Právnický blog

Kedy je zverejňovanie fotografií a videí v súlade s GDPR?

ochrana-osobnych-udajov-gdpr-lanikovagroup-advokat-bratislava

Kedy je zverejňovanie fotografií a videí v súlade s GDPR?

Fotografovanie a kamerovanie verejných podujatí je už dnes ich bežnou súčasťou. Keďže fotografia a video záznam môže byť osobným údajov, je potrebné pritom dodržiavať GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prijatím nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („General Data Protection Regulation“ alebo „GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5. 2018, sa sprísnili pravidlá spracúvania osobných údajov. Cieľom GDPR je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov EÚ v tejto oblasti. Nové pravidlá spracúvania osobných údajov priniesli mnohé zmeny, ktoré sa postupne aplikujú v praxi. Pravidlá GDPR sa dotýkajú firiem, ktoré si v prvom rade musia určiť správny právny základ, na ktorom budú spracúvať osobné údaje dotknutých osôb.  Od toho sa následne odvíjajú ich ďalšie povinnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Citlivou oblasťou v rámci spracúvania osobných údajov je najmä zhromažďovanie a zverejňovanie fotografií a videí, ktoré sa často stali objektom zneužitia, a tým spôsobili dotknutým osobám ujmy na ich právach. Cieľom tohto článku je preto ozrejmiť kedy je používanie fotografií a videí v súlade s pravidlami stanovenými GDPR.

Kedy je fotografia osobný údaj?

Fotografia a kamerový záznam sa považuje za osobný údaj v prípade, ak je na jej základe možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ak je osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na audiovizuálnom alebo iba vizuálnom zázname, ktorý bol vyhotovený na spoločenskej, športovej alebo kultúrnej udalosti, je potrebné brať GDPR do úvahy. Sú to napríklad fotografie, na ktorých sú zachytené podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili na podujatí. GDPR sa naopak nevzťahuje na fotografie z väčšej vzdialenosti, ktoré zachytávajú samotný priebeh akcie, nie podobizne fyzických osôb.

Aké povinnosti vyplývajú zo zverejňovania fotografií?  

Základom pre spracúvanie, vrátane zverejňovania, vizuálneho a audiovizuálneho záznamu, je určenie správneho právneho základu. Zodpovednosť za správne určenie právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 GDPR a § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov nesie prevádzkovateľ. Zverejňovať fotografie a videá je možné na právnom základe súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluva, zákon alebo verejný záujem. Od správneho určenia právneho základe pre spracúvanie osobných údajov sa následne odvíjajú aj ďalšie povinnosti prevádzkovateľa.

Zverejňovanie fotografií z verejných podujatí

Pri zhromažďovaní a následnom zverejňovaní fotografií  a videí z verejných podujatí prichádzajú do úvahy najmä dva právne základy, a to oprávnený záujem a súhlas dotknutej osoby.

Zákonnosť fotografovania a vyhotovovania kamerového záznamu na propagačné účely môže byť založená na súhlase dotknutej osoby. Udelený súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Dotknutá osoba má právo poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať, pričom pred poskytnutím súhlasu musí byť informovaná o možnosti odvolať svoj súhlas. Povinnosťou prevádzkovateľa je preukázať poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutou osobou na vymedzené účely. Najvhodnejším riešením je preto udelenie súhlasu v písomnej forme, a to buď v listinnej alebo elektronickej forme. Vyhovujúce je tiež vyjadrenie súhlasu zakliknutím checkboxu, pokiaľ sa na webovom sídle uchová evidencia poskytnutých súhlasov. Bližšie podmienky poskytnutia súhlasu upravuje čl. 7 GDPR ako aj v § 14 zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas nemusí byť vyjadrený iba výslovne, ale akceptovateľný je aj konkludentný súhlas, ak je jednoznačne preukázaný konaním dotknutej osoby ( napr. vstupom do vyhradenej časti miestnosti osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov).  Zároveň samozrejme musí byť splnená aj druhá podmienka, a síce že dotknutá osoba bola riadne a včas informovaná o podmienkach spracúvania osobných údajov, ako aj o podmienkach vyjadrenia súhlasu vrátane možnosti jeho odvolania.  Je dôležité však upozorniť, že tento spôsob udelenia súhlasu nemusí byť pre prevádzkovateľa dostatočne spoľahlivý.

Ďalším druhom právneho základu spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem. Využíva sa najmä v prípadoch, kedy nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť súhlas dotknutých osôb pre vyhotovenie a následne zverejňovanie fotografií a videí. Ide najmä o podujatia s veľkým, nelimitovaným počtom účastníkov či podmienky, za ktorých sa dané podujatie uskutočňuje, ako napr. koncert. Oprávnený záujem môže spočívať vo zvýšení záujmu verejnosti o dané kultúrne podujatie.

Na to, aby spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem bolo zákonné, musia byť kumulatívne splnené tri podmienky.  Prvou je, že záujem prevádzkovateľa musí byť skutočne oprávnený. Dotknutá osoba musí skutočne primerane niečo očakávať od prevádzkovateľa. Ako príklad môžeme uviesť, že dotknutá osoba bude očakávať, že určitá udalosť bude zdokumentovaná na fotografiách. Druhou podmienkou je nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Zároveň nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa nesmú prevažovať základné práva a slobody dotknutej osoby, čo je poslednou podmienkou, ktorá musí byť splnená aby oprávnený záujem bol zákonný. Na zistenie, či je záujem skutočne oprávnený, slúži test proporcionality, ktorý vykonáva prevádzkovateľ.

Netreba zabúdať na fakt, že zverejnením fotografií alebo videí sa nesmie neoprávnene zasahovať do práva na ochranu osobnosti a súkromia dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže totiž namietať, že jej bola zverejnením fotografie spôsobená ujma. Dotknutá osoba sa môže domáhať odškodnenia v občianskoprávnom konaní, kde súd posúdi mieru zásahu do ochrany osobnosti zverejnenom na príslušnom zábere.

Po určení správneho základu pre spracúvanie osobných údajov musí prevádzkovateľ splniť aj ďalšie s tým súvisiace povinnosti. Je to najmä splnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k účastníkom podujatia, ktorá mu vyplýva z čl. 13 GDPR a z § 19 zákona o ochrane osobných údajov. Splniť si informačnú povinnosť môže prevádzkovateľ zverejnením informácii na informačnej tabuli alebo označením pri vstupe do priestranstva konania podujatia. Rovnako je možné účastníkov informovať aj vyznačením informácie o vyhotovovaní fotografií a videí z priebehu akcie na vstupenkách či pozvánkach. Pokiaľ to nepredstavuje neprimeranú záťaž pre prevádzkovateľa, tak si účastníci môžu pred zverejnením prezrieť zábery, ktoré budú zverejnené. Účastníci podujatia môžu voči takémuto spracúvaniu ich osobných údajov vzniesť námietky.

Medzi ďalšie povinnosti prevádzkovateľa patria prijatie dostatočných bezpečnostných opatrení, dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov a likvidácia osobných údajov po uplynutí zákonom stanovenej doby.

Zverejňovanie fotografií detí

Osobitnú pozornosť treba venovať zverejňovaniu fotografií a videí detí. Ide najmä o vyhotovovanie a zverejňovanie záznamu z rôznych školských podujatí, kedy prevádzkovateľ vie vopred identifikovať, že účastníkmi budú najmä deti. Nie je vylúčené, že by prevádzkovateľ založil takéto spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem, avšak podľa stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov je vhodnejší právny základ súhlas dotknutej osoby.

Keďže ide o neplnoleté osoby, súhlas je potrebné žiadať od zákonného zástupcu.

Výnimkou, kedy nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu, je vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení. V takomto prípade je získavanie súhlasu zákonného zástupcu nepotrebné a škola môže zverejniť fotografie na právnom základe oprávnený záujem.

Kedy môžete zverejňovať fotografie na základe zmluvy?

Pri určitých právnych vzťahoch môže byť zhromažďovanie a zverejňovanie fotografií a videí založené na právnom základe plnenie zmluvy. Príkladom je zverejňovanie fotografií modeliek. V tomto prípade modelingová agentúra spracúva osobné údaje modeliek, vrátane fotografií a videí, za účelom plnenia zmluvy, a teda súhlas modelky na zverejnenie údajov sa nevyžaduje.

Kedy môžete zverejňovať fotografie zamestnancov?

Zhromažďovať a zverejňovať fotografie a videá zamestnancov možno na viacerých právnych základoch. Pokiaľ zverejňujete fotografiu zamestnanca na služobnom preukaze, môže byť vhodným právnym základom oprávnený záujem, avšak v niektorých prípadoch nie je vylúčená ani zákonná povinnosť, ktorá vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 108 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za istých okolností môže byť vhodným právnym základom pre zverejnenie fotografií zamestnancov aj oprávnený záujem. Týka sa to najmä špecifickej pracovnej činnosti alebo pozície zamestnanca.

Pri zverejňovaní fotografií a videí na webovom sídle zamestnávateľa, na intranete, či sociálnych sieťach je potrebné žiadať súhlas zamestnanca.

Kedy je zverejňovanie fotografií vo verejnom záujme?

Špecifickú skupinu zverejňovania fotografií predstavuje uverejňovanie fotografií v obecných novinách. Pokiaľ sú obecné noviny registrované na Ministerstve kultúry SR, je právnym základom zverejňovania fotografií v obecných novinách verejný záujem. Vyplýva to z § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výber vhodného právneho základu pre spracúvanie osobných údajov môže byť často krát problematické. Zverte agendu ochrany osobných údajov do rúk profesionálov. Na základe auditu vám poradíme ako nastaviť právne vzťahy pri spracúvaní osobných údajov a odporučíme vhodné bezpečnostné opatrenia. Následne Vám vypracujeme komplexnú dokumentáciu ku GDPR, ktorou v prípade kontroly preukážete súlad spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR. Ak máte otázky kontaktujte nás e-mailom na info@lanikovagroup.sk alebo telefonicky na 0948/264 244.

Pokiaľ si chcete GDPR spraviť sami,  objednajte si našu praktickú príručku s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe GDPR v praxi.

myšlienok na “Kedy je zverejňovanie fotografií a videí v súlade s GDPR?

 1. Stana píše:

  Dobry den.prosim vas moze murar zverejnit fotky nasho interieru bez udania polohy a bez nasho suhlasu do svojho inzeratu?dakujem

  1. n n píše:

   Dobrý deň,
   fotografie interiéru, pokiaľ tam nie sú žiadne osoby, nie sú osobnými údajmi a z hľadiska ochrany osobných údajov súhlas nepotrebuje.

 2. Tomas píše:

  Dobry den,
  Je prosim Vas mozne fotenie rodinneho domu z ulice a zverejnovanie tejto fotky?
  Fotka je na prvej strane technickej spravy k pozemkovym upravam v obci.
  Vopred dakujem velmi pekne.

  1. n n píše:

   Dobrý deň, fotografie domu nie sú považované za osobné údaje, a preto sa na ne ani GDPR nevzťahuje. Pokiaľ sa na danej fotografii nenachádzajú osoby, ktoré je možné identifikovať, nie je to v rozpore s GDPR.

 3. Peter píše:

  Dobrý deň prajem,
  Keď niekto spraví video a mám na ňom respirator priamo na kameru je aspoň 10 s a zavesí to na sociálnu sieť bez môjho súhlasu môžem to dať na súd? Ako GPDR? A mám šancu uspieť na verejné ospravedlnenie? Prípadne finančnú kompenzáciu za ublíženie v rámci mojej osoby? Vopred ďakujem.

  1. n n píše:

   Dobrý deň, v prvom rade je potrebné posúdiť, či vôbec dochádza k spracúvaniu osobných údajov, t.j. či je vás možné na tom základe identifikovať. Pokiaľ áno, následne je potrebné posúdiť právny základ pre spracúvanie týchto osobných údajov. Súhlas je len jedným z právnych základov, na základe ktorého možno spracúvať osobné údaje.

 4. Libor píše:

  Dobrý deň,
  Na svadbe starejší si robil videa telefónom nás svadobčanov,
  nepýtal sa nikoho na súhlas zverejnenia na svoj instagram.
  Za akých podmienok si môže videa zverejniť, prípadne foto svadobčanov?
  Vopred ďakujem veľmi pekne.

  1. n n píše:

   Dobrý deň, v prvom rade je potrebné posúdiť o aké fotografie ide, či je na ich základe možné identifikovať fyzické osoby a nie sú to len hromadné fotografie, t.j. či vôbec dochádza k spracúvaniu osobných údajov. Pokiaľ áno, je potrebné posúdiť na aký účel a na akom právnom základe sa osobné údaje spracúvajú.

 5. Maja píše:

  Dobrý deň , neviem ako si mám vysvetliť : Výnimkou, kedy nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu, je vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení. V takomto prípade je získavanie súhlasu zákonného zástupcu nepotrebné a škola môže zverejniť fotografie na právnom základe oprávnený záujem.
  To znamená ,že nepotrebujeme súhlas ani na fotky uverejňované na Facebooku? Pokiaľ teda budú fotené v priestoroch školského zariadenia? Vopred ďakujem veľmi pekne.

  1. n n píše:

   Dobrý deň, nie vzťahuje sa to na fotografie, ktoré sú aj vystavené v priestoroch školy, napr. ročenky a pod.

 6. Miloš píše:

  Dobry den. Chcem sa opytat ako je na tom street photo ? Ak to nerobim komercne len pre svoju potrebu …napr. nafotim ludi/cloveka na ulici a zverejnim to napr na instagrame alebo socialnej sieti ako pre mna myslene (umelecke) foto … porusujem GDPR ? Cize fotenie na verejnom priestranstve . Dakujem.

  1. n n píše:

   Dobrý deň,
   v prvom rade je potrebné vyriešiť otázku, či vôbec dochádza k spracúvaniu osobných údajov, t.j. či na danej fotografii je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu alebo je to skupinová fotografia. Následne či ide o spracúvanie osobných údajov v zmysle GDPR, teda či vyhotovujete fotografie pre osobnú potrebu a ďalej ich nespracúvate. Z vami popísaných skutočností vyplýva, že by nemalo ísť o spracúvanie osobných údajov na základe GPDR.

 7. Monika píše:

  Dobrý deň, chcem sa spýtať, suseda bola upozornená druhým susedom, že nemá vyhadzovať suchú trávu do odľahlých krovín blízko lesa. Keďže som vyhodila ja zelené vetvy zo stromu, tak si ma úmyselne odsledovala a odfotila a tvrdila, že zábery bude mať uložené pre prípad, že ak by ju obvinil sused, že to urobila ona. Lenže ona to o pár minút nato, zverejnila s drzým komentárom na verejnú dosť sledovanú facebookovú stránku istej obce, v ktorej mám len víkendový dom, kde okrem fotiek z diaľky ako vysypávam zelené vetvičky, odfotila doslovne moju tvár, priblížila ju úplne nablízko, nazýva ma v texte drzou opicou a pritom je moja priam suseda, s ktorou podotýkam ja nemám žiadne problémy, zato ona s každým. a k tomu uviedla, že nech si lem užijem 5 minút “slávy”. Ak by zverejnila foto z diaľky, alebo ma udala na obecný úrad a uviedla moje meno a poslala fotky, to by mi nevadilo, zaplatila by som možno pokutu a keďže teraz už viem, že aj zeleň berú do zberného dvora v tejto obci, nielen veľký odpad,. Ale kvôli tomu je dosť veľký ohlas na tej stránke ako ničím prírodu, zakladám nelegálnu skládku, sa na mňa pozerá celá pomerne veľká obec, že neviem ako sa budú na mňa pozerať, keď pôjdem cez dedinu a to ešte neznášajú víkendových vlastníkov domov z Bratislavy. Mala právo zverejniť priamo moju tvár, ďalšie fotky z diaľky tak mi neprekážajú čo už, bez môjho súhlasu, resp. administrátor tejto stránky?

 8. Semanova píše:

  Môže byť zverejnená fotografia žiakov školy mimo stránky skoly

  1. n n píše:

   Dobrý deň,
   závisí od toho kto zverejňuje fotografie a v akom rozsahu má súhlas na spracúvanie osobných údajov.

 9. Frank píše:

  Dobrý deň prosím vás aký je zákon keď dáte komentár že máš krásne foto,ďalší ahoj ako sa máš máš priateľa alebo manžela máš deti aký je na to zákon,ďakujem za odpoveď

 10. Katarina píše:

  Dobrý deň, ak učiteľka zverejní fotku celej triedy z výletu na Facebooku v príbehu, kde to do 24h zmizne poruší tým zákon GDPR? Fotka je fotená asi zo 4-5m. Osoby je na ich vidieť. Ďakujem

  1. n n píše:

   Dobrý deň,
   z hľadiska ochrany osobných údajov nie je rozhodné, či bola fotografia zverejnená vrámci príbehu alebo na stene. Pokiaľ fotografiu zverejnil prevádzkovateľ a je na nej možné identifikovať konkrétne fyzické osoby, ide o spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na niektorom z právnych základov stanovených v GDPR. V súvislosti so zverejňovaním fotografií je často právnym základom súhlas dotknutej osoby, príp. jej právneho zástupcu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.