Reklamačný poriadok

advokátskej kancelárie Lanikova Group, s. r. o.

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi obchodníkom a objednávateľom prostredníctvom internetového obchodu obchodníka prevádzkovaného na webovej stránke lanikovagroup.sk (ďalej len “internetový obchod”) , predmetom ktorej je buď dodanie digitálneho obsahu alebo poskytnutie právnych služieb (ďalej len “zmluva”).
 2. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom.
 3. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 tohto reklamačného poriadku.
 4. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade so:
 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 1. Právne vzťahy medzi obchodníkom a objednávateľom spotrebiteľom týkajúce sa zodpovednosti za vady výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Zodpovednosť za vady obchodníka týkajúce sa zmluvy uzatvorenej s objednávateľom, ktorý je podnikateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v slovenskom jazyku.
 4. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s reklamačným poriadkom dôkladne oboznámil, jeho obsahu porozumel a bez výhrad s ním súhlasí.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Obchodníkom je osoba, ktorá v súvislosti so zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo priobchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inejosoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.
 2. Obchodníkom je advokátska kancelária:

Obchodné meno:   Lanikova Group, s. r. o.,

reg.: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 52654/B

Sídlo:  Grösslingova 8, 811 09 Bratislava

IČO:  36 858 439

DIČ:  2022628652

IČ DPH: SK2022628652

email:  info@lanikovagroup.sk

tel. č:  +421 948 264 244.

 1. Objednávateľom je osoba, ktorá uzatvorila zmluvu s obchodníkom, predmetom ktorej je poskytnutie právnych služieb alebo dodanie digitálneho obsahu podľa dohodnutých podmienok, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcich záväzkov alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
 3. Podnikateľom je
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Právnou službou sú služby poskytované advokátom na základe zákona o advokácii.
 2. Digitálnym obsahom sú údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme. Na účely tohto reklamačného poriadku sa za digitálny obsah považuje všetok obsah v digitálnej forme ponúkaný obchodníkom prostredníctvom tohto internetového obchodu, najmä vzorové dokumenty, online kurzy a publikácie.
 3. Internetovým obchodom je webová stránka umiestnená na adrese www.lanikovagroup.sk, prostredníctvom ktorej môžu zmluvné strany uzatvoriť zmluvu.
 4. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

www.soi.sk

email: ba@soi.sk

Slovenská advokátska komora

Kolárska 4, 813 42 Bratislava

www.sak.sk

email: office@sak.sk

Článok III

Požiadavky na právne služby a digitálny obsah

 1. Obchodník sa zaväzuje, že právne služby budú poskytnuté v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov a podľa dohodnutých a všeobecných požiadaviek.
 2. Obchodník sa zaväzuje, že digitálny obsah bude v súlade s dohodnutými a všeobecnými požiadavkami. Toto sa nevzťahuje na prípad, keď obchodník výslovne oboznámil spotrebiteľa, že určitá vlastnosť digitálneho obsahu nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.
 1. Právne služby a digitálny obsah sú v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä
 1. zodpovedajú opisu, množstvu a kvalite vymedzeným v zmluve,
 2. sú vhodné na konkrétny účel, s ktorým spotrebiteľ oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil,
 3. vyznačujú sa v zmluve vymedzenou funkčnosťou, kompatibilitou, interoperabilitou a inou dohodnutou vlastnosťou,
 4. sú dodané so všetkým príslušenstvom vymedzeným v zmluve.
 1. Obchodník dodá právne služby a digitálny obsah v súlade s relevantnými právnymi predpismi ku dňu uzatvorenia zmluvy. Obchodník po dodaní služby alebo digitálneho obsahu ho neaktualizuje s ohľadom na legislatívne zmeny.
 1. Objednávateľ berie na vedomie, že digitálny obsah je obsah spracovaný v textovej digitálnej forme, ktorý spočíva vo vzorových dokumentoch, online kurzoch a publikáciách vypracovaných advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s. r. o. Vzorové dokumenty, online kurzy a publikácie majú len všeobecný charakter, podľa ktorého si objednávateľ môže vypracovať sám potrebné právne dokumenty alebo riešiť právne otázky. Tieto však nie sú právnymi službami advokáta, a preto nenahrádzajú  komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskou kanceláriou. Digitálny obsah má len všeobecný a informatívny charakter, pričom nemusí riešiť komplexne celú danú právnu problematiku, a preto v žiadnom prípade nenahrádza poskytovanie právnych služieb. Digitálny obsah nie je prispôsobený osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, a preto slúži ako informatívny nástroj k vytvoreniu vlastných dokumentov alebo riešeniu právnych otázok.

 

Článok IV

Zodpovednosť za vady

 1. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má právna služba alebo digitálny obsah v časejeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania, ak ide o digitálny obsah, ktoré sa dodáva jednorazovo alebo ako súbor jednotlivých plnení.
 2. Obchodník nezodpovedá za vadu právnych služieb alebo digitálneho obsahu, ktorá:
 • je spôsobená nesprávnym postupom pri inštalácii, prevzatí alebo užívaní digitálneho obsahu v rozpore s pokynmi obchodníka,
 • je spôsobená tým, že z obsahového hľadiska digitálny obsah nezodpovedá predstavám objednávateľa, pokiaľ je riadne dodaný v súlade so všeobecnými a dohodnutými podmienkami špecifikovanými obchodníkom.
 • Objednávateľ berie na vedomie, že informácie poskytnuté prostredníctvom digitálneho obsahu majú len informatívny a odporúčací charakter, pričom tieto nepredstavujú komplexné riešenie vybraného problému, resp. riešenie danej životnej situácie či právneho problému.

 

Článok V

Uplatnenie reklamácie

 1. Objednávateľ môže právne služby alebo digitálny obsah reklamovať v lehote podľa čl. IV ods. 1 tohto reklamačného poriadku zaslaním oznámenia na email info@lanikovagroup.sk. Použiť môže reklamačný protokol zverejnený na internetovej stránke obchodníka.
 2. Prijatie reklamácie obchodník bezodkladne písomne potvrdí s uvedením lehoty, v ktorej vadu odstráni. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 30 odo dňa vytknutia vady, okrem prípadu, ak je dlhšia dôvodná z objektívnych dôvodov, ktoré nemôže obchodník ovplyvniť.
 3. Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, musí dôvody odmietnutia písomne oznámiť.

 

Článok VI

Dôkazné bremeno

 1. Obchodník nesie dôkazné bremeno, že právne služby a digitálny obsah bol dodaný v súlade so všeobecnými a dohodnutými požiadavkami.
 2. Ak sa do uplynutia jedného roka po dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa dodáva jednorazovo aleboako súbor jednotlivých plnení, prejaví vada, obchodník nesie dôkazné bremeno, že digitálny obsah v čase dodania túto vadu nemalo.
 3. Obchodník nenesie dôkazné bremeno podľa odsekov 2 a 3 tohto článku, ak preukáže, že digitálne prostredie spotrebiteľa nie je kompatibilné s technickými požiadavkami digitálneho obsahu, ak s nimiobchodník oboznámil spotrebiteľa jasným a zrozumiteľným spôsobom pred uzavretím zmluvy.
 4. Spotrebiteľ je povinný poskytnúť obchodníkovi primeranú súčinnosť potrebnú na zistenie, či dôvod vadydigitálneho obsahu je v digitálnom prostredí spotrebiteľa, pričom sa obmedzuje na technicky dostupnéprostriedky, ktoré najmenej zaťažujú spotrebiteľa. Nakoľko obchodník pred uzavretím zmluvy jasnýma zrozumiteľným spôsobom oboznamuje spotrebiteľa o povinnosti poskytnúť súčinnosť, v prípade ak spotrebiteľ súčinnosť neposkytne, musí spotrebiteľ na uplatnenie práv zozodpovednosti za vady preukázať, že digitálny obsah mal vadu v čase dodania, príp. v dohodnutejdobe,

 

Článok VII

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Ak obchodník zodpovedá za vadu právnych služieb a digitálneho obsahu, spotrebiteľ má právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z ceny alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady aj bez toho, aby ich vytkol.
 2. Spotrebiteľ môže po vytknutí vady u obchodníka odoprieť zaplatiť cenu alebo jej časť, kým si obchodník nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže je spotrebiteľ v čase vytknutiavady v omeškaní so zaplatením ceny alebo jej časti. Spotrebiteľ uhradí cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností obchodníkom.
 3. Objednávateľ má nárok na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo je potrebné uplatniť u obchodníka najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, inak zanikne.
 4. Uplatnením práva zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Odstránenie vady

 1. Obchodník odstráni vadu právnych služieb a digitálneho obsahu v primeranej lehote po tom, čo spotrebiteľvytkol vadu, bezplatne a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na jeho povahua účel.
 2. Obchodník môže odstránenie vady odmietnuť, ak odstránenie nie je možné alebo ak by mu spôsobiloneprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mali právne služby alebo  digitálny obsah bez vady a na závažnosť vady.

Zľava z ceny

 1. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny, ak sa právne služby alebo digitálny obsah dodávaza protiplnenie, ktoré spočíva v zaplatení ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak
 • odstránenie vady nie je možné alebo by spôsobilo obchodníkovi neprimerané náklady,
 • obchodník neodstránil vadu podľa ods. 6,
 • právne služby alebo digitálny obsah má rovnakú vadu napriek snahe obchodníka vadu odstrániť,
 • vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje právo spotrebiteľa na okamžitú zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy, alebo
 • obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.
 1. Zľava z ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty právnych služieb alebo digitálneho obsahu a hodnoty, ktorú by mal, ak by bol bez vád.
 2. Obchodník vyplatí spotrebiteľovi zľavu z ceny do 14 dní od uplatnenia práva spotrebiteľa na zľavu z ceny rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri zaplatení ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník.
 3. Ak sa právne služby alebo digitálny obsah dodáva za protiplnenie, ktoré spočíva v zaplatení ceny, spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť, ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že vada je zanedbateľná, nesie obchodník.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy obchodník vráti spotrebiteľovi všetky platby prijaté na základe zmluvy do 14 dníod oznámenia odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri zaplatení ceny, akspotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s vrátením znáša obchodník.
 2. Spotrebiteľ nie je povinný platiť cenu za čas pred odstúpením od zmluvy, v ktorom právne služby alebo digitálny obsah nespĺňal všeobecné a dohodnuté požiadavky.
 3. Po odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný zdržať sa užívania výsledkov poskytnutých právnych služieb a digitálneho obsahu.
 4. Obchodník môže do 14 dní po oznámení spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy požiadať spotrebiteľa o vráteniehmotného nosiča, na ktorom mu dodal digitálny obsah. Spotrebiteľ vráti hmotný nosič na náklady obchodníkaa bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti obchodníka.
 5. Po odstúpení od zmluvy môže obchodník zamedziť spotrebiteľovi v ďalšom užívaní výsedkov poskytnutých právnych služieb a digitálneho obsahu, najmä zamedziť mu prístup k digitálnemu obsahu alebo zrušiť mu užívateľský účet.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre obchodníka, pričom je chránený v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 3.7.2024.