Obchodné právo

 • elektronické zápisy do obchodného registra 

 • o 50% nižšie súdne poplatky

 • rámcové zmluvy a všeobecné obchodné podmienky

 • vedenie celej právnej agendy firmy 


Medzi hlavné oblasti našej praxe patrí tiež obchodné právo. Naším klientom – viacerým obchodným spoločnostiam a podnikateľom komplexne riešime právnu agendu firmy, vrátane obchodných zmlúv, zakladateľských listín, stanov a iných interných dokumentov, zápisov v obchodnom registri, ukladania do zbierky listín, ako i pracovno-právne vzťahy zamestnancov.

Osobitnú pozornosť venujeme najmä spracovaniu zmlúv, pretože vieme, že práve obchodné zmluvy majú podstatný vplyv na výsledky v podnikaní.

Pripravujeme zmluvy všetkých druhov, zastupujeme klientov na obchodných rokovaniach, pripomienkujeme návrhy zmlúv a vypracovávame právne rozbory o ich možných vplyvoch na činnosť podnikateľov.

Dôraz kladieme tiež na správnosť a úplnosť zápisov v obchodnom registri a zbierke listín, pretože tieto sú najdôležitejším právnym základom každej spoločnosti a nedodržanie zákonom stanoveného postupu je sankcionované pokutou, resp. môže viesť až k zrušeniu spoločnosti súdom.

Pri zastúpení našich klientov v konaní pred živnostenským úradom a obchodným registrom využívame zaručený elektronický podpis, ktorý im šetrí čas i peniaze. Na základe nášho elektronického podania vydá živnostenský úrad Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zadarmo a obchodný register zapíše novú obchodnú spoločnosť a jej zmeny za polovičné poplatky.

Vo firmách, pre ktoré pracujeme dlhodobo, sme optimálnym nastavením zmluvných dodávateľsko-odberateľských vzťahov dosiahli výrazné pozitívne zmeny v podnikaní. Naši klienti podnikajú na stabilnom právnom základe, bez rizika a výška ich pohľadávok po dobe splatnosti sa dostala na minimum.

V oblasti obchodného práva poskytujeme nasledovné služby:

 • založenie obchodnej spoločnosti a družstva 

 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti

 • zmena obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti

 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti

 • prevod obchodného podielu

 • zrušenie obchodnej spoločnosti

 • likvidácia obchodnej spoločnosti

 • fúzia a akvizícia

 • hospodárska súťaž

 • obchodné zmluvy a rámcové zmluvy (kúpna zmluva, zmluva o dielo)

 • všeobecné obchodné podmienky

 • komplexné vedenie právnej agendy firmy

 • zastúpenie v riešení mimosúdnych i súdnych sporov