Koronavírus

Nové ošetrovné počas koronavírusu

Čo je ošetrovné?

Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná v dvoch prípadoch. Po prvé sa ošetrovné  poskytuje z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, resp. inej blízkej osoby ako chorého manžela, manželky, či rodiča. Po druhé sa ošetrovné poskytuje v prípade osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa, ktoré nemá viac ako 10 rokov. Práve vek dieťaťa bol v súvislosti s koronavírusom zmenený.

Kto má nárok na ošetrovné?

Nárok na ošetrovné má:

  • zamestnanec
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
  • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

V súvislosti s touto mimoriadnou situáciou NR SR dňa 25.3.2020 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má priniesť viaceré zmeny. Účelom je práve pomoc zmierniť dopad pandémie COVID-19 na poistencov.

Kto má nárok na ošetrovné v súvislosti s koronavírusom?

Novelou zákona bolo ošetrovné upravené tak, že nárok na ošetrovné súvisiace s koronavírusom má poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do 11 rokov k prvému dňu uplatnenia nároku, t.j. dieťa ktoré ešte nemalo 11 rokov alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň:

  • tomuto dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie,
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Nárok na ošetrovné má poistenec aj vtedy, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Nárok na ošetrovné počas koronavírusu má poistenec aj vtedy,  ak sa stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov zavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie lekára v týchto troch prípadoch predkladá len vtedy, ak sa ošetrovné uplatňuje z dôvodu, že sa poistenec stará o dieťa do 16 rokov, ktorého zdravotný stav vyžaduje starostlivosť. Zatvorenie zariadenia si Sociálna poisťovňa preverí.

Ako podať žiadosť na ošetrovné?

Žiadosť o ošetrovné sa podáva na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Presný postup nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ podávate žiadosť o ošetrovné ako SZČO alebo za zamestnancov, presný postup spolu s riešeniami ďalších problémov súvisiacich s koronavírusom nájdete v balíku video návodov, materiálov a vzorov právnych právnych dokumentov Koronavírus – Právna pomoc pre firmy.

Za akú dobu bude Sociálna poisťovňa vyplácať ošetrovné?

Ošetrovné sa bude vyplácať za každý deň trvania tohto  nároku. Zmena novelou nastáva aj v tom, že rodičia sa môžu pri uplatnení nároku prestriedať, a to po potrebných obdobiach. Napríklad jeden týždeň bude jeden rodič a druhý týždeň druhý rodič.

Aká je výška ošetrovného?

Ošetrovné sa bude vyplácať vo výške 55% denného vymeriavacieho základu.

POZOR nezabudnite poslať aj čestné prehlásenie

Poistenci, ktorí si v súvislosti s koronavírusom uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na ošetrovné (OČR), musia poslať okrem samotnej žiadosti aj čestné vyhlásenie. V čestnom vyhlásené oznámenia skutočnosti potrebné pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať konkrétne dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu . Nájdete v ňom aj inštrukcie ako ho vyplniť.

Toto čestné vyhlásenie musí poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné. 

Za marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr, lebo ošetrovné bude vyplatené až po doručení tohto dokladu.

Od kedy je novela zákona o sociálnom poistení účinná?

Tieto zmeny sa vzťahujú na prípady od zatvorenia škôl. Týka sa to aj zatvorenia škôl v bratislavskom kraji od 16.3.2020, tento nárok sa však posudzuje samostatne.