Právnický blog

Aké COVID opatrenia platia od 22.11 a sú právne záväzné?

Od pondelka 22.11.2021 platia na území SR nové opatrenia, ktoré prinášajú mnohé obmedzenia v závislosti od jednotlivých kategórií fyzických osôb. Základným kritériom pre obmedzenie pohybu fyzickej osoby ostáva skutočnosť, či táto je alebo nie je plne zaočkovaná overenou vakcínou proti ochoreniu COVID-19, respektíve či toto ochorenie prekonala pred nie viac ako 180 dňami. Druhým určujúcim faktorom je aj samotný COVID Automat, ktorý na základe miery nákazy, pravidelne zaraďuje jednotlivé okresy do piatich základných farebných stupňov, pre ktoré následne podrobne určuje potrebné opatrenia.

V nasledujúcom článku sa dozviete, či je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako ,,ÚVZ“) oprávnený vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, a aké povinnosti vyplývajú prevádzkovateľom služieb počnúc dňom 22.11.2021 z Vyhlášky ÚVZ  č. 259/2021 V. v. SR a  Vyhlášky ÚVZ č. 260/2021 V. v. SR

Je ÚVZ oprávnený vydávať všeobecne záväzné právne predpisy?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné vychádzať z viacerých zákonov. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú orgány verejného zdravotníctva oprávnené  nariaďovať opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia. V § 3 príslušného zákona, je ÚVZ priamo  vymedzený ako jeden z Orgánov verejného zdravotníctva. S odkazom na uvedené, možno potvrdiť, že ÚVZ je oprávnený v čase ohrozenia verejného zdravia, vydávať opatrenia, ktoré sa v prípade ÚVZ označujú ako vyhlášky a majú povahu všeobecne záväzných právnych predpisov. Nakoľko ochorenie COVID-19 jednoznačne predstavuje ohrozenie verejného zdravia, ÚVZ v rozsahu svojich právomocí pravidelne vydáva opatrenia na zamedzenie šírenia tejto nákazy. Napokon aj samotný Ústavný súd SR v uznesení sp. zn. PL. ÚS 10/2021 a sp. zn. PL. ÚS 11/2021 definitívne uznal, že ÚVZ je v súvislosti s tzv. pandemickou normotvorbou na úseku verejného zdravotníctva ústredným orgánom štátnej správy,  disponujúcim normotvornou právomocou a je oprávnený vydávať vyhlášky, ktoré sa považujú za všeobecne záväzné právne predpisy.  

V praxi to znamená, že povinnosti vyplývajúce z vyhlášok UVZ je potrebné dodržiavať a v prípade ich nedodržania sú vynútiteľné štátnou mocou.

Aké povinnosti platia pre prevádzkovateľov služieb od 22.11.2021?

Základná zmena, ktorá nastala počnúc dňom 22.11.2021 je, že neesenciálne prevádzky (zoznam neesenciálnych prevádzok vyplýva zo znenia Vyhlášky ÚVZ  č. 259/2021 V. v. SR ) nachádzajúce sa červenom až čiernom okrese v zmysle COVID Automatu, už nemôžu fungovať v režime

 • ZÁKLAD – tj. umožniť vstup všetkým osobám bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia.
 • OTP – umožňujúci vstup do výlučne osobám:
 • plne zaočkovaným, alebo
 • testovaným s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR alebo LAMP 72 hod od odberu antigénový test 48 hod od odberu), alebo
 • osobám ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Neesenciálne prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky môžu do svojich priestorov umožniť vstup jedine osobám v režime OP, teda osobám plne zaočkovaným a osobám ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne zaočkovanú sa považuje osoba:

 • 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
 • 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
 • 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami,
 • deti do veku 12 rokov a 2 mesiacov.

Pre zistenie, či návštevník spĺňa alebo nespĺňa podmienky vstupu do tej ktorej prevádzky, je prevádzkovateľ oprávnený vyžiadať si nahliadnutie do COVID PASSU fyzickej osoby.

Digitálny COVID preukaz EÚ, nie je verejnou dokumentáciou. Predstavuje iba potvrdenie o tom, že jeho držiteľ (fyzická osoba) bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, disponuje negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, prípadne ochorenie COVID-19 už v minulosti prekonal. Prevádzkovateľ nahliadnutím do COVID PASSU neporušuje ustanovenia GDPR ani ustanovenia iných relevantných právnych predpisov. Samotným nahliadnutím prevádzkovateľ nepristupuje k uchovávaniu týchto osobných údajov ani k inému spracúvaniu, ktoré by bolo v rozpore s GDPR.

V praxi to znamená, že či bude platiť povinný OP režim vyplývajúci z vyhlášok ÚVZ alebo si v budúcnosti režim OP, OTP, O (iba očkovaný) určí samotný prevádzkovateľ služieb, stále bude môcť do COVID PASSU len nahliadnuť, no nikdy ho nebude môcť uchovávať alebo inak spracúvať.

Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov

V zmysle Vyhlášky ÚVZ  č. 259/2021 V. v. SR sa zároveň všetkým prevádzkovateľom zariadení maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby (tj. tak esenciálnym ako aj neesenciálnym) nariaďuje dodržiavať tieto povinnosti :

 1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 2. pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 4. počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
 • deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
 • pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,
 • teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl, a to v prípade ak plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 150 m2 ; za týchto okolností sa maximálny počet účastníkov prítomných v prevádzke určuje na počet 20,
 • prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring,
 • prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Ostražitosť; počet zákazníkov v týchto prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,
 • prevádzky v režime OP; počet zákazníkov v týchto prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov,
 • prevádzky podľa § 3, 4, 8, 10, 12 a § 13 Vyhlášky ÚVZ  č. 259/2021 V. v. SR
 • zariadenia spoločného stravovania podľa § 2 ods. 2 písm. ad), Vyhlášky ÚVZ č. 259/2021 V. v. SR

5.na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,

6. vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

7. okrem prevádzok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ad) Vyhlášky ÚVZ č. 259/2021 V. v. SR, zvoliť režim a viditeľne vyznačiť, či prevádzkovateľ umožňuje vstup do priestorov prevádzky:

 • osobám v režime základ,
 • osobám v režime OTP,
 • osobám v režime OP,

uvedené znamená, že v prípade esenciálnych prevádzok (napríklad potraviny, drogéria) je potrebné pred vstupom jednoznačne vymedziť či sa vstup umožňuje všetkým fyzickým osobám, alebo len osobám v režime OTP, či plne zaočkovaným.

8. okrem prevádzok uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až ad) Vyhlášky ÚVZ č. 259/2021 V. v. SR, vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom v režime zvolenom podľa písm. g).

Pre podrobné informácie k fungovaniu jednotlivých prevádzok a služieb dávame do pozornosti kompletné znenie Vyhlášky ÚVZ  č. 259/2021 V. v. SR, ktorú nájdete na odkaze https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_259.pdf ako aj Vyhlášky ÚVZ č. 260/2021 V. v. SR, ktorú nájdete na odkaze https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_260.pdf

Režim OTP na pracovisku

K uvedenej otázke sa vyjadríme ihneď ako budú dostupné platné opatrenia. Všetky informácie sledujeme a pravidelne aktualizujeme, preto pozorne sledujte náš právny blog https://lanikovagroup.sk/blog/ ako aj naše sociálne siete na FacebookuInstagrame pod užívateľským menom Lanikova Group.