Právnický blog

Kedy je zverejňovanie fotografií a videí v súlade s GDPR?

ochrana-osobnych-udajov-gdpr-lanikovagroup-advokat-bratislava

Kedy je zverejňovanie fotografií a videí v súlade s GDPR?

Fotografovanie a kamerovanie verejných podujatí je už dnes ich bežnou súčasťou. Keďže fotografia a video záznam môže byť osobným údajov, je potrebné pritom dodržiavať GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prijatím nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („General Data Protection Regulation“ alebo „GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5. 2018, sa sprísnili pravidlá spracúvania osobných údajov. Cieľom GDPR je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov EÚ v tejto oblasti. Nové pravidlá spracúvania osobných údajov priniesli mnohé zmeny, ktoré sa postupne aplikujú v praxi. Pravidlá GDPR sa dotýkajú firiem, ktoré si v prvom rade musia určiť správny právny základ, na ktorom budú spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.  Od toho sa následne odvíjajú ich ďalšie povinnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Citlivou oblasťou v rámci spracúvania osobných údajov je najmä zhromažďovanie a zverejňovanie fotografií a videí, ktoré sa často stali objektom zneužitia, a tým spôsobili dotknutým osobám ujmy na ich právach. Cieľom tohto článku je preto ozrejmiť kedy je používanie fotografií a videí v súlade s pravidlami stanovenými GDPR.

Kedy je fotografia osobný údaj?

Fotografia a kamerový záznam sa považuje za osobný údaj v prípade, ak je na jej základe možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ak je osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na audiovizuálnom alebo iba vizuálnom zázname, ktorý bol vyhotovený na spoločenskej, športovej alebo kultúrnej udalosti, je potrebné brať GDPR do úvahy. Sú to napríklad fotografie, na ktorých sú zachytené podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili na podujatí. GDPR sa naopak nevzťahuje na fotografie z väčšej vzdialenosti, ktoré zachytávajú samotný priebeh akcie, nie podobizne fyzických osôb.

Aké povinnosti vyplývajú zo zverejňovania fotografií?  

Základom pre spracúvanie, vrátane zverejňovania, vizuálneho a audiovizuálneho záznamu, je určenie správneho právneho základu. Zodpovednosť za správne určenie právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 GDPR a § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov nesie prevádzkovateľ. Zverejňovať fotografie a videá je možné na právnom základe súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluva, zákon alebo verejný záujem. Od správneho určenia právneho základe pre spracúvanie osobných údajov sa následne odvíjajú aj ďalšie povinnosti prevádzkovateľa.

Zverejňovanie fotografií z verejných podujatí

Pri zhromažďovaní a následnom zverejňovaní fotografií  a videí z verejných podujatí prichádzajú do úvahy najmä dva právne základy, a to oprávnený záujem a súhlas dotknutej osoby.

Zákonnosť fotografovania a vyhotovovania kamerového záznamu na propagačné účely môže byť založená na súhlase dotknutej osoby. Udelený súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Dotknutá osoba má právo poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať, pričom pred poskytnutím súhlasu musí byť informovaná o možnosti odvolať svoj súhlas. Povinnosťou prevádzkovateľa je preukázať poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou na vymedzené účely. Najvhodnejším riešením je preto udelenie súhlasu v písomnej forme, a to buď v listinnej alebo elektronickej forme. Vyhovujúce je tiež vyjadrenie súhlasu zakliknutím checkboxu, pokiaľ sa na webovom sídle uchová evidencia poskytnutých súhlasov. Bližšie podmienky poskytnutia súhlasu upravuje čl. 7 GDPR ako aj v § 14 zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas nemusí byť vyjadrený iba výslovne, ale akceptovateľný je aj konkludentný súhlas, ak je jednoznačne preukázaný konaním dotknutej osoby ( napr. vstupom do vyhradenej časti miestnosti osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov).  Zároveň samozrejme musí byť splnená aj druhá podmienka, a síce že dotknutá osoba bola riadne a včas informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov, ako aj o podmienkach vyjadrenia súhlasu vrátane možnosti jeho odvolania.  Je dôležité však upozorniť, že tento spôsob udelenia súhlasu nemusí byť pre prevádzkovateľa dostatočne spoľahlivý.

Ďalším druhom právneho základu spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem. Využíva sa najmä v prípadoch, kedy nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť súhlas dotknutých osôb pre vyhotovenie a následne zverejňovanie fotografií a videí. Ide najmä o podujatia s veľkým, nelimitovaným počtom účastníkov či podmienky, za ktorých sa dané podujatie uskutočňuje, ako napr. koncert. Oprávnený záujem môže spočívať vo zvýšení záujmu verejnosti o dané kultúrne podujatie.

Na to, aby spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem bolo zákonné, musia byť kumulatívne splnené tri podmienky.  Prvou je, že záujem prevádzkovateľa musí byť skutočne oprávnený. Dotknutá osoba musí skutočne primerane niečo očakávať od prevádzkovateľa. Ako príklad môžeme uviesť, že dotknutá osoba bude očakávať, že určitá udalosť bude zdokumentovaná na fotografiách. Druhou podmienkou je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Zároveň nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa nesmú prevažovať základné práva a slobody dotknutej osoby, čo je poslednou podmienkou, ktorá musí byť splnená aby oprávnený záujem bol zákonný. Na zistenie, či je záujem skutočne oprávnený, slúži test proporcionality, ktorý vykonáva prevádzkovateľ.

Netreba zabúdať na fakt, že zverejnením fotografií alebo videí sa nesmie neoprávnene zasahovať do práva na ochranu osobnosti a súkromia dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže totiž namietať, že jej bola zverejnením fotografie spôsobená ujma. Dotknutá osoba sa môže domáhať odškodnenia v občianskoprávnom konaní, kde súd posúdi mieru zásahu do ochrany osobnosti zverejnenom na príslušnom zábere.

Po určení správneho základu pre spracúvanie osobných údajov musí prevádzkovateľ splniť aj ďalšie s tým súvisiace povinnosti. Je to najmä splnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k účastníkom podujatia, ktorá mu vyplýva z čl. 13 GDPR a z § 19 zákona o ochrane osobných údajov. Splniť si informačnú povinnosť môže prevádzkovateľ zverejnením informácii na informačnej tabuli alebo označením pri vstupe do priestranstva konania podujatia. Rovnako je možné účastníkov informovať aj vyznačením informácie o vyhotovovaní fotografií a videí z priebehu akcie na vstupenkách či pozvánkach. Pokiaľ to nepredstavuje neprimeranú záťaž pre prevádzkovateľa, tak si účastníci môžu pred zverejnením prezrieť zábery, ktoré budú zverejnené. Účastníci podujatia môžu voči takémuto spracúvaniu ich osobných údajov vzniesť námietky.

Medzi ďalšie povinnosti prevádzkovateľa patria prijatie dostatočných bezpečnostných opatrení, dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a likvidácia osobných údajov po uplynutí zákonom stanovenej doby.

Zverejňovanie fotografií detí

Osobitnú pozornosť treba venovať zverejňovaniu fotografií a videí detí. Ide najmä o vyhotovovanie a zverejňovanie záznamu z rôznych školských podujatí, kedy prevádzkovateľ vie vopred identifikovať, že účastníkmi budú najmä deti. Nie je vylúčené, že by prevádzkovateľ založil takéto spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem, avšak podľa stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov je vhodnejší právny základ súhlas dotknutej osoby.

Keďže ide o neplnoleté osoby, súhlas je potrebné žiadať od zákonného zástupcu.

Výnimkou, kedy nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu, je vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení. V takomto prípade je získavanie súhlasu zákonného zástupcu nepotrebné a škola môže zverejniť fotografie na právnom základe oprávnený záujem.

Kedy môžete zverejňovať fotografie na základe zmluvy?

Pri určitých právnych vzťahoch môže byť zhromažďovanie a zverejňovanie fotografií a videí založené na právnom základe plnenie zmluvy. Príkladom je zverejňovanie fotografií modeliek. V tomto prípade modelingová agentúra spracúva osobné údaje modeliek, vrátane fotografií a videí, za účelom plnenia zmluvy, a teda súhlas modelky na zverejnenie údajov sa nevyžaduje.

Kedy môžete zverejňovať fotografie zamestnancov?

Zhromažďovať a zverejňovať fotografie a videá zamestnancov možno na viacerých právnych základoch. Pokiaľ zverejňujete fotografiu zamestnanca na služobnom preukaze, môže byť vhodným právnym základom oprávnený záujem, avšak v niektorých prípadoch nie je vylúčená ani zákonná povinnosť, ktorá vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 108 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za istých okolností môže byť vhodným právnym základom pre zverejnenie fotografií zamestnancov aj oprávnený záujem. Týka sa to najmä špecifickej pracovnej činnosti alebo pozície zamestnanca.

Pri zverejňovaní fotografií a videí na webovom sídle zamestnávateľa, na intranete, či sociálnych sieťach je potrebné žiadať súhlas zamestnanca.

Kedy je zverejňovanie fotografií vo verejnom záujme?

Špecifickú skupinu zverejňovania fotografií predstavuje uverejňovanie fotografií v obecných novinách. Pokiaľ sú obecné noviny registrované na Ministerstve kultúry SR, je právnym základom zverejňovania fotografií v obecných novinách verejný záujem. Vyplýva to z § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výber vhodného právneho základu pre spracúvanie osobných údajov môže byť často krát problematické. Zverte agendu ochrany osobných údajov do rúk profesionálov. Na základe auditu vám poradíme ako nastaviť právne vzťahy pri spracúvaní osobných údajov a odporučíme vhodné bezpečnostné opatrenia. Následne Vám vypracujeme komplexnú dokumentáciu ku GDPR, ktorou v prípade kontroly preukážete súlad spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR. Ak máte otázky kontaktujte nás e-mailom na info@lanikovagroup.sk alebo telefonicky na 0948/264 244.

Pokiaľ si chcete GDPR spraviť sami,  objednajte si našu praktickú príručku s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe GDPR v praxi.