Právnický blog

,, Prvá pomoc ++ “ prináša navýšenie príspevkov pre zamestnávateľov až do 100 % celkovej ceny práce

22.3.2021 Európska komisia schválila dodatok k schéme štátnej pomoci na podporu udržania zamestnanosti, ktorého výsledkom je navýšenie príspevkov určených zamestnávateľom a to až do 100 % celkovej ceny práce.

V porovnaní s balíkom opatrení Prvej pomoci +  majú nové opatrenia nesúce názov Prvá pomoc ++ predstavovať zvýšenie poskytovanej finančnej pomoci zo strany štátu. Dôvodom poskytnutia vyšších finančných príspevkov je v čo najväčšom rozsahu podporiť udržanie pracovných miest ako aj udržanie existencie podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb počas pretrvávajúcej pandemickej situácie.

Komu je pomoc určená?

  1. Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ktorí museli obmedziť svoju činnosť

Prvá pomoc ++ prináša zmeny v tom, že zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom), môže dostať príspevok od štátu na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca vo výške 100% jeho celkovej ceny práce za čas, keď bol zamestnanec na prekážke zo strany zamestnávateľa. Doteraz bol príspevok poskytovaný vo výške 80 % celkovej ceny práce zamestnanca. Čo sa týka maximálnej výšky príspevku, tá sa nezmení a zostáva na sume 1100 eur.

Podmienkou pre poskytnutie Prvej pomoci ++ ostáva naďalej povinnosť zamestnávateľa udržať pracovné miesto po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. Nárok na príspevok patrí žiadateľovi (zamestnávateľovi), ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2021 a ktorý zároveň nebol ku dňu 31.12.2019 podnikom v ťažkostiachneprekročil maximálny strop poskytovanej pomoci, t.j. v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby neprekročil limit 225 000 EUR, v odvetví rybolovu a akvakultúry neprekročil limit 270 000 EUR a v ostatných odvetviach neprekročil limit 1,8 milióna EUR.

V prípade, že zamestnávateľ uvedené podmienky nespĺňa, stále môže žiadať o príspevok na zamestnanca vo výške 80% jeho celkovej ceny práce.

  1. SZČO, ktorým poklesli tržby, alebo museli svoje prevádzky zatvoriť z dôvodu rozhodnutí prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR

Žiadateľmi tejto skupiny sú SZČO, ktoré boli v období do 30.6.2020 povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené, poistenie im trvá aj po tomto dni alebo im povinnosť vznikla až od 1.7.2020 resp. od 1.2.2021 a toto poistenie im trvá aj po tomto dni. Cieľovou skupinou sú aj SZČO, ktoré čerpajú tzv. odvodové prázdniny a SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený aj pracovný pomer.

Výška samotného finančného príspevku závisí od % poklesu tržieb, pričom nové príspevky sa budú pohybovať v rozpätí od 330 EUR do 870 EUR. V prípade súbehu s pracovným pomerom naďalej platí, že sa výška finančného príspevku zníži o čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

  1. Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas núdzového stavu – tzv. Kurzarbeit

Systematika Kurzarbeitu ostáva bezo zmeny v tom, že naďalej budú existovať dva varianty finančnej pomoci a je na úvahe zamestnávateľa, ktorú z týchto variantov zvolí za vhodnejšiu. Pre oba varianty však platí, že zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto v rozsahu  jedného mesiaca v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. O príspevky môžu žiadať zamestnávatelia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2021.

Varianta 3A

Podstata varianty 3A spočíva v poskytovaní finančnej pomoci na každého zamestnanca, ktorému z dôvodu núdzového stavu zamestnávateľ nemôže ďalej prideľovať prácu. Zmena, ktorú prináša Prvá pomoc ++ spočíva vo výške poskytovaného finančného príspevku na takéhoto zamestnanca, čo znamená, že sa výška príspevku zvyšuje z pôvodných 80 %  celkovej ceny práce zamestnanca na 100 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal prekážku na strane zamestnávateľa. Maximálna výška príspevku je však naďalej vo výške  1100 eur.

Aj tu platí, že zamestnávateľ, ktorý chce uplatniť Prvú pomoc ++ , nemohol byť  ku dňu 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach a zároveň neprekročil ani strop poskytovanej pomoci, t.j. v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby neprekročil limit 225 000 EUR, v odvetví rybolovu a akvakultúry neprekročil limit 270 000 EUR a v ostatných odvetviach neprekročil limit 1,8 milióna EUR.

V prípade, že zamestnávateľ uvedené podmienky nespĺňa, stále môže žiadať o príspevok na zamestnanca vo výške 80% jeho celkovej ceny práce.

Varianta 3B

Podstata varianty 3B tiež ostáva nezmenená. Zamestnávateľ sa teda môže rozhodnúť žiadať o príspevok na mzdy všetkých svojich zamestnancov v závislosti od poklesu svojich tržieb. Výška finančného príspevku pre zamestnancov, bude v takomto prípade závisieť od poklesu tržby zamestnávateľa, pričom Prvá pomoc ++ zvyšuje výšku príspevku, ktorá sa bude po novom pohybovať v rozmedzí od 330 EUR do 870 EUR na jedného zamestnanca.

  1. Vybrané skupiny SZČO, slobodné povolania a jednoosobové s.r.o.

Žiadateľmi tejto skupiny sú SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti a ktorým zároveň nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia resp. nečerpajú tzv. odvodové prázdniny. Cieľovou skupinou sú aj fyzické osoby, ktoré sú jediným spoločníkom s.r.o. (jednoosobové s.r.o.), zároveň sú jej konateľom a nie sú jej zamestnancom. Podmienkou však je, že žiadateľ musel začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2021 a odo dňa 1.1.2021 nemal žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej alebo inej závislej činnosti s výnimkou príjmov poskytnutých z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku.

Pokiaľ žiadateľ spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, Prvá pomoc ++ mu prinesie zvýšenie príspevku z pôvodných 315 EUR na 360 EUR.

  1. SOS dotácia

SOS dotácia je poskytovaná osobám, ktoré z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný z vyššie uvedených príspevkov. Typickým príkladom sú v tomto prípade tzv. ,,dohodári“. Výška príspevku sa však v prípade týchto osôb nemení a naďalej ostáva na sume 300 EUR.

  1. Základné umelecké školy, ktoré boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR

Žiadateľmi tejto skupiny sú zamestnávatelia, ktorí v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu udržia pracovné miesta v základných umeleckých školách. Za zamestnávateľa sa v uvedenom prípade považuje základná umelecká škola s právnou subjektivitou ako aj zriaďovateľ základnej umeleckej školy bez právnej subjektivity, avšak musí ísť o inštitúciu, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.

Finančná pomoc sa v uvedenej kategórii poskytuje pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom základných umeleckých škôl, ktorí majú uzavretý pracovný pomer, pričom  príspevok je zo strany štátu poskytovaný vo výške 80% hrubej mesačnej mzdy zamestnanca, najviac však vo výške 1100 EUR na jeden mesiac.