Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný produkt a záväzok kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.
2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a relevantných právnych predpisov.
4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
• zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších právnych predpisov;
• zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov;
• zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov;
• a s inými relevantnými právnymi predpismi.
5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke www.lanikovagroup.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
6. Klient zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok II
Vymedzenie pojmov
1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetovej stránky www.lanikovagroup.sk:
Obchodné meno:         Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
Registrácia:                  zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 52654/B
Sídlo:                           Grösslingova 8, 811 09
IČO:                             36 858 439
Zastúpená:                  JUDr. Zdenka Lániková, konateľ
email:                           info@lanikovagroup.sk
tel.:                               +421 948 264 244
2. Predávajúcim je advokát,  osoba evidovaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, ktorá je oprávnená poskytovať právne služby na území SR a zároveň ktorá dodáva kupujúcemu objednaný produkt.
3. Kupujúcim je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej predávajúci predáva objednaný produkt.  Kupujúcim nemôže byť fyzická osoba spotrebiteľ, nakoľko služba je určená pre podniky a organizácie.
4. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov (ďalej len „Obch. zák.“):
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
5. Produktom je ktorýkoľvek produkt ponúkaný na web stránke www.lanikovagroup.sk/obchod/, ktorý bude dodaný kupujúcemu v elektronickej forme na zadaný email.
6. Orgánom dozoru je:
Slovenská advokátska komora
Kolárska 4
813 42 Bratislava

Článok III
Uzatvorenie zmluvy
1. Produkt ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lanikovagroup.sk/obchod/. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z ponúkaných produktov, ktorý vloží do nákupného košíka. Následne vyplní všetky povinné polia a odošle objednávku. Takto odoslaná objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky vzniká zmluva, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu produkt a záväzok kupujúceho zaplatiť dohodnutú cenu.
2. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu doručený potvrdzujúci mail s platobnými údajmi. Ako variabilný symbol je potrebné zadať číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote 7 dní, má sa za to, že od zmluvy odstúpil.
3. Po odoslaní objednávky a zaplatení kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený objednávku stornovať. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť iba ak by nedošlo k plneniu zo strany predávajúce podľa týchto obchodných podmienok.
4. Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov.

Článok IV
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy  je povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu produkt a povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas.
2. Produkty spočívajúce vo vzorových dokumentov  sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o.  Vzorové dokumenty majú všeobecný charakter, preto nenahrádzajú  komplexné právne poradenstvo poskytované advokátskou kanceláriou. Vzorové dokumenty nie sú prispôsobené osobitným požiadavkám konkrétneho prípadu, a preto slúžia ako informatívny nástroj k vytvoreniu vlastných dokumentov. Vzory právnych dokumentov nemožno považovať za komplexné právne služby týkajúce sa ochrany osobných údajov.
3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu len tie vzorové dokumenty, ktoré sú uvedené v špecifikácii produktu. Kupujúcemu môže v súvislosti s relevantnými právnymi predpismi vzniknúť povinnosť mať aj iné dokumenty. Je povinnosťou kupujúceho vzhľadom na podmienky výkonu svojej podnikateľskej činnosti vyhodnotiť všetko povinnosti vyplývajúcemu mu z relevantných právnych predpisov.
4. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú kupujúcemu v súvislosti s používaním produktov, publikácii a vzorových dokumentov. Kupujúci používa produkt na vlastné nebezpečenstvo, pričom si je vedomý, že vzorové dokumenty a praktická príručka majú len informatívny charakter.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
2. Predávajúci je povinný najmä:
• postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu;
• dodať v dohodnutej lehote kupujúcemu produkt;
• dodať kupujúcemu produkt, ktorý je v súlade s platnou legislatívou.
3. Predávajúci má právo:
• na zaplatenie ceny za produkt riadne a včas;
• na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade, že kupujúci poruší jeho autorské práva.
4. Kupujúci je povinný najmä:
• zaplatiť riadne a včas cenu za produkt;
• používať produkt výlučne pre podnik alebo organizáciu, ktorá uzatvorila s predávajúcim túto zmluvu;
• používať vzorové dokumenty v súlade s týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon.
5. Kupujúci má právo na dodanie produktu riadne a včas.

Článok VI
Kúpna cena
1. Cena každého produktu je zverejnená na stránke www.lanikovagroup.sk/obchod/.  Cena je uvedená bez aj s DPH. Cena je účtovaná vrátané  dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške, keďže predávajúci je jej platcom.
2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny, po celý čas zverejnenia produktu na webovom sídle.
3. Cena je platná výhradne pre uzatvorenie zmluvy prostredníctvom online objednávkového formuláru na www.lanikovagroup.sk/obchod/.

Článok VII
Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú v zmluve  v lehote do 7 dní odo dňa odoslania záväznej objednávky.
2. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov platby:
a) platba bankovým prevodom, a to na základe výzvy na zaplatenie doručenej mailom
b) platba online platobnou kartou cez platobnú bránu 24-pay.
3. Dokladom o zaplatení kúpnej ceny je faktúra, ktorá bude klientovi zaslaná elektronickou poštou. Cena sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na bankový účet predávajúceho. Pokiaľ nebude cena zaplatená do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie, má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili.

Článok VIII
Dodacie podmienky
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu produkt v elektronickej forme najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.  Produkt sa považuje za dodaný okamihom odoslania elektronickou poštou.

Článok IX
Platnosť zmluvy
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XI
Reklamácia
1. Kupujúci je oprávnený reklamovať produkt zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho alebo mailom na info@lanikovagroup.sk. V prípade nesúladu  vzorových dokumentov s relevantnými právnymi predpismi sa predávajúci zaväzuje chyby odstrániť a dokumenty opakovane zaslať na zadaný email. Za chybný dokument sa považuje vzorový dokument, ktorý nie je v súlade s relevantnou legislatívou platnou ku dňu jeho zakúpenia.
2. Kupujúci nemá nárok na kladné vybavenie reklamácie, pokiaľ je predmetom reklamácie dodanie aj ďalších vzorových dokument, ktoré podľa zmluvy a obchodných podmienok nie sú súčasťou produktu.

Článok XII
Autorské práva
1. Všetky produkty, ich súčasti, publikácie a vzorové dokumenty sú autorským dielom advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o. na základe zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.  Všetky práva súvisiace s autorským dielom vykonáva advokát.
2. Zakúpením produktu poskytuje predávajúci kupujúcemu nevýhradné právo používať tieto vzorové dokumenty pre vlastnú potrebu a na nekomerčné účely. Kupujúci je oprávnený použiť produkt výlučne pre potreby podniku alebo organizácie, ktorá s ním uzatvorila kúpnu zmluvu. Použitie produktu alebo jeho súčasti pre iný podnik alebo organizáciu, jej sprístupnenie alebo poskytnutie je zakázané. Zakázané je tiež akékoľvek iné použitie produktu, vzorových dokumentov a praktickej príručky, najmä ich ďalšie šírenie, kopírovanie, zverejňovanie a poskytnutie tretej osobe.
3. V prípade porušenia autorských práv advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o. súvisiacim s produktom, najmä jeho použitím pre inú osobu ako je kupujúci, jej poskytnutím alebo sprístupnením tretej osobe, jej šírením, kopírovaním, zverejňovaním alebo akýmkoľvek iným použitím v rozpore s touto zmluvou, obchodnými podmienkami, autorským zákonom alebo iným relevantným právnym predpisom, a to tak úmyselným, neúmyselným alebo nedbanlivostným konaním, či opomenutí konania, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 000 €. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.  Tým nie sú dotknuté ďalšie práva predávajúceho vyplývajúce z autorského práva a iných relevantných právnych predpisov.
4. Kupujúci berie na vedomie, že porušením autorských práv advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o. sa môže dopustiť trestného činu.

Článok XIII
Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje o dotknutých osobách predávajúci spracúva v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XIV
Záverečné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránke www.lanikovagroup.sk v deň odoslania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o., pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04.10.2018