Zápis do registra partnerov verejného sektora

Obchodujete so štátom?

Prijímate finančné prostriedky, či dotácie z verejných zdrojov alebo fondov EÚ?

Boli ste registrovaný na Úrade pre verejné obstarávania?

Musíte sa zapísať do registra partnerov verejného sektora

 


 

Kto musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora?

 • dodávateľ a subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
 • kto príjma peniaze z rozpočtov, z fondov EÚ alebo od zákonom vymedzených právnických osôb
 • kto nadobudne majetok od štátu, VÚC, obce alebo od zákonom vymedzených právnických osôb
 • kto nadobudne pohľadávku voči štátu, VÚC alebo obci
 • kto získava peniaze od Poľnohospodárskej platobnej agentúry PPA v poľnohospodárstve
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • zdravotné poisťovne
 • držitelia banského oprávnenia
 • zhotovitelia geologických prác
 • držitelia oprávnenia na podnikanie v energetike
 • osoby poverené správcom výberu mýta
 • osoby poverené správcom výberu úhrady diaľničnej známky

Do kedy sa musíte registrovať v registri partnerov verejného sektora?

 • pokiaľ ste podpísali zmluvu s verejným sektorom do 1.2.2017, musíte byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora do 31.7.2017
 • pokiaľ ste podpísali zmluvu s verejným sektorom po 1.2.2017, musíte byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora pred podpisom zmluvy
 • pokiaľ ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,držiteľ banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických prác, držiteľ oprávnenia na podnikanie v energetike, musíte byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora do 31.7.2017
 • pokiaľ ste boli zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie UVO, musíte zosúladiť údaje zapísané v registri partnerov verejného sektora do 31.7.2017

Čo ak sa neregistrujete?

Sankcie za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcich z tzv. protischránkového zákona sa líšia v závislosti od toho, aké povinnosti ste porušili. Môže nimi byť:

 • pokuta vo výške 10 000 € až 1 000 000 €
 • pokuta vo výške získaného hospodárskeho prospechu
 • odstúpenie od zmluvy zo strany štátu
 • výmaz z registra partnerov verejného sektora
 • trestnoprávna zodpovednosť

Ako sa môžete zapísať do registra partnetov verejného sektora?

Zapísať vás do registra partnerov verejného sektora môže len oprávnená osoba, ktorou je napríklad advokátska kancelária Lanikova Group. Návrh na zápis do registra si nemôžete podať sám.

Ako máte postupovať pri zápise do registra partnerov verejného sektora?

 • kontaktujte nás na tel. č. 0948/264 244, mailom na info@lanikovagroup.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára
 • po osobnej/telefonickej konzultácii pripravíme cenovú ponuku
 • odovzdáte potrebné dokumenty
 • advokát s vami uzavrie dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
 • advokát identifikuje konečného užívateľa výhod
 • advokát zabezpečí váš zápis do registra partnerov verejného sektora
 • advokát počas trvania dohody plní povinnosti oprávnenej osoby a aktualizuje vaše údaje v registri partnerov verejného sektora

Koľko vás to bude stáť?

Odmena advokáta za zápis do registra partnerov verejného sektora sa určuje dohodou s klientom. Jej výška závisí od vlastníckej štruktúry firmy. Zápis do registra partnerov verejného sektora môžete mať už od 199 eur.