Právnický blog

Ste online sprostredkovateľom tovarov a služieb iných podnikateľov? Zbystrite pozornosť, do účinnosti vstupuje nové Nariadenie

12. júla 2020 nadobudne účinnosť nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len ,,Nariadenie“).

Účelom Nariadenia je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, vytvoriť vhodné, spravodlivé, transparentné podnikateľské podmienky pre komerčných používateľov pri ich vstupe do zmluvných vzťahov s poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľmi internetových vyhľadávačov.

Na koho sa Nariadenie vzťahuje?

Nariadenie ukladá povinnosti všetkým ,,poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb a poskytovateľom internetových vyhľadávačov, ktorí svoje služby ponúkajú komerčným používateľom a používateľom firemných webových stránok, ktorých sídlo, miesto podnikania alebo miesto pobytu sa nachádza v EÚ a ktorí ďalej prostredníctvom uvedených online sprostredkovateľských služieb alebo internetových vyhľadávačov ponúkajú tovar alebo služby spotrebiteľom nachádzajúcim sa v Únii“.

Nariadenie sa teda vzťahuje na všetkých online sprostredkovateľov, ktorí na svojej online platforme sprostredkúvajú služby iných podnikateľov (komerčných používateľov) a umožňujú im, aby na tejto platforme ďalej ponúkali svoje tovary a služby konečným užívateľom – spotrebiteľom.

Vymedzenie niektorých pojmov:

 • Poskytovateľ online sprostredkovateľských služieb/ poskytovateľ internetových vyhľadávačov (ďalej len ,,poskytovateľ“) = osoba, ktorá na svojej online platforme (napr. aplikácia) sprostredkúva tovary alebo služby iných podnikateľov
 • Komerčný používateľ = podnikateľ, ktorý využíva online platformu poskytovateľa za účelom jednoduchšej komunikácie so spotrebiteľmi

Aké povinnosti prináša nové Nariadenie pre poskytovateľov?

 1. Jasné a zrozumiteľné obchodné podmienky

 • obchodné podmienky poskytovateľa musia byť vypracované tak, aby sa na ne komerční používatelia mohli odvolávať v každej fáze svojho zmluvného aj predzmluvného vzťahu s poskytovateľom
 • obchodné podmienky musia jasne a zrozumiteľne určovať dôvody, pre ktoré môže byť úplne alebo čiastočne pozastavená, či ukončená sprostredkovateľská služba pre komerčného používateľa
 • obchodné podmienky musia zahŕňať informácie o všetkých dodatočných distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, prostredníctvom ktorých môžu poskytovatelia uvádzať tovar a služby na trh, ktoré ponúkajú komerční používatelia
 • obchodné podmienky musia zahŕňať všeobecné informácie týkajúce sa účinkov obchodných podmienok na práva duševného vlastníctva a na kontrolu nad týmito právami komerčných používateľov
 • akékoľvek navrhované zmeny v obchodných podmienkach musia poskytovatelia oznámiť komerčným používateľom na trvalom nosiči
 1. Obmedzenie, pozastavenie a ukončenie poskytovania online sprostredkovateľských služieb musí byť vždy dostatočne odôvodnené

 • okrem toho, že obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania online sprostredkovateľských služieb komerčným používateľom musí byť vymedzené obchodnými podmienkami, musí byť aj v každom individuálnom prípade zrozumiteľne odôvodnené a zachytené na trvalom nosiči
 • poskytovateľ je povinný dodržať lehoty svojej informačnej povinnosti zakotvenej v čl. 4 Nariadenia.
 1. Poradie

 • poskytovateľ vo svojich obchodných podmienkach hlavné parametre a dôvody určujúce poradie, v akom sú ponuky jednotlivých komerčných používateľov zobrazované spotrebiteľom.
 1. Doplnkový tovar a služby

 • v prípade, ak poskytovateľ ponúka spotrebiteľom doplnkový tovar alebo služby, poskytovateľ vo svojich obchodných podmienkach uvedie opis ponúkaného doplnkového tovaru alebo služieb a opis toho, či a za akých podmienok môže komerčný používateľ tiež začať ponúkať prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb svoj vlastný doplnkový tovar a služby
 1. Rozdielne zaobchádzanie

 • poskytovateľ je povinný vo svojich obchodných podmienkach vymedziť akékoľvek rozdielne zaobchádzanie medzi komerčnými používateľmi v súvislosti s ich ponúkanými tovarmi alebo službami (najmä poradie, či akékoľvek nastavenie v prospech niektorého komerčného používateľa, pri ktorom sa spotrebiteľ ľahšie dostáva k určitému tovaru alebo službe)
 1. Osobitné zmluvné podmienky

 • s cieľom zabezpečiť spravodlivé a transparentné podnikateľské prostredie, poskytovateľ nesmie prijať retroaktívne (spätné) zmeny obchodných podmienok, ibaže by to vyžadovala nová legislatívna úprava
 • poskytovateľ má nie len povinnosť vymedziť kedy môže on ukončiť zmluvný vzťah s komerčným používateľom, ale má povinnosť vymedziť aj spôsob, ktorým môžu samotní komerční používatelia ukončiť zmluvný vzťah s poskytovateľom
 1. Prístup k údajom

 • poskytovateľ je povinný vo svojich obchodných podmienkach uviesť, k akým osobným údajom alebo iným údajom má prístup
 • musí jednoznačne a zrozumiteľne vymedziť kategóriu osobných alebo iných údajov a rozsah v akom k nim má prístup
 1. Vnútorný systém vybavovania sťažností

 • poskytovateľ zriadi vnútorný systém vybavovania sťažností, ktorý bude komerčným používateľom ľahko prístupný a bezplatný, pričom komerční používatelia budú mať istotu, že ich sťažnosti budú vybavené v primeranej lehote
 • poskytovateľ musí zabezpečiť, aby mali komerční používatelia vedomosť o tom, ako funguje systém a štruktúra vybavovania sťažností
 1. Mediácia

 • Poskytovateľ zabezpečí dvoch alebo viacerých mediátorov, ktorí budú efektívnym prostriedkom mimosúdneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a komerčným používateľom
 • mediátori musia byť nestranní a nezávislí, musia poskytovať služby, ktoré sú pre komerčných používateľov cenovo dostupné

Pre zabezpečenie dodržiavania Nariadenia, prijme každý členský štát efektívne prostriedky kontroly a nerešpektovanie nových povinností bude sprevádzané sankciami. Nariadenie neberte na ľahkú váhu a v prípade, že sa vás jeho obsah dotýka, poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb zosúlaďte s vyššie uvedeným.