Právnický blog

Konečný užívateľ výhod do obchodného registra

Kto je konečný užívateľ výhod a ako sa zapisuje do obchodného registra

Do konca tohto roka je takmer každá firma povinná zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Túto povinnosť si viete splniť za 1 minútu. Stačí ak si cez náš eshop objednávate službu “Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra“, kde vyplníte všetky údaje, podpíšete plnomocenstvo a celý zápis zabezpečíme za vás.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje firmu. Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá má

 • obchodný podiel najmenej 25%,
 • podiel na hospodárení (na zisku) firmy najmenej 25%,
 • právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán,
 • iným spôsobom ovláda firmu.

Príklady

Jednoosobová s.r.o.

Pokiaľ máte jednoosobovú s.r.o., bude konečným užívateľom výhod jej jediný spoločník – fyzická osoba.

Viacosobová s.r.o.

Pokiaľ máte viac osobovú s.r.o. bude konečným užívateľom výhod každý spoločník – fyzická osoba, ktorá má obchodný podiel najmenej 25%.

Ak je spoločníkom vo vašej firme iná firma, je potrebné skúmať vlastnícku štruktúru až po samotné fyzické osoby.

Pokiaľ sa vo vlastníckej štruktúre firmy nenachádza žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňa vyššie uvedené kritéria, považuje sa za konečného užívateľa výhod vrcholný manažment. Vrcholným manažmentom je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, napr. konateľ.

Príklad:

S.r.o. má 10 spoločníkov, pričom každý z nich má obchodný podiel 10%. Keďže žiadny zo spoločníkov nemá najmenej 25% na rozhodovacích právach ani na hospodárení spoločnosti, bude sa za končených užívateľov výhod považovať vrcholný manažment, v tomto prípade konateľ.

Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú?

Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje o konečnom užívateľovi výhod:

 1. Titul pred menom:
 2. Meno:
 3. Priezvisko:
 4. Titul za menom:
 5. Rodné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené:
 6. Štátna príslušnosť:
 7. Druh dokladu totožnosti:
 8. Číslo dokladu totožnosti:

Adresa trvalého pobytu

 1. Názov ulice:
 2. Orientačné/Súpisné číslo:
 3. Názov obce:
 4. PSČ:
 5. Štát:

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do obchodného registra nie sú verejné, a preto ich nenájdete na orsr.sk ani v inom verejnom registri.