smrt_dlznika_poistenie_uveru_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Smrť dlžníka a poistenie úveru

OTÁZKA:

Dobrý deň pani advokátka Lániková, rada by som vás poprosila o radu. Prednedávnom nám zomrel otec a v priebehu dedičského konania sme sa s bratom dozvedeli, že otec si zobral rok pred smrťou  úver. Úver bol pre prípad smrti poistený, napriek tomu však banka  od nás ako dedičov vymáha otcov dlh. Po otcovi sme dedili  polovicu bytu, v ktorom sme spoločne bývali. Nesúhlasili sme však s tým, aby sme splácali otcov úver, veď bol poistený. Poisťovňa nám napriek tomu oznámila, že nebude plniť, a tak banka súdne vymáha úver od nás. Je takýto postup zákonný?

ODPOVEĎ:

Je pravdou, že podľa §  470 Občianskeho zákonníka prechádzajú na dedičov nie len poručiteľove aktíva (napr. hnuteľné a nehnuteľné veci), ale aj pasíva, t.j. dlhy. Dedič zodpovedá za dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, avšak len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. To znamená, že keď ste zdedili po otcovi polovicu bytu v hodnote napríklad 50 000 eur, zodpovedáte tiež za jeho dlhy, a to až do výšky hodnoty ½-iny bytu, čiže do sumy 50 000 eur.

Vo všeobecnosti možno odporučiť, že pokiaľ sú dlhy poručiteľa  vyššie ako hodnota jeho majetku, dedičstvo je predĺžené a v tom prípade je vhodné ho odmietnuť. Každý dedič má takúto možnosť, vyplývajúcu priamo zo zákona. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia.  Odmietnutie dedičstva má však nezvratné následky, keďže ho už nemožno odvolať, a preto je potrebné si tento krok dôsledne zvážiť.

Vo Vašom prípade, keďže ste dedili polovicu bytu, v ktorom ste spoločne s otcom bývali, odmietnutie dedičstva by nebolo, samozrejme, vhodné.

Uvádzate však, že  váš otec mal úver pre prípad smrti poistený. Väčšina bánk ponúka prostredníctvom poisťovne možnosť poistiť si úver pre prípad smrti, trvalej invalidity, dlhodobej pracovnej neschopnosti, či straty zamestnania. Na základe platne uzatvorenej poistnej zmluvy je poisťovňa povinná v prípade poistnej udalosti vyplatiť poistné plnenie. Keďže váš otec mal úver pre prípad smrti poistený, je povinnosťou poisťovne v prípade vzniku poistnej udalosti, ktorou je smrť poisteného, vyplatiť poistné plnenie v zmluvne dohodnutej výške.

Vo vašom prípade však poisťovňa odmietla plniť a banka vymáha od vás zaplatenie celého dlhu. Takýto postup je, samozrejme, možný, avšak vy máte možnosť vymáhať plnenie od poisťovne, pokiaľ sa domnievate, že odmietla poskytnúť poistné plnenie bezdôvodne.

Je potrebné tiež uviesť, že vo výnimočných prípadoch je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia. Ide o prípady určené zákonom, poistnou zmluvou alebo všeobecnými obchodnými podmienkami. V praxi sme sa stretli s konkrétnou situáciou, keď poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenie z dôvodu, že po vzniku poistnej udalosti (smrti poisteného) sa  vyhlásenie poisteného, uvedené v poistnej zmluve, ukázalo ako nepravdivé. Išlo o vyhlásenie poisteného o jeho zdravotnom stave, ktoré je súčasťou poistnej zmluvy. V danom prípade poistený už v čase pred uzatvorením poistnej zmluvy trpel vážnou chronickou chorobou, ktorá bola napokon aj príčinou jeho smrti, pričom však svoje ochorenie poisťovni pri uzatváraní poistnej zmluvy neuviedol. Po vzniku poistnej udalosti poisťovňa odmietla poskytnúť poistné  plnenie práve z dôvodu, že vyhlásenie poisteného v poistnej zmluve považovala za úmyselne nepravdivé s tým, že keby o nepriaznivom zdravotnom stave poisteného mala v čase uzatvárania poistnej zmluvy pravdivú informáciu, poistnú zmluvu by neuzavrela.

Pokiaľ je vo vašom prípade dôvod odmietnutia vyplatenia poistného plnenia sporný, môžete sa obrátiť na súd, ktorý zistí, či poisťovňa neporušila zákon.