Štatút súťaže “Súťaž o knihu GDPR v praxi“

Preambula

Štatút propagačnej súťaže “Súťaž o knihu GDPR v praxi” (ďalej len ,,štatút“) je jediným dokumentom, ktorý záväzne a podrobne upravuje pravidlá a z nich vyplývajúce podmienky súťaže “Súťaž o knihu GDPR v praxi ” (ďalej len “súťaž”). Pre organizáciu súťaže, súťažiacich a výhercov je záväzné iba toto úplné znenie pravidiel, ktoré sa  v skrátenom znení môže nachádzať aj na informačných materiáloch, sociálnych sieťach a na webovom sídle www.lanikovagroup.sk. 

Článok I
Organizátor súťaže

Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže advokátska kancelária Lanikova Group, s.r.o., so sídlom:  Grösslingova 8, 811 09, Bratislava, IČO: 36 858 439, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. s.r.o., vložka č. 52654/B, zastúpená  JUDr. Zdenka Lániková ako konateľ spoločnosti (ďalej len ,,organizátor“).

Článok II
Čas konania súťaže

Priebeh súťaže začína dňom 25.2.2020 a končí dňom 25.2.2020 do 19:00 hod. (ďalej len ,,obdobie trvania súťaže“). Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční v deň 25.2.2020 po ukončení súťaže.

Článok III
Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá spĺňa súčasne tieto podmienky:

  1. ku dňu vyhlásenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov,
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo trvalý pobyt na území Českej republiky,
  3. má spôsobilosť na právne úkony,

Každá osoba, ktorá spĺňa uvedené podmienky a zapojí sa do súťaže v súlade s týmito pravidlami, bude zaradená do súťaže. Výhercami sa stane najviac jedna fyzická osoba spĺňajúca podmienky súťaže.

Účasťou v súťaži súťažiaci prejavuje súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťažiaci nemôže v súvislosti so súťažou konať v rozpore s týmito pravidlami, relevantnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo konať spôsobom, ktorý je schopný privodiť ujmu organizátorom alebo tretím osobám.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci (a osoby pomere obdobnom zamestnaneckému) organizátora súťaže a všetkých spoločností podieľajúcich sa na organizovaní súťaže, ako aj osoby im blízke podľa Občianskeho zákonníka.

Článok IV
Priebeh a podmienky súťaže

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Súťaž bude prebiehať počas priebehu prednášky ,,Ako nedostať pokutu za GDPR v roku 2020“, ktorá sa bude konať dňa 25.2.2020 od 17:00 hod. do 19:OO hod. v priestoroch SATORI STAGE na Mickiewiczovej ulici 9, 811 07 v Bratislave. Fyzická osoba spĺňajúca kritériá podľa článku III sa stane účastníkom súťaže a bude zaradená do súťaže momentom splnenia podmienok účasti na súťaži. Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci tak, že

  1. bude účastníkom prednášky ,,Ako nedostať pokutu za GDPR v roku 2020“,
  2. vyplní súťažný kupón
  3. súťažiaci odpovie správne na otázky obsiahnuté na súťažnom kupóne.

Článok V
Vyhodnotenie súťaže

Súťažiaci, ktorí splnia podmienky stanovené v týchto pravidlách, budú zaradení do žrebovania o ceny tejto súťaže.Víťazom súťaže sa stane najviac jedna fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky podľa článku III a článku IV tohto štatútu. Víťazov súťaže vyhlási organizátor ústnou formou na mieste prednášky. V prípade splnenia súťažných podmienok viacerými súťažiacimi, víťaz bude organizátorom náhodne vyžrebovaný. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor so súhlasom usporiadateľa si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, vr. posúdenia súťažných príspevkov. Iba usporiadateľ (popr. ním určená osoba) je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí účastníkov súťaže, a teda aj o výhrach v súťaži.

Výhrou je kniha GDPR v praxi , autorom ktorej je JUDr. Barbora Lániková.

V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom) organizátora, alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. Rovnako tak výhra nebude odovzdaná v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry. Taká výhra nebude odovzdaná a prepadá v prospech obstarávateľa súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Organizátor si v uvedených prípadoch vyhradzuje právo vyžrebovať nového výhercu rovnakým spôsobom.

Článok VI
Účel súťaže

Účelom súťaže je podpora predaja knihy GDPR v praxi a podpora vzdelávania fyzických osôb v oblasti ochrany osobných údajov.

Článok VII

Práva organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek aj počas trvania súťaže upraviť jej pravidlá. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže, príp. zo súťaže vyradiť tých súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách alebo ich porušujú a tiež osoby, ktoré v súvislosti so súťažou konali v rozpore s relevantnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, alebo ktorí spôsobili ujmu organizátorovi alebo tretím osobám. Pokiaľ by takáto osoba bola vyžrebovaná, nestáva sa výhercom a nevzniká jej nárok na výhru. V prípade zistenia tejto skutočnosti pri žrebovaní, sa žrebovanie výhercu predmetnej ceny opakuje a výhercom sa stáva novo vyžrebovaný súťažiaci. Ak sa táto skutočnosť zistí neskôr, prepadá cena v prospech organizátora, ktorý ju môže poskytnúť ďalšiemu výhercovi.

Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže odpovede vulgárne, zosmiešňujúce, rasistické, odporujúce dobrým mravom, akýmkoľvek spôsobom porušujúce či ohrozujúce všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia alebo ktoré budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, obsahujúce náboženský alebo politický podtext, alebo majúce iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia.

Výhry v súťaži predstavujú dobrovoľné jednostranné plnenie organizátora, ku ktorému by inak nebol povinný, výhry v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nemožno po usporiadateľovi, organizátorovi či osobách, s ktorými organizátor pri zaistení a organizácii súťaže spolupracuje, požadovať alebo vymáhať alternatívne plnenie. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani vymieňať za iné nepeňažné plnenie. Reklamácia výhier je vylúčená.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené súťažiacim v súvislosti s ich účasťou v súťaži či s užívaním výher.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).

Organizátor súťaže spracúva len tie osobné údaje súťažiacich, ktoré nevyhnutne potrebuje na účel uskutočnenia súťaže. Organizátor súťaže spracúva osobné údaje súťažiacich za účelom zúčastnenia sa súťaže a vyhlásenia výhercov a to v rozsahu  mena, priezviska, názvu firmy, emailovej adresy. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade súhlas súťažiacich, ktorý poskytne samotným zaškrtnutím checkboxu nachádzajúcim sa v ľavom dolnom rohu súťažného kupónu. Osobné údaje účastníkov sú spracúvané po dobu trvania súťaže. Osobné údaje výhercu sú spracúvané po dobu 5 rokov za účelom splnenia si zmluvných a zákonných povinností súvisiacich s výhrou.

Organizátor spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, názov firmy, emailová adresa za účelom marketingu, zasielania užitočných informácií z oblasti práva a reklamné správy na súťažiacim zadaný email.  Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade súhlas súťažiacich, ktorý poskytne samotným zaškrtnutím checkboxu nachádzajúcim sa v ľavom dolnom rohu súťažného kupónu.

Súťažiaci môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odoslaním žiadosti na emailovú adresu : info@lanikovagroup.sk .

Osobné údaje účastníkov nie sú prenášané do tretích krajín.

Účastníci súťaže sú oprávnení v prípade pochybností o zákonnosti spracúvania ich osobných údajov kontaktovať prevádzkovateľa na emailovú adresu : info@lanikovagroup.sk, resp. podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb sa nachádzajú na webovom sídle advokátskej kancelárie Lanikova Group, s.r.o., na uvedom linku: https://lanikovagroup.sk/ochrana-osobnych-udajov-2/ .

Článok IX
Záverečné ustanovenia

Pravidlá súťaže sú uverejnené na webovej stránke www.lanikovagroup.sk. Každý účastník súťaže je povinný sa zoznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa pre neho účasťou v súťaži stávajú záväznými. Organizátor je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá, ak si to vyžadujú okolnosti konania súťaže. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to uskutočnené písomne, formou dodatku k týmto pravidlám a uverejnené na rovnakých miestach ako pôvodné znenie pravidiel.

Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť smerované organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a prehlasuje, že sa s pravidlami riadne zoznámil (a), pravidlám úplne rozumie a jeho súhlas je informovaný a dobrovoľný.

Súťaž je propagačnou súťažou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších právnych predpisov.

Súťaž sa organizuje výlučne na území Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá súťaže sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre organizátorov, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 

V Bratislave, dňa 25.2.2020

Lanikova Group, s.r.o.