Koronavírus

Situácia okolo koronavírusu si vyžiadala prijať opatrenia v prospech podnikateľov a daňovníkov

Minister financií Ladislav Kamenický a minister hospodárstva Peter Žiga      predstavili niekoľko opatrení nasmerovaných v prospech podnikateľov a daňovníkov, ktorých pozícia sa počas šírenia koronavírusu výrazne zhoršila. Obmedzenia plynúce z opatrení vlády viedli k úplnému pozastaveniu mnohých prevádzok a služieb, iných činnosť bola výrazne znížená, čím sa podnikatelia, firmy a daňovníci dostávajú do finančných ťažkostí.

 • V prvom bode sa hovorí o rozumnej komunikácii s bankami, ktoré by umožnili fyzickým a právnickým osobám odklad splátok úverov a hypotekárnych úverov, čím by sa tieto osoby nedostali do zoznamu neplatičov. Ďalej by banky mali fyzickým a právnickým osobám umožniť zmrazenie splácania úrokov a istiny úverov
 • Skrz Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) poskytnúť podnikom jednoduchšie a atraktívnejšie krátkodobé zvýhodnené úvery.
 • Alokovať zdroje financií pre podporu súkromného sektor
 • Nájsť riešenia pre odpis daňových strát
 • Predĺžiť termín podania daňového priznania pre všetkých daňovníkov až na 30.6.2020 a to aj tým daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne, rovnako tak odložiť aj lehoty na zaplatenie DPH. Všetky pokuty a iné oneskorené platby by mali byť odpustené.
 • Platby sociálnych a zdravotných odvodov SZČO by sa mali na obdobie troch mesiacov úplne zrušiť a zároveň sa navrhuje tieto platby rozpočítať na nasledujúcich 18 mesiacov.
 • Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.
 • Zlepšiť podmienky pre poskytovanie príspevkov na účely udržania pracovných miest pre malé podniky a živnostníkov.
 • Náklady na podporované technológie výroby elektriny by boli dočasne financované zo štátneho rozpočtu.
 • Umožniť čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za účelom pokrytia súčasnej krízy a zlepšenia finančnej situácie ekonomiky.
 • Zaviesť zmeny v podmienkach OČR (ošetrovania člena rodiny) – už v súčasnosti zverejnila Sociálna poisťovňa inštrukcie, ako je možné požiadať o OČR a o nemocenskú dávku v čase mimoriadnej situácie z dôvodu výskytu koronavírusu.
 • Lehota na zaplatenie colného dlhu by sa mala predĺžiť z 10 dní na 30 až 40 dní.
 • Ohľaduplné zaobchádzanie so spoločnosťami, ktoré nie sú schopné včas splniť verejnú zákazku a neukladať im za to pokuty, ako aj obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Ktoré z týchto predložených opatrení budú prijaté a naopak, ktorých sa nedočkáme, sa dozvieme v priebehu tohto týždňa, pričom tento článok budeme neustále aktualizovať v súlade s novými informáciami.