Právnický blog

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) v roku 2019

lanikovagroup-advokat-bratislava-zapis-rpvs

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) v roku 2019

Firmy obchodujúce so štátom musia byť aj v roku 2019 zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Pokiaľ si túto povinnosť nesplnia, môžu prísť o štátne peniaze.

Čo je Register partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľov výhod. Zriadený bol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a spravuje ho Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

zapis-do-rpvs-register-partnerov-verejneho-sektora

zapis-do-rpvs-register-partnerov-verejneho-sektora

Kto musí byť v RPVS zapísaný?

Do Registra partnerov verejného sektora sa povinne zapisuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, a

 • prijíma finančné prostriedky
 • získava majetok
 • uzatvára zmluvu
 • priamo alebo prostredníctvom inej osoby dodáva tovary alebo služby,

štátu, VÚC, obci alebo iným subjektom verejného sektora, ak finančné prostriedky neprevyšujú jednorazovo sumu 100 000 € alebo v úhrne 250 000 €v kalendárnom roku.

Do registra sa povinne zapisuje  aj osoba, ktorá

 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
 • povinne sa zapisuje do registra podľa osobitného zákona.

Do registra sa môžu dobrovoľne zapísať aj iné fyzické a právnické osoby.

Čo sa do RPVS zapisuje?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú údaje o partnerovi verejného sektora a údaje o konečných užívateľoch výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda a riadi podnikateľa. V zmysle zákona je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti

Kto vás môže do RPVS zapísať?

Do registra partnerov verejného sektora vás môže zapísať len oprávnená osoba určená zákonom. Touto je aj naša advokátska kancelária.

Ako prebieha zápis do RPVS?

Naši advokáti vám vybavia zápis do registra partnerov verejného sektora online už do 24 hodín. Stačí, ak pošlete objednávku cez náš právny eshop. Presnú cenu za zápis do RPVS viete dopredu . Určuje sa podľa počtu konečných užívateľov výhod.

Po obdržaní objednávky vás mailom vyzveme na zaslanie potrebných podkladov a podpis zaslaných dokumentov. Budeme potrebovať najmä výpis z obchodného registra,  spoločenskú zmluvu a občiansky preukaz. Doklady nám môžete poslať mailom so zabezpečením alebo poštou. Nemusíte ani chodiť do našej kancelárie.

Je potrebné zápis v RPVS obnovovať?

V zákonom stanovených prípadoch je potrebné zápis v RPVS obnoviť, a to overením identifikácie konečných užívateľov výhod. Oprávnená osoba vykoná overenie identifikácie konečných užívateľov výhod pri

 • zmene údajov zapísanej firmy alebo konečných užívateľov výhod
 • zmene oprávnenej osoby (advokáta)
 • uzatvorení alebo zmene zmluvy
 • plnení zmluvy, ktorej hodnota prevyšuje 1 mil. €

a vždy k 31. decembru každého kalendárneho roka.

Koľko vás to bude stáť?

Za zápis do registra partnerov verejného sektora platíte jednorazový poplatok podľa počtu konečných užívateľov výhod. Zápis do RPVS môžete mať už od 199 bez DPH.

Za poskytovanie služieb oprávnenej osoby neplatíte žiadne mesačné poplatky, iba administratívny poplatok vo výške 99 €+ DPH vždy ku koncu kalendárneho roka.

Je možné zmeniť advokáta, ktorý vás do RPVS zapísal?

Pokiaľ nie ste spokojný so službami advokáta, ktorý vám zabezpečil zápis do registra partnerov verejného sektora, môžete ho kedykoľvek zmeniť. Kontaktujte nás a radi vám so zmenou oprávnenej osoby pomôžeme.