Koronavírus, Právnický blog

Dotácia na nájomné

Negatívny dopad pandémie si vyžiadal prijatie balíčka sociálnej pomoci aj pre oblasť nájomných vzťahov. Na to, aby ste mohli získať dotáciu zo strany štátu, musíte kumulatívne spĺňať nasledovné podmienky:

 1. Predmet nájmu

 • Predmetom nájmu musí byť miestnosť, jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov., prípadne nájomný vzťah predmetom ktorého je trhové miesto.
 • Predmet nájmu mohol nájomca užívať najneskôr od 01.02.2020.
 • Užívanie predmetu nájmu bolo znemožnené v dôsledku pandémie a na ňu nadväzujúcimi opatreniami
 • Predmetná dotácia sa nevzťahuje na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a nevzťahuje sa ani na subjekty pôsobiace vo finančnom sektore
 1. Oprávnený žiadateľ

 • Oprávneným je nájomca, ktorý žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné predkladá prostredníctvom oprávneného prenajímateľa. Za oprávneného prenajímateľa sa považuje : fyzická osoba – nepodnikateľ., fyzická osoba – podnikateľ., právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenie), vrátane verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom., právnická osoba – podnikateľ.
 1. Poskytnutie zľavy z nájomného

 • Dotácia sa odvíja od výšky zľavy z nájomného, ktorú prenajímateľ poskytol nájomcovi v dôsledku sťaženého užívania predmetu nájmu počas pandémie.
 1. Spôsob predloženia žiadosti

 • O poskytnutie dotácie na nájomné možno žiadať výlučne elektronickou formou, prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
 1. Rozsah informácií od nájomcu, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie dotácie

 • Okrem údajov zakotvených v nájomnej zmluve, je prenajímateľ (ktorý podáva žiadosť o poskytnutie dotácie) povinný uviesť o nájomcovi aj ďalšie údaje a to:
 1. Identifikačné údaje štatutárov, ktorí budú žiadosť elektronicky podpisovať za nájomcu
 2. Číslo elektronickej schránky štatutárov nájomcu, ktorí budú podpisovať žiadosť o poskytnutie dotácie
 3. Informáciu či je nájomca typom mikro/malého/stredného/veľkého podniku
 4. Informáciu, či už v čase pandémie bola nájomcovi poskytnutá nejaká forma štátneho príspevku a ak áno v akej výške6. Nájomca nie je v konkurze
 • Nájomca nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Postačuje, ak sú tieto údaje do formulára zahrnuté vo forme čestného vyhlásenia.
 1. Nájomca nepodlieha zákazu prijímať dotácie

 • Nájomcovi nebol právoplatne uložený zákaz prijímať dotácie, subvencie alebo podpora poskytovaná z fondov EÚ.
 1. Nájomcovi v minulosti nebola poskytnutá neoprávnená pomoc

 • Znamená, že voči nájomcovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.
 1. Nájomca nie je podnikom v ťažkostiach
 • Nájomca sa nepovažoval ku dňu 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach podľa čl. 2 ods. 18 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách č. 651/2014 v platnom znení.
 1. ,,Pomoc pre podnik (hospodársku jednotku), ktorý pôsobí v odvetví rybolovu a akvakultúry nesmie presiahnuť 120 000 EUR; ak podnik pôsobí v poľnohospodárskej prvovýrobe, požadovaná pomoc nesmie presiahnuť 100 000 EUR“
 2. Pomoc poskytnutá na jeden podnik (hospodársku jednotku), v prípade ak prenajímateľ nájomcovi poskytne zľavu z nájmu vo výške 50% , nesmie prekročiť 800 000 EUR.

V akej výške sa poskytuje dotácia na nájomné?

Výška dotácie poskytnutej štátom sa odvíja od výšky poskytnutej zľavy z nájomného, ktorú nájomcovi poskytol prenajímateľ v dôsledku sťaženého užívania predmetu nájmu v čase pandémie. Maximálna výška dotácie, ktorú štát nájomcovi poskytne, je 50% z nájomného. Pre určenie celkovej výšky dotácie sa prihliada aj na obdobie počas ktorého bolo sťažené užívanie predmetu nájmu.

Predpokladá sa vznik 3 situácií:

 1. Situácia v ktorej prenajímateľ nájomcovi poskytne 50% zľavu z nájomného. V tomto prípade zostatkových 50% z nájomného doplatí za nájomcu štát. (dotácia vo výške 50%)
 2. Situácia, v ktorej prenajímateľ síce poskytne zľavu z nájomného, avšak výška zľavy nedosahuje 50% (zľava z nájomného je menej ako 50%). V tomto prípade bude dotácia vo výške poskytnutej zľavy z nájomného a zvyšok je nájomca povinný splatiť, avšak môže tak urobiť v rovnakých splátkach počas 48 mesiacov. Napr.: ak prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu z nájomného vo výške 30%, dotácia zo strany štátu bude 30% a zvyšné nájomné nájomca doplatí v rovnakých splátkach počas 48 mesiacov.
 3. Situácia, keď prenajímateľ vôbec neposkytne svojmu nájomcovi zľavu z nájomného. V tomto prípade je nájomca povinný nájomné splatiť, avšak môže tak urobiť v rovnakých splátkach rozložených najviac na 48 mesiacov.

Pre určenie výšky dotácie sa do nájomného nezapočíta plnenie obvykle spojené s nájmom a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak by ich však od výšky nájomného nebolo možné oddeliť, za účelom vypočítania maximálnej výšky dotácie, sa výška nájomného znižuje o 5 %.

Poskytovanie dotácie však podlieha určitým limitom:

 1. V prípade podniku pôsobiaceho v poľnohospodárskej prvovýrobe, je maximálna výška dotácie 100 000 EUR,
 2. V prípade podniku pôsobiaceho v odvetví rybárstva a akvakultúry, je maximálna výška dotácie 120 000 EUR,
 3. V prípade podniku pôsobiaceho v iných sektoroch ako a) a b) je maximálna výška dotácie 800 000 EUR.

Ako postupovať pri podávaní žiadosti?

 1. Formulár, ktorý je zverejnený na https://najmy.mhsr.sk/ziadost.html , vyplní prenajímateľ.
 2. Žiadosť musí byť podpísaná nájomcom kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom slovensko.sk.
 3. Žiadosť následne podpíše prenajímateľ a to kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 4. Podpísanú žiadosť oboma stranami (prenajímateľom aj nájomcom) prenajímateľ prostredníctvom portálu slovensko.sk odošle na schválenie Ministerstvu hospodárstva SR.
 5. Ministerstvo hospodárstva SR preskúma všetky náležitosti podanej žiadosti o rozhodne o schválení resp. neschválení dotácie na nájomné, o ktorom stranám zašle oznámenie.
 6. Ak bola žiadosť oprávnená a spĺňa všetky potrebné náležitosti, Ministerstvo hospodárstva SR zašle na účet prenajímateľa poskytnuté finančné prostriedky.