Protikorupčné právo

Máte viac ako 50 zamestnancov? Potom potrebujete protikoručnú smernicu!

 

 • komplexná dokumentácia k protikorupčnému systému 

 • zavedenie firemného protikorupčného systému 

 • vypracovanie protikorupčnej smernice 

 • 24/7 prijímanie podnetov zamestnancov 

 • plnenie úloh zodpovednej osoby 

 • 100% garancia nestrannosti a odbornosti 

V rámci boja proti korupcii prijala Národná rada SR ďalší tzv. protikorupčný zákon, ktorý ukladá každému zamestnávateľovi, ktorý má najmenej 50 zamestnancov, vytvoriť vnútorný systém riešenia podnetov zamestnancov týkajúcich sa korupčnej, či inej protizákonnej činnosti vo firme. Súčasťou tohto systému má byť zodpovedná osoba, ktorá bude prijímať a prešetrovať podnety zamestnancov. Za účelom zabezpečenia nestrannosti, odbornosti a zachovania prípadnej anonymity oznamovateľa, môže byť zodpovednou osobou aj externý subjekt. Firemný protikorupčný systém má byť rozpracovaný v tzv. protikorupčnej smernici prijatej zamestnávateľom.

Pokiaľ nebudete mať tzv. protikorupčnú smernicu do 1. júla 2015,  môže byť uložená pokuta až 20 000 eur.

Vzhľadom k tomu, že pred prijatím tohto zákona nemali slovenské firmy vo zvyku riešiť danú problematiku, získali sme bohaté skúsenosti na zahraničnom trhu. Spolupracovali sme s viacerými zahraničnými firmami na vytvorení a následnej aplikácii tzv. Etického kódexu. Podporovanie zamestnancov v upozorňovaní na korupciu a protizákonnú činnosť svojich kolegov, prešetrenie podnetov a následné vyvodenie dôsledkov takéhoto neželaného správania je neodmysliteľnou súčasťou podnikania prosperujúcej a zodpovednej firmy.

V oblasti protikorupčného práva poskytujeme nasledovné služby:

 • analýza korupčného prostredia vo vašej firme

 • návrh protikorupčných opatrení a ich zavedenie do praxe

 • vytvorenie interného systému vybavovania podnetov zamestnancov

 • vypracovanie protikorupčnej smernice

 • školenie zamestnancov o protikorupčných opatreniach a internom systéme vybavovania podnetov

 • plnenie povinností zodpovednej osoby

 • prijímanie podnetov zamestnancov (online protikorupčný formulár, 24/7 protikorupčná linka)

 • prešetrenie podnetu zamestnanca vo firme

 • návrh opatrení na vyvodenie zodpovednosti

 • evidencia podnetov

 • právna protikorupčná poradňa

 • monitoring dodržiavania protikorupčných opatrení

 • vypracovanie správy o dodržiavaní protikorupčných opatrení

 • podanie trestného oznámenia a zastúpenie v trestnom konaní

 • podanie oznámenia a zastúpenie v správnom konaní

 • vzorová komplexná dokumentácia protikorupčného systému pre vašu firmu

Zavedenie firemného protikorupčného systému nie je len Vaša zákonná povinnosť, ale je to v prvom rade účinný prostriedok ako ochrániť svoju firmu pred protizákonnou činnosťou zamestnancov. Ako preukazujú viaceré výskumy, až 86% protizákonnej činnosti zamestnancov bolo zistenej práve na základe podnetu iného zamestnanca. Firmy, ktoré prijali protikorupčnú smernicu, či obdobný interný predpis, zaznamenali o polovicu menej korupcie, sprenevery a inej nežiadúcej činnosti svojich zamestnancov. Až 90% firiem využíva služby externého odborníka na prijímanie a prešetrenie oznámení zamestnancov o korupčnom správaní kolegov.

Naša advokátska kancelária Vám poradí aké protikorupčné opatrenia prijať, vypracuje protikorupčnú smernicu obsahujúcu prijaté protikorupčné opatrenia a popis vnútorného systému prijímania a prešetrovania podnetov zo strany zamestnancov. Budeme Vaša zodpovedná osoba podriadená priamo vedeniu firmy, ktorá nepretržite prijíma podnety zamestnancov, prešetruje ich a navrhuje, aké opatrenia zo zistených skutočností vyvodiť. Poveriť advokátsku kanceláriu ako externý subjekt na riešenie protikorupčnej agendy firmy Vám zaistí nestrannosť, transparentnosť, efektívnosť, odbornosť a právnu garanciu. Nenarúšajte si touto častokrát nepríjemnou problematikou nekonfliktné pracovné vzťahy.

Pokiaľ máte záujem o právne služby našej advokátskej kancelárie dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu. Radi vám zodpovieme na vaše otázky týkajúce sa protikorupčného systému pre vašu firmu.

Pokiaľ máte záujem sami si vypracovať potrebnú dokumentáciu, zakúpte si balík vzorových dokumentov k protikorupčnému systému pre vašu firmu spracovaný našimi advokátmi.

Pokiaľ vás táto téma zaujala, prečitajte si o protikorupčnom systéme viac: