alternativne_riesenie_sporov_obchodne_podmienky_lanikova_group_advokatska_kancelaria_advokat

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Nevyreklamovali vám tovar? Porušil predávajúci svoje zákonné povinnosti? Od roku 2016 môžete požiadať o  alternatívne riešenie sporu. Váš spor sa vyrieši rýchlo, online a hlavne ZADARMO!

V novembri 2016 schválila NRSR nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorý vychádza zo smernice o riešení spotrebiteľských sporoch online. Týmto zákonom sa zavádza možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov online, a to osobitným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Účelom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a prevádzkovateľom prostredníctvom elektronických prostriedkov, napr. emailu.

Kto rieši spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim?

V prípade, že vznikne konflikt medzi spotrebiteľom a predávajúcim, môže spotrebiteľ požiadať o mimosúdne riešenie sporu niektorý z orgánov alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  • iný orgán zapísaný do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárska SR.

Kto môže podať návrh na riešenie sporu?

Pokiaľ sa spotrebiteľ, ktorý uzatvoriť hocijaký typ spotrebiteľskej zmluvy s predávajúcim alebo poskytovateľom služby (napr. nákup tovaru cez e-shop), domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo zle vybavil reklamáciu, môže sa v prvom rade obrátiť so žiadosťou o nápravu na predávajúceho. Ak neuspeje, môže sa obrátiť na niektorý z vyššie uvedených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ktorý sa bude snažiť vyriešiť spor online.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní. Návrh je možné podať online na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,  pričom právo voľby má spotrebiteľ. Pokiaľ by predávajúci v zmluve alebo v obchodných podmienkach určil konkrétny orgán alternatívneho riešenia sporov, je toto dojednanie neplatné.

Ako prebieha alternatívne riešenie sporu?

Dňom prijatia návrhu sa začína alternatívne riešenie sporu na vybranom orgáne. V rámci riešenia spotrebiteľského sporu poverený orgán preskúma opodstatnenosť návrhu, tento následne doručí predávajúcemu a vyzve ho, aby sa k návrhu vyjadril. Predávajúci je povinný poskytnúť poverenému orgánu potrebnú súčinnosť a na výzvu reagovať. Pokiaľ predávajúci nereaguje, môže mu poverený orgán dať pokutu až 10 000 eur.

Poverený orgán postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie ukončený. Ak je to možné, komunikuje so zúčastnenými stranami mailom alebo telefonicky. Poverený orgán postupuje tak, aby do 90 dní konanie ukončil.

Čo je výsledkom alternatívneho riešenia sporu?

Výsledkom alternatívneho riešenia sporu je nezáväzné odôvodnené stanovisko. V nezáväznom stanovisku orgán alternatívneho riešenia sporov popíše skutkový stav a vyvodí z uskutočneného dokazovania záver, či došlo k porušeniu zákona predávajúcim.

Aké poplatky platí spotrebiteľ za alternatívne riešenie sporu?

Vo všeobecnosti je alternatívne riešenie sporu bezplatné. Orgán alternatívneho riešenia sporu môže túto službu pre spotrebiteľa spoplatniť, maximálne však vo výške 5 eur.

Vznikli majiteľovi eshopu nejak nové povinnosti?

V súvislosti s prijatím nového zákona, je každý prevádzkovateľ eshopu povinný aktualizovať svoje obchodné podmienky a poskytnúť spotrebiteľovi dostatočné informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporu. V prípade, že potrebné informácie neposkytne, môže dostať pokutu až 10 000 eur. Splňte si svoje povinnosti už dnes a nechajte si obchodné podmienky pre eshop vypracovať našimi advokátmi. Pokiaľ si ich chcete vypracovať sami, môžete si zakúpiť vzorové obchodné podmienky vypracované advokátom.

Produkty pre váš eshop

06apr 2018

GDPR eBook zadarmo Pracujete s osobnými údajmi? Potom sa vás GDPR týka. Stiahnite si eBook zadarmo a dozviete sa, ako zvládnete GDPR sami za 5 dní. Vyplňte formulár a stiahnite si zadarmo eBook k unikátnej knihe GDPR v praxi s kompletnými vzormi pre jednoduché a rýchle zavedenie GDPR do praxe.

04apr 2017

Register partnerov verejného sektora Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom. […]

22feb 2016
ochrana_osobnych_udajov_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016 Úrad na ochranu osobných údajov je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva pravidelne kontroly zamerané na zákonnosť spracúvania […]

05feb 2016
druzstevne_podielnicke_listy_lanikova_group_advokatska_kancelaria

Nároky z neplatných družstevných podielnických listov DPL Otázka: Dobrý deň, pred dvomi rokmi som zdedil po babke cenné papiere v poľnohospodárskom družstve. Cenné papiere, ktoré sa nazývali družstevné podielnické listy, mali byť evidované v Centrálnom depozitári cenných papierov. Keď som sa informoval na družstve, povedali mi, že družstevné podielnické listy boli premenené na listinné a vyhlásené za […]

03feb 2016
pravo_nehnutelnosti_spor_spoluvlastníkov_sud_dohoda_lanikova_group_adovkatska_kancelaria

Otázka: Traja súrodenci sme zdedili polyfunkčný dom na námestí v Nitre. Každý z nás má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3. Jednotlivé byty a nebytové priestory v dome sa prenajímajú. Nehnuteľnosť spravuje a o všetkom rozhoduje moja sestra. Zisk z prenájmu nám vypláca raz za rok. Už dlhšie máme však s bratom podozrenie, že nás klame a necháva si peniaze. […]

18jan 2016
aktualizacia_obchodnych_podmienok_lanikova_group_advokatska_kancelaria

E-shopisti od 1.2.2016 musíte aktualizovať obchodné podmienky Od 1.februára 2016 musia prevádzkovatelia e-shopov aktualizovať svoje podmienky. Novým zákonom sa rozširuje informačná povinnosť e-shopistov o možnosť alternatívneho riešenia sporov. V záujme posilnenia ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, bol prijatý nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Týmto zákonom sa zavádza možnosť mimosúdneho riešenia sporu […]