Koronavírus

Lex korona – je sledovanie mobilov počas koronavírusu v súlade s GDPR?

koronavírus-gdpr-monitorovanie-pohytu-advokat-lanikova

Lex korona – je sledovanie mobilov počas koronavírusu v súlade s GDPR? 

Čo je obsahom nového zákona a akým spôsobom sa nás dotkne?

V skrátenom legislatívnom konaní bol prijatý nový zákon nazývaný ako lex korona. Nový zákon má slúžiť ako dôležitý nástroj pri odvracaní šírenia koronavírusu. Cieľom obsahu zákona je zbieranie citlivých osobných údajov obyvateľov SR získaných od mobilných operátorov za účelom monitorovania pohybu nakazených.

Ako takéto zbieranie osobných údajov funguje ?

Na základe lex korona, budú mať príslušné inštitúcie ÚVZ prístup k našim mobilným dátam, ktoré budú získavať priamo od našich mobilných operátorov výlučne na základe konkrétne formulovanej písomnej žiadosti. Pôjde len o tie údaje, ktoré sú potrebné na zistenie pohybu osôb, po tom, ako im bola potvrdená nákaza COVID-19, teda údaje, na základe ktorých bude možné spätne lokalizovať miesta, kde sa v čase už potenciálnej nákazy nachádzali. Nie teda možné hovoriť o celoplošnom monitorovaní osôb, ako ani o monitorovaní obsahu komunikácie nakazeného cez mobilný telefón.

Ako dlho budeme podliehať monitorovaniu?

Monitorovanie pohybu na základe lex korona bude môcť štát vykonávať len počas existencie pandémie, najneskôr však do konca roka 2020. V prípade, keď sa situácia zlepší a mimoriadna situácia prestane na území Slovenska platiť, ÚVZ nebude môcť získané údaje ďalej spracúvať. Lex korona sa teda viaže výlučne na trvanie mimoriadnej situácie, prípadne na stav núdze, ak by sa Slovensko do takéhoto stavu dostalo.

online-kurz-gdbr-bez-pokuty-2020

Neprieči sa lex korona GDPR?

Otázka ochrany osobných údajov je v každom smere veľmi citlivou a často diskutovanou témou. Vo všeobecnosti možno spracúvanie osobných údajov vykonávať len v nevyhnutnej miere a na priamo vymedzený účel. V tomto prípade väčšina poslancov NRSR, ako aj mnoho ďalších odborníkov z ÚVZ považujú účinky lex korona v momentálnej situácii za nevyhnutné, pričom tieto svoje závery opierajú o podobné opatrenia, ktoré boli prijaté v iných krajinách sveta, ako napr. v Južnej Kórei, či Singapure, kde bolo monitorovanie pohybu nakazených osôb účinným nástrojom proti koronavírusu. Pokiaľ sa bavíme o právnom základe na platforme ktorého k takémuto spracúvaniu osobných údajov bude dochádzať, kompetentní opierajú riešenie tejto otázky o titul ochrany verejného zdravia, ktoré GDPR vo svojich ustanovenia ako právny základ spracúvania pripúšťa.

Získavanie údajov o pohybe má slúžiť ako prevencia pred šírením nákazy, aby bolo možné uskutočniť prednostné testovanie tých osôb, ktoré sa s nakazeným mohli v danom čase na danom mieste dostať do osobného kontaktu a prípadne sa infikovať.