným a prosperujúcim družstvám, vedieme ich celú právnu agendu, zúčastňujeme na zasadnutiach predstavenstva, členskej schôdze, na rokovaniach s obchodnými partnermi, pripravujeme obchodné zmluvy, vymáhame pohľadávky, vedieme agendu obchodného registra, zbierky listín a zastupujeme klientov pred súdmi a inými orgánmi.

Dôkladne poznáme problematiku DPL, realizujeme proces premeny DPL zo zaknihovanej podoby na listinnú, zabezpečujeme výkup a prevody DPL.

Nami poskytované služby priviedli družstvá k získaniu právnej stability a pevného základu svojej činnosti.

V oblasti práva družstiev poskytujeme najmä nasledovné služby:

 • komplexné vedenie právnej agendy družstva

 • zápisy do živnostenského a obchodného registra elektronickou formou

 • zmluvné vzťahy družstva

 • pracovno-právne vzťahy družstva

 • premena DPL

 • vyrovnací podiel

 • zastúpenie družstva v súdnom konaní