Právnický blog

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny

 

Na schválenie “lex Ukrajina” čakali asi mnohí z vás. Občania privítali utečencov z Ukrajiny vo svojich domoch a prevádzkovatelia im poskytli izby v penziónoch, hotel či iných ubytovacích zariadeniach. S poskytovaním bezplatného ubytovania sú však spojené nemalé náklady, ktoré budú kryté z príspevku za ubytovanie.

Kto môže získať príspevok na ubytovanie, koľko dostane a ako o neho požiadať? V tomto článku sa dozviete všetky podstatné informácie o príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

 

Kto môže získať príspevok za ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny?

Príspevok za ubytovanie môže získať tzv. “oprávnená osoba”. Lex Ukrajina v podstate rozlišuje dva druhy oprávnených osôb, a to osoby, ktoré neposkytujú ubytovanie v rámci svojho podnikania a osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v rámci svojho podnikania.

 

Príspevok za ubytovanie môže získať

 • vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie,
 • právnická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského,
 • obec alebo vyšší územný celok, ak poskytuje ubytovanie priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

Príspevok za ubytovanie môže ďalej získať fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa živnostenského zákona.

Tieto dva druhy oprávnených osôb pre poberanie príspevku za ubytovanie však upravujú odlišné zákony.

V každom prípade príspevok za ubytovanie získa oprávnená osoba len v prípade, že poskytne ubytovanie bezplatne, t.j. bez akéhokoľvek nároku na akékoľvek platby, napr. energie a súčasne ubytovanie poskytne osobe, ktorá má štatút odídenca.

 

Aká je výška príspevku za ubytovanie?

Výška príspevku je odlišná v závislosti od toho, aká oprávnená osoba požiada o príspevok za ubytovanie. Pokiaľ sa príspevok poskytuje vlastníkovi nehnuteľnosti, právnickej osoby nekonajúcej v rámci svojho podnikania alebo obci či VÚC, je výška príspevku

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Pokiaľ o príspevok požiada právnická osoba, ktorá poskytuje ubytovanie v rámci predmetu svojho podnikania, poskytuje sa príspevok za ubytovanie vo výške

 • 7,70 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,85 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Je výška príspevku za ubytovanie ohraničená?

Ak ubytovanie poskytuje priamo osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť určenú na bývanie, je výška príspevku za ubytovanie ohraničená v závislosti od počtu obytných miestností. Maximálna výška príspevku je:

 • 500 € za nehnuteľnosť s jednou obytnou miestnosťou,
 • 750 € za nehnuteľnosť s dvomi obytnými miestnosťami,
 • 1000 € za nehnuteľnosť s tromi obytnými miestnosťami,
 • 1250 € za nehnuteľnosť so štyrmi obytnými miestnosťami.

 

Za aké obdobie je možné získať príspevok?

Príspevok za ubytovanie možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. Maximálna doba ubytovania, za ktorú sa príspevok poskytuje, je do 30. júna 2022. To znamená, že príspevok môžete získať za obdobie od 7 nocí pred poskytnutím dočasného útočiska do 30. júna 2022.

 

Ako postupovať pri podávaní žiadosti o príspevok na ubytovanie?

Postup pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny je odlišný v závislosti od druhu oprávnenej osoby, ktorá o príspevok žiada. Príspevok za ubytovanie pre vlastníkov nehnuteľností poskytuje priamo obec, v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Vlastník nehnuteľnosti predloží obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Následne oprávnená osoba do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi, predloží obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie.

 

Postup ubytovacích zariadení pri uplatnení príspevku za ubytovanie upravuje osobitný zákon a vyhláška.

 

Kedy dostanete príspevok za ubytovanie?

Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom. Ministerstvo poskytuje obci finančné prostriedky na vyplatenie príspevku do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.

 

Príklad: Pokiaľ žiadate o príspevok za poskytovanie ubytovanie v mesiaci marec, do 7.4.2022 podáte na obci výkaz. Následne do konca apríla pošle ministerstvo finančné prostriedky obci a tá do 5 pracovných dní od prijatia pošle príspevok vám.

 

Aké povinnosti má odídenec?

Odídenec, ktorému bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie, je v súvislosti s príspevkom za bývanie poskytovanom vlastníkovi nehnuteľnosti, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

 

Potrebujete pomoc?

Pokiaľ potrebujete pomôcť s uplatnením príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny, máte otázky alebo potrebujete vzory právnych dokumentov s tým súvisiacich, neváhajte nás kontaktovať. Napíšte nám email na info@lanikovaroup.sk a pošleme vám podrobnejšie informácie a vzory potrebných dokumentov.