Koronavírus

Novela Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou

Novela Zákonníka práce v súvislosti s pandémiou

Dňa 2.4.2020 schválil parmalent novelu Zákonníka práce. Tieto zmeny vyplývajú z mimoriadnej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame. Pozrite sa na to, aké zmeny boli prijaté.

Nariadenie home officu

Upravili sa podmienky práce na doma. Počas trvania opatrení proti šíreniu koronavírusu nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

  1. je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca (tzv. home office), ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
  2. zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Podľa doteraz platnej právnej úpravy zamestnávateľ nemohol home office nariadiť, mohol sa na tom len so zamestnancom dohodnúť. Toto sa mení. Pozrite si video o najčastejších otázkach týkajúcich sa home office podľa doteraz platnej právnej úpravy.

 

Ďalšie práva a povinnosti zamestnanca nájdete vi videu nižšie alebo si môžete prečítať v článku Najčastejšie otázky o právach a povinnostiach v pracovnoprávnych vzťahoch.

Čerpanie dovolenky

Mení sa aj lehota na oznámenie čerpania dovolenky. Doteraz platilo, že zamestnávateľ je povinný nariadenie čerpania dovolenky oznámiť zamestnancovi 14 dní vopred. Novelou Zákonníka práce sa táto lehota zníži na 7 dní. V prípade nevyčerpanej dovolenky najmenej dva dni vopred. Toto obdobie je možné skrátiť so súhlasom zamestnanca.

80% náhrady mzdy ak zamestnanec neprideľuje prácu

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V tomto prípade nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ako pri iných situácií, ale len 80% priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Zákaz výpovede

Novelou Zákonníka práce sa rozširujú aj prípady, kedy zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď. Zákaz výpovede sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú na OČR a ktorým bola v súvislosti s mimoriadnou situáciou nariadená karanténa alebo izolácia.

Odpracovanie si voľna

Kontroverzným bol však jeden návrh vlady na zmenu Zákonníka práce. Podľa neho, ak zamestnávateľ nemohol zamestnancovi prideľovať prácu a platil mu náhrady mzdy, mohol by nariadiť zamestnancovi, aby si potom tento čas odpracoval. Odpracovať si mal celý čas, za ktorý mu bola poskytovaná náhrada mzdy, maximálne však 400 hodín v kalendárnom roku a odpracovanie je možné najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď prekážka v práci nastala. Tento čas by sa nezapočítaval do týždenného pracovného času a nevzťahovali by sa na neho ani ustanovenia o práci nadčas. Zamestnancovi by za odpracované hodiny patrila dosiahnutá mzda. Toto ustanovenie však nakoniec bolo vypustené.