Zásady ochrany osobných údajov

Vážený návštevník webu www.lanikovagroup.sk,

aby ste mohli využívať naše služby, potrebujeme vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša advokátska kancelária Lanikova Group, s.r.o., zap. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B, IČO: 36858439, so sídlom Grösslingova 8, 811 09 Bratislava, te.č.: 0948/264 244, email: info@lanikovagroup.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na stanovený účel. Rozsah spracúvaných údajov je bližšie popísaný pri jednotlivých účeloch, na ktoré spracúvame vaše osobné údaje.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, tel. č., email, spracúvame za účelom prijatia a vybavenia objednávky cez e-shop. Právnym základom je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

Poskytovanie právnych služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, tel. .č, email a ďalšie osobné údaje získané v súvislosti s pokytovaním právnych služieb, spracúvame za účelom poskytovania právnych služieb. Právnym základom je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o advokácii a iných relevantných právnych predpisov a plnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Vzdelávacia činnosť

Osobné údaje záujemcov a účastníkov rôznych vzdelávacích podujatí spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel.č., email  za účelom zabezpečenia účasti na danom podujatí a vzájomnej komunikácie s tým súvisiacej. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy. Osobné údaje z komunikácie so záujemcami uchovávame 3 mesiacov. Osobné údaje účastníkov uchovávame 5 rokov odo dňa ukončenia kurzu.

Záznam z podujatie

Pokiaľ sa zúčasťňujete nášho podujatia, oznamujeme vám, že vyhotovujeme z neho obvykle kamerový záznam. Snažíme sa záznam spraviť tak, aby neobsahoval vaše osobné údaje, avšak nemôžeme to úplne vylúčiť. Pokiaľ dôjde k spracúvaniu vašich osobných údajov v rozsahu zachytenom na kamerovom zázname, spracúvame ich na právnom základe oprávneného záujmu. Týmto záujmom je informovanie verejnosti o právnych otázkach a našej činnosti. Pokiaľ nechcete byť na zázname, prosíme, aby ste nám to vopred oznámili. Spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním oznámenia na info@lanikovagroup.sk. Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov.

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fakturačné údaje a platby, spracúvame za účelom vedenia účtovníctva. Právnym základom je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Kontaktný formulár

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a predmet správy spracúvame za účelom prijatia a vybavenia dopytu. Právnym základom je plnenie zmluvy v súvislosti s predzmluvnými vzťahmi. Vaše osobé údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov.

Marketing

Osobné údaje zákazníkov, klientov a účastníkov podujatí spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email, tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o legislatívnych zmenách, aktuálnych informáciách a našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom, klientom alebo účastníkom podujatia, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Osobné údaje uchovávame 3 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov.

Newsletter – záujemca môže poskytnúť súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely prihlásením sa na newsletter.

Ebook zadarmo – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané prostredníctvom formulára na stiahnutie ebooku zadarmo za účelom zaslania ebooku a na účely priameho marketingu na právnom základe oprávnený záujem.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Súťaže

Osobné údaje súťažiacich spracúvame v rozsahu užívateľské meno na sociálnej sieti, príp. aj meno, priezvisko, email na účely účasti súťažiaceho na súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania ceny. Osobné údaje súťažiacich spracúvame na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas poskytuje súťažiaci zapojením sa do súťaže na sociálnej sieti alebo vyplnením súťažného kupónu, podľa druhu súťaže. Osobné údaje súťažiacich uchovávame len po dobu trvania súťaže a následne sú vymazané. Osobné údaje vyhercov uchovávame po dobu 5 rokov za účelom splnenia zákonných povinností. Súťažiaci môže kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to zaslaním oznámenia na email info@lanikovagroup.sk.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

Pokiaľ ste náš klient a zákazník, môžeme vás informovať o akciách a zľavách na naše produkty a služby, bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o akciách a zľavách, môžete to kedykoľvek namietať na info@lanikovagroup.sk.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať začiarknutím príslušného checkboxu.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na „Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním  oznámenia na email info@lanikovagroup.sk.

7. Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

8. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona, napr. daňový úrad, SAK, súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné štátne inštitúcie.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme uzatvorili písomnú zmluvu a poskytujú primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Týmito sprostredkovateľmi sú:

 • externá účtovníctva firma,
 • online účtovný systém superfaktura,
 • online CRM systém,
 • online mailingový systém Mailchimp,
 • reklamná agentúra.

V súvislosti s využívaním služieb tretích strán, vaše osobné údaje poskytujeme aj spoločnosti Google LLC a Facebook, Inc.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Doba uchovávania osobných spracúvaných na daný účel je popísaná vyššie. Cookies uchovávame po dobu 13 mesiacov.

10. Kam prenášame vaše osobné údaje?

V súvislosti s používaním služieb Mailchimp, Google a Facebook prenášame vaše osobné pdaje do tretej krajiny, a to USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

11. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@lanikovagroup.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Zaviedli sme politiku silných hesiel. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. Na pracovných počítačoch je nainštalovaný antivírový program. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom.

14. Aké máte práva?

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 1. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

15. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email info@lanikovagroup.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Lanikova Group, s.r.o., Grösslingova 8, 81109 Bratislava.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

16. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 01.01.2020.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.