Koronavírus

Príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO počas koronavírusu

prispevok-na-mzdy-zamestnancov-szco

Príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO počas koronavírusu

Koronavírus bude mať všeobecne negatívny dopad na ekonomiku štátu, avšak to, v akej miere bude tento dopad závažný, môžu opatrenia zmierniť.  Okrem samotných podnikateľov sú ohrození najmä ich zamestnanci. Z dôvodu potreby udržania pracovných miest, jedným z opatrení na pomoc podnikateľom a zamestnancom je príspevok na mzdy zamestnancov a príspevok pre SZČO. Úspešnému žiadateľovi štát preplatí 80% platu zamestnanco alebo poskytne príspevok pre živnostníka.

Popis všetkých príspevkov, užitočné návody ako ich získať a vzory dokumentov nájdete k tejto knihe.

Komu je príspevok pre zamestnávateľov určený?

Príspevok na mzdy zamestnancov je určený pre zamestnávateľov, ktorí museli zatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky, dočastne pozastavili alebo obmedzili svoju činnosť a pre zamestnávateľov, ktorí majú pokles tržieb.

Tento príspevok má v súčasnej dobe dve podoby:

 • VARIANTA 1 je určená pre zamestnávateľov, ktorí museli na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR svoju prevádzku zavrieť alebo obmedziť jej  chod; úplné zatvorenou prevádzkou je napr. maloobchodná predajňa s oblečením, obuv a pod. a obmedzená prevádzka je napr. reštaurácia s výdajným okienkom;
 • VARIANTA 2 je určená pre zamestnávateľov, ktorí prerušia alebo obmedzia svoju prevádzkovú činnosť alebo evidujú pokles vo svojich tržbách minimálne 20% (10% za marec 2020).

Štát podá pomocnú ruku v prvom rade tým zamestnávateľom, ktorí z dôvodu mimoriadneho stavu majú alebo mali povinnosť zatvoriť svoje prevádzky, alebo mali povinnosť obmedziť svoju prevádzkovú činnosť. Okrem nich majú nárok na príspevok aj tí zamestnávatelia, ktorí síce povinnosť prerušiť svoju prevádzkovú činnosť nedostali,  avšak z dôvodu mimoriadnej situácie prerušili alebo obmedzili svoju činnosť, to znamená, že neprideľovali svojim zamestnancom práca alebo vykazujú pokles tržby o aspoň 20%.

Ďalšou podmienkou je aby títo zamestnávatelia napriek poklesu svojej tržby, udržali existujúce pracovné miesta aspoň po dobu 2 mesiacov.

V tomto prípade hovoríme o zamestnávateľoch, ktorí sú právnickou osobou so sídlom alebo sídlom organizačnej zložky na území SR, o fyzickej osobe s miestom podnikania na území SR, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom alebo inom obdobnom pomere., organizačnú zložku zahraničnej právnickej alebo osoby oprávnenej podnikať na území SR, ako aj právnickej alebo fyzickej osobe vykonávajúcej činnosť podľa zákona o službách zamestnanosti.

Zároveň je treba dodať, že nárok na príspevok z dôvodu povinného zatvorenia prevádzky alebo obmedzenia či prerušenia činnosti vzniká za každého zamestnanca, ktorému z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa nie je možné prideľovať v súčasnej situácii prácu. V prípade žiadania o príspevok z dôvodu poklesu tržieb, zamestnanec nemusí byť na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Aká je výška príspevku na zamestnanca?

V prípade zamestnávateľa, ktorému vyplynula povinnosť zo strany štátu prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť, ktorá spôsobila, že ďalej nie je možné zamestnancom prideľovať prácu, má nárok na príspevok vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca. Príspevok sa mu vyplatí za čas, kedy bol zamestnanec na prekážkach v práci.  Maximálna výška príspevku je 1100 EUR. Súčasťou tejto sumy budú aj dane a odvody za zamestnanca. Pre zamestnávateľa to znamená to, že v prípade, ak by 80% priemerného zárobku zamestnanca prevyšovalo sumu 1100 EUR, na zvyšok musí nájsť vlastné finančné prostriedky.

V prípade zamestnávateľa, ktorý udrží pracovné miesto napriek tomu, že dočastne prerušil alebo obmedzil svoju činnosť a súčastne nie je povinne zatvorená prevádzka, štát uhradí výšku náhrady mzdy zamestnanca pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najviac vo výške 80% priemerného zárobku, maximálne vo výške 880 €. Pokiaľ má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu so zástupcami zamestnancov, podľa ktorej majú zamestnanci v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa nárok na nižšiu náhradu mzdy, minimálne 60%, štát uhradí takto stanovenú náhradu mzdy.

V prípade zamestnávateľa, ktorému klesli tržby,  je výška príspevku na mzdy zamestnancov určená fixne, pričom závisí od poklesu tržieb. Príspevok za mesiac marec sa poskytuje v inej výške ako za ďalšie mesiace.

Pokles tržiebMarec 2020
menej ako 10%0 €
10% – 19,99%90 €
20% – 29,99%150 €
30% – 39-99%210 €
40% a viac270 €

 

Pokles tržiebApríl 2020
menej ako 20%0 €
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99 %180 €
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99 %300 €
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99 %420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac540 €

Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z uvedených variant. Nie je možné poberať príspevok na mzdy zamestnancov v jednotlivých prípadoch súčastne.

Príspevok pre SZČO

Nárok na príspevok má aj SZČO, teda fyzická osoba ktorá prevádzkuje živnosť podľa živnostenského zákona, fyzická osoba, ktorý vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov a rovnako aj fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu. Pre túto skupinu osôb je podmienka rovnaká ako v prípade zamestnávateľov uvedených v predchádzajúcom odseku, a teda na príspevok majú nárok v prípade, ak z dôvodu prijatých opatrení pre nich vyplynula povinnosť prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť, prípadne im takáto povinnosť nevznikla, avšak ich tržby preukázateľne klesli aspoň o 20% (v marci aspoň o 10%).

POZOR : O príspevok môže požiadať len  subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Aká je výška príspevku pre SZČO?

SZČO má tiež príspevok sám na seba. SZČO, ktorému klesli tržby o 20% a viac má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti, a to vo výške závislej od poklesu tržieb za mesiac marec:

Pokles tržiebMarec 2020
menej ako 10%0 €
10% – 19,99%90 €
20% – 29,99%150 €
30% – 39-99%210 €
40% a viac270 €

 

Pokles tržiebApríl 2020
menej ako 20%0 €
≥ 20 %, od 20,00 – 39,99 %180 €
≥ 40 %, od 40,00 – 59,99 %300 €
≥ 60 %, od 60,00 – 79,99 %420 €
≥ 80 %, od 80 % a viac540 €

 

Príspevok pre jednoosobové s.r.o., živnostníkov a dohodárov

Ste jediným spoločníkom v s.r.o., dohodárom alebo živnostníkom a nemáte žiadny iný príjem?  Pozrite si toto video aby ste zistili, o aký príspevok budete môcť požiadať.

 

Pre koho je pomoc určená?

Štvrtá sociálna pomoc smeruje v prospech vybrané skupiny fyzických osôb, ktorými sú  jednoosobové s.r.o., SZČO, dohodári, ktorí od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem.

Kto môže požiadať o príspevok od štátu?

O pomoc môžu požiadať nasledovné fyzické osoby, ktoré od 13.3.2020 nemajú žiadny iný príjem:

 1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej živnosti alebo pozastavila živnosť
 2. Spoločník a konateľ jednoosobovej s.r.o., ak nie je spoločníkom v inej s.r.o.
 3. dohodári

Aké podmienky musíte spĺňať?

 1. Platný, pretrvávajúci právny vzťah
 2. Neexistencia žiadneho iného príjmu
 3. Výška čistého zisku nepresiahla sumu 9600€ – podmienka platná len pre s.r.o.

Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia štátnej pomoci pre túto skupinu osôb, je potreba preukázať platný a existujúci právny vzťah, teda vzťah, ktorý počas mimoriadnej situácie nebol ukončený. V praxi to znamená, že konateľ v rámci jednoosobovej s.r.o. má povinnosť preukázať platnú dohodu o výkone funkcie konateľa a dohodár má povinnosť preukázať napr. dohodu o výkone pracovnej činnosti, ktorá ešte stále trvá a nebola ukončená.

Druhou podmienkou je vyhlásenie, že táto osoba za daný mesiac nevykazovala žiadny iný príjem, ktorými by dokázala uspokojovať svoje životné potreby.

Napokon je tu aj podmienka, ktorá sa vzťahuje výlučne na jednoosobové s.r.o. a je ňou potreba preukázania, že výška čistého zisku s.r.o. za rok 2019 nepresiahla sumu 9600 €.

V akej výške bude príspevok poskytovaný?

Štvrtá sociálna pomoc bude na jednotlivé osoby poskytovaná vo výške 210 € mesačne a vo výške 105 € za mesiac marec.

Pokles tržiebMarec 2020
menej ako 10%0 €
10% – 19,99%90 €
20% – 29,99%150 €
30% – 39-99%210 €
40% a viac270 €

Platí to aj pre ,,dohodárov“ ?

Nie. Opatrenia v podobe príspevku pre udržanie zamestnanosti sa zatiaľ vzťahujú výlučne na zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy. Pre dohodárov bol prijatý iný typ príspevku. Informácie nájdete v článku Príspevok pre jednoosobové s.r.o., živnostníkov bez príjmu a dohodárov.

Čo však nemožno opomenúť je to, že v prípade zamestnanca, ktorý pracuje na základe pracovnej zmluvy hoc na kratší pracovný čas, nárok na príspevok má. Z uvedeného vyplýva, že nech máte pracovný čas stanovený akokoľvek, pokiaľ prácu vykonávate na základe riadnej pracovnej zmluvy, máte nárok na tento príspevok.

Ako sa preukazuje pokles tržieb ?

Pokles tržieb sa poukazuje podľa viacerých kritérií.

V prípade, že ste zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý spadá do kategórií uvedených v tomto článku a podnikateľskú činnosť ste vykonávali už aj minulý rok v tomto čase (napr. marec 2019- marec 2020., apríl 2019- apríl 2020), pokles tržby bude poukázaný na základe porovnania súčasného mesiaca a toho istému mesiaca v minulom roku.

Príklad:

Živnostník prevádzkujúci železiarstvo žiada o príspevok na mzdy zamestnancov za mesiac marec. Na tento účel porovná tržby za mesiac marec 2020 s tržbami v mesiaci marec 2019.

Myslelo sa aj na podnikateľov, ktorí z dôvodu kolísavých príjmov, napr. z dôvodov sezónnej práce vykazujú v jednotlivých mesiacoch rozdielne tržby. V takomto prípade sa výška tržby bude posudzovať podľa aktuálneho mesiaca tohto roku vo vzťahu k výške tržieb vypočítaných ako priemer za minulý rok.  Zjednodušene povedané, vypočítate si priemernú mesačnú tržbu za uplynulý rok a porovnáte ju s aktuálnym mesiacom v tomto roku. Pokiaľ vám pokles tržby vyjde aspoň 20%, znamená to pre vás, že nárok na príspevok máte. Takýto spôsob posudzovania volí aj podnikateľ, ktorý síce už v roku 2019 podnikal, avšak nepodnikal ešte v čase aktuálneho mesiaca (aktuálny mesiac je apríl 2020, avšak podnikať začal len v októbri 2019). Pokiaľ podnikateľ začal podnikať v januári tohto roku (alebo v inom mesiaci tohto roku), bude porovnávať tržby z aktuálneho mesiaca s tržbami z mesiaca február (nakoľko vtedy ešte neplatil výnimočný stav a podnikateľ dosahoval tržby bez sťažených podmienok ).

Obdobie, počas ktorého patrí týmto osobám príspevok  sa stanovuje najskôr od 12.marca 2020, nakoľko v tomto dátume už začali platiť pre niektoré prevádzky obmedzenia, až do obdobia do kedy má prevádzka povinnosť ostať zatvorená alebo obmedzené vo výkone svojej činnosti, resp. z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie má pokles tržieb minimálne 20%.

Aké podmienky musí spĺňať zamestnávateľ, alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom ?

V prvom rade je potrebné upozorniť, že príspevok na netýka všetkých zamestnancov. Nárok na príspevok má iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol najneskôr k 1.3.2020. Ak pracovný pomer vznikol neskôr, napr. 15.3.2020, nárok na príspevok na mzdu tohto zamestnanca nemáte.ml

Zamestnanec, na ktoréhô.o sa žiada príspevok musel byť počas rozhodného obdobia na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Nárok na príspevok ani na zamestnanca, na ktorého poberáte iné príspevky v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

Ďalšou podmienkou je, že musí dôjsť k vyplateniu náhrady mzdy vo výške 80% priemerného mesačného zárobku zamestnanca, prípadne nižšej, ak to bolo určené v dohode so zástupcami zamestnancov. Táto podmienka sa týka prípadov, kedy zamestnávateľ žiada o príspevok z dôvodu zatvorenia prevádzky alebo obmedzenia či prerušenia činnosti.

Zároveň musíte dodržať záväzok, že ešte dva mesiace po tom, ako požiadali o príspevok, neskončíte so zamestnancom pracovný pomer, prípadne neurobíte žiadny z právnych úkonov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, ktorými by sa pracovný pomer skončil.

Zamestnávateľ je povinný predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020.

A napokon musí preukázať, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach.

Ako je potrebné splnené podmienky preukázať ?

Čestným vyhlásením. Prostredníctvom čestného vyhlásenia sa preukazujú skutočnosti, ktoré musí spĺňať zamestnávateľ aj SZČO.

Preukazuje sa:

 • splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 • splnenie daňových povinností,
 • splnenie povinnosti voči zdravotnej poisťovni, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 • neexistenciu splatných finančných záväzkov voči úradu,
 • stav, že nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár,
 • neexistenciu evidovaných neuspokojených nárokov svojich zamestnancov vyplývajúcich z pracovného pomeru,
 • neexistenciu právoplatne uloženého trestu zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trestu zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • pokles tržieb z dôvodu mimoriadnej situácie

POZOR: Je vo vašom záujme v čestnom vyhlásení uviesť len pravdivé skutočnosti, nakoľko všetky informácie v ňom budú overované. 

Kedy môžete o príspevok žiadať?

Od pondelka 6.4.2020 spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dve internetové stránky, a to pomahameludom.sk a neprepustaj.sk. Ich obsah bude identický, pričom zverejnené tam budú podmienky pre podanie žiadosti o tento príspevok pre zamestnancov a SZČO, návod a systém na samotné podávanie žiadostí.

V súčasnosti môžu podávať žiadosť všetky uvedené kategórie zamestnávateľov a SZČO.

Kedy sa začnú peniaze vyplácať?

Na základe žiadosti pripraví príslušný úrad práce dohodu, ktorú pošle podnikateľovi na podpis už 14.4. Po jej podpise začne vyplácať peniaze už 15.4, tak, aby ich 16.4 mali podnikatelia na účte.

Kedy musíte príspevok vrátiť?

Podmienkou poskytnutia príspevku je, že udržíte pracovné miesto po dobu 2 mesiacov. Pokiaľ by ste získali príspevok a nasledujúci mesiac zamestnancovi dali výpoveď, museli by ste príspevok vrátiť. Za istých okolností však nemusíte príspevok vrátiť, ani keď pracovný pomer. Ide o prípady, keď výpoveď dal zamestnanec alebo keď ste s ním okamžite skončili pracovný pomer.

Aké príspevky môžete žiadať, užitočné návody ako ich získať a tipy ako riadiť firmu počas krízi spolu nájdete v tejto knihe.