Právo nehnuteľností

 • zmluva na nehnuteľnosť už do 48 hodín 

 • zmluva autorizovaná advokátom je garanciou bezproblémového prevodu 

 • jednorázová paušálna odmena za spracovanie zmluvy 

 • elektronickým podaním vám šetríme náklady 

Právu nehnuteľností sa venujeme už vyše 25 rokov, preto Vám môžeme ponúknuť našu vysokú odbornosť v danej oblasti. Zameriavame sa na vypracovávanie kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv pri prevodoch pozemkov, bytov, domov a iných stavieb. Poskytujeme služby tiež realitným kanceláriám, developerom, investorom a poľnohospodárskym družstvám.

Zmluvu o prevode nehnuteľnosti vám vypracujeme už do 48 hodín. Zmluvu autorizuje náš advokát, čím vám zabezpečíme rýchly, bezproblémový a lacnejší prevod nehnuteľnosti. Zmluvu autorizovanú advokátom zapíše správa katastra nehnuteľností bez toho, aby skúmala jej obsah v lehote do 20 dní. Autorizovaná zmluva je zárukou bezproblémového prevodu nehnuteľnosti, keďže jej správnosť a súlad so zákonom garantuje advokát, ktorý v prípade vzniku škody za ňu zodpovedá. Navyše autorizáciou zmluvy šetríme vaše náklady, keďže nie je potrebné overovať podpisy u notára a za vklad do katastra zaplatíte namiesto 265,50 eur za rýchly vklad len 51 eur.

V oblasti práva nehnuteľností máme bohaté skúsenosti aj s poskytovaním právnych služieb developerom a investorom. Vypracovávame právne analýzy pri plánovaní, realizácii výstavby a následnom predaji, vyporiadavame vlastnícke, nájomné a iné práva k pozemkom, vrátane realizácie ich výkupu.

Pri poskytovaní služieb poľnohospodárskym družstvám nadväzujeme na naše bohaté skúsenosti, ktoré sme nadobudli pri právnom riadení procesu transformácie viacerých družstiev v období 90-tych rokov. Úspešne sme pre poľnohospodárske družstvá vyporiadali vlastnícke, nájomné a iné práva k poľnohospodárskym, lesným a urbárskym pozemkom, vypracovali sme vzorové nájomné a podnájomné zmluvy. Uvedenej problematike sa nepretržite dosiaľ venujeme.

Našich klientov zastupujeme v súdnych a mimosúdnych konaniach, predmetom ktorých sú práva k nehnuteľnostiam, a to najmä v konaniach o určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a pod.

V oblasti práva nehnuteľností poskytujeme nasledovné služby:

 • právne poradenstvo súvisiace s právom nehnuteľností

 • kúpna, darovacia, zámenná a iná zmluva na nehnuteľnosť

 • autorizovaná zmluva na nehnuteľnosť

 • návrh na vklad a zastúpenie v katastrálnom konaní

 • právne služby developerom a investorom pri výstavbe, nadstavbe

 • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 • zastúpenie v súdnom konaní