Právnický blog

Koronavírus priniesol mnoho legislatívnych zmien

V dôsledku vypuknutia pandémie bolo potrebné prijať mnoho opatrení, ktoré v niektorých prípadoch vyústili až do zmien ustanovení niektorých platných zákonov. Účelom týchto zmien má byť predovšetkým ochrana verejného zdravia, zníženie možnosti šírenia nákazy, eliminácia negatívnych dopadov na ekonomiku ako aj pomoc v rodinnej a pracovnej sfére.

O podstatných zmenách zákonov, ktoré sa týkajú predovšetkým pracovnoprávnych vzťahov a príspevku na ošetrovné sme si podrobnejšie povedali v našich predchádzajúcich článkoch, ktoré si môžete prečítať tu » https://lanikovagroup.sk/prispevok-na-mzdy-zamestnancov-a-prispevok-pre-szco-pocas-koronavirusu/ ., https://lanikovagroup.sk/novela-zakonnika-prace-v-suvislosti-s-pandemiou/ ., https://lanikovagroup.sk/nove-osetrovne-pocas-koronavirusu/

Od 9. apríla nadobudli účinnosť aj zmeny týchto zákonov:

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon)

Živnostenský zákon za riadnych okolností umožňuje podnikateľovi na základe oznámenia pozastaviť prevádzkovanie svojej živnosti, pričom podľa §57 ods. 6 živnostenského zákona, pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky. V súvislosti s existenciou mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie sa táto podmienka neuplatňuje a podnikateľ môže prevádzkovanie svojej živnosti pozastaviť aj na obdobie kratšie ako šesť mesiacov.

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

V čase mimoriadnej situácie bude možné za priestupky na úseku civilnej ochrany uložiť pokutu do výšky 1659 eur a v blokovom konaní pokutu až do výšky 1000 eur. Za priestupky spáchané neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb v súvislosti s plnením úloh podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vám budú môcť pokutu v blokovom konaní okrem príslušníkov policajného zboru, uložiť aj príslušníci obecnej (mestskej) polície.

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch

V čase mimoriadnej situácie môže ministerstvo vnútra a príslušné zastupiteľské úrady obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu, napr. iba na prijímanie žiadostí na urýchlené vydanie cestovného pasu do dvoch, resp. desiatich pracovných dní.

Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch

Podobne ako v prípade vybavovania cestovných dokladov, aj v prípade vybavovania záležitostí okolo občianskeho preukazu môže ministerstvo vnútra a príslušné zastupiteľské úrady obmedziť prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu z nevyhnutných dôvodov. Obmedzenia sa môžu týkať napr. vydávania občianskych preukazov tým osobám, ktoré občiansky preukaz nepotrebujú (napr. osoby mladšie ako 15 rokov), alebo výmeny platného občianskeho preukazu.

V prípade, že vám vypršala platnosť občianskeho preukazu, nebude sa uplatňovať obmedzujúca lehota 180 dní na podanie žiadosti o občiansky preukaz z dôvodu uplynutia platnosti a zároveň sa v čase trvania mimoriadnej situácie platnosť občianskych preukazov predlžuje až do skončenia krízového stavu, takže nie je nutné predlžovanie občianskych preukazov za súčasných okolností riešiť. Ak by vám bol nový občiansky preukaz vydaný napr. z dôvodov straty alebo krádeže, nemusíte sa poň zastaviť osobne, ale bude vám doručený priamo na vašu adresu a vyhnete sa aj štandardnému správnemu poplatku v hodnote 3 eur.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Lehoty sa predlžujú na obdobie trvania mimoriadnej situácie aj v prípade platnosti vodičských preukazov a dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodičov. Predĺženie lehôt uvedených dokladov sa týka predovšetkým vodičov nákladnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny C), hromadnej osobnej dopravy (vodičské oprávnenie skupiny D), vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov-kuriérov, ktorí musia mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti nie starší ako 5 rokov (ak majú viac ako 65 rokov nie starší ako 2 roky), resp. ktorým sa vodičský preukaz na skupiny C a D vydáva s platnosťou na 5 rokov. V prípade, že počas mimoriadnej situácie dosiahnete vek 65 rokov, nemusíte sa za trvania súčasných okolností podrobiť povinnej lekárskej prehliadke. Zároveň sa predlžujú aj lehoty pre vlastníkov/držiteľov vozidiel v oblasti evidovania vozidiel.

Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie je v súčasnosti možné urobiť aj elektronicky a nevyžaduje sa osobná návšteva dopravného inšpektorátu.

Zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov

Prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyt cudzincov, ktorých platnosť končí  v čase trvania krízovej situácie, alebo do jedného mesiaca po jej skončení, zostávajú v platnosti do dvoch mesiacov od skončenia krízovej situácie. Každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý na územie Slovenskej republiky vstúpil legálnou cestou, bude oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky a to až do uplynutia jedného mesiaca od skončenia krízovej situácie.

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive

V prípade skončenia platnosti zbrojných preukazov počas trvania krízovej situácie, bude ich platnosť na toto obdobie predĺžená. Avšak v prípade ak 30 dňová lehota na predĺženie zbrojného preukazu uplynula ešte v čase pred vyhlásením mimoriadnej situácie, automatické predĺženie sa na túto situáciu vzťahovať nebude. Rovnako aj v tomto prípade môže ministerstvo vnútra a príslušné zastupiteľské úrady obmedziť vydávanie niektorých dokladov o povolení ako aj obmedziť prijímanie žiadostí.

 

Zmeny nastali aj v ďalších právnych predpisoch. V prípade, že sa vás nižšie uvedené právne predpisy týkajú, oplatí sa preštudovať si zmeny, ktoré sa v nich v dôsledku pandémie vykonali:

  • Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
  • Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
  • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
  • Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
  • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice