Koronavírus, Právnický blog

,,Prvá pomoc +“ prináša zvýšenie finančnej pomoci podnikateľom

Pretrvávajúca pandémia každým dňom privádza podnikateľov do väčších finančných problémov. Mnoho podnikateľov muselo opäť  z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR dvere svojich prevádzok zavrieť . Iní zas museli poskytovanie svojich služieb výrazne obmedziť a napokon sú aj takí, ktorí v porovnaní so situáciou spred pandémie vykazujú výrazný pokles tržieb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ako ,,Ministerstvo“), vníma súčasnú situáciu ako vážny problém, a preto dňa 28.10.2020 na svojom webovom sídle zverejnila opatrenia s názvom ,,Prvá pomoc +“.  Táto pomoc je určená pre vybrané okruhy zamestnávateľov, SZČO, slobodné povolania, jednoosobové s.r.o. a  ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať a ocitli sa bez príjmu.  V porovnaní s balíkom opatrení prvej pomoci z obdobia prvej vlny pandémie, Prvá pomoc + má predstavovať zvýšenie poskytovanej finančnej pomoci zo strany štátu. Dôvodom poskytnutia vyšších finančných príspevkov je predovšetkým podpora udržania pracovných miest ako aj udržanie existencie podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb. Pomoc sa zároveň rozširuje aj na SZČO, ktoré majú príjem aj z iného zamestnania, ako aj na zamestnancov, ktorí ochorejú na COVID-19 napr. pri starostlivosti o ľudí.

Odkedy sa bude uplatňovať ,,Prvá pomoc +“ ?

Nové podmienky finančnej pomoci sa budú vzťahovať už na mesiac október, pričom podávanie samotných žiadostí o finančný príspevok plánuje Ministerstvo spustiť v druhý novembrový týždeň. Ministerstvo ďalej uvádza, že sa poskytovanie príspevkov zamestnávateľom a SZČO predlžuje aj na mesiace január až marec 2021.

 

  1. Zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo ktorí museli obmedziť svoju činnosť

Prvá pomoc + prinesie zmeny v tom, že zamestnávateľ dostane príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce za čas, keď bol zamestnanec na prekážke zo strany zamestnávateľa. Doteraz bol príspevok poskytovaný vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Čo sa týka maximálnej výšky príspevku, tá sa nezmení a zostáva na sume 1100 eur.

Tento príspevok sa okrem iného, nebude vzťahovať výlučne len na zamestnancov prijatých do 1. 3. 2020, ale aj aj na tých zamestnancov, ktorí do zamestnania nastúpili najneskôr 2. 9. 2020. Zároveň je potrebné dodať, že sa rozširuje aj okruh samotných žiadateľov, čo znamená, že o príspevok budú môcť žiadať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020.

Novinkou je napokon aj samotné obdobie, počas ktorého musí žiadateľ udržať svojho zamestnanca v zamestnaní. Doteraz platilo, že oprávneným mohol byť len žiadateľ, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť, a to aspoň počas dvoch mesiacov. Teraz táto povinnosť udržať pracovné miesto klesla  z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

 

  1. SZČO, ktorým poklesli tržby, alebo museli svoje prevádzky zatvoriť z dôvodu rozhodnutí prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR

Okrem SZČO, ktorým v čase núdzového stavu poklesli tržby aspoň o 20% a SZČO, ktoré prerušili vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, môžu po novom o príspevok žiadať aj SZČO, ktorým po 1. 7. 2020 vznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, ako aj SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. 2. 2020, najneskôr však ku dňu 2. 9. 2020. O príspevok môžu zároveň po novom žiadať aj tí, ktorí majú príjem z iného pracovného pomeru, čo doteraz možné nebolo.

Výška samotného finančného príspevku sa oproti predchádzajúcim opatreniam prijatým na jar 2020 zvyšuje o 50%, čo znamená, že sa finančné príspevky budú pohybovať v rozpätí od 270 eur do 810 eur, a to v závislosti od % poklesu tržieb. V prípade súbehu s pracovným pomerom sa výška finančného príspevku zníži o čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

pokles tržby oVýška príspevku v období od

apríl 2020 do september 2020

 

Výška príspevku v období od

október 2020 do december 2020

 

20% až 39,99%180,- eur270,- eur
40% až 59,99%300,- eur450,- eur
60% až 79,99%420,- eur630,- eur
80% až viac %540,- eur810,- eur

 

  1. Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas núdzového stavu – tzv. Kurzarbeit

Systematika Kurzarbeitu ostáva bezo zmeny v tom, že naďalej budú existovať dva varianty finančnej pomoci a ostáva na voľbe zamestnávateľa, ktorú z týchto variantov zvolí za vhodnejšiu. Pre oba varianty však platí, že po novom môžu zamestnávatelia žiadať príspevky aj na tých svojich zamestnancov, ktorí boli do pracovného pomeru prijatí až po 1. 3. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020. Obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní sa aj v tomto prípade skracuje z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu. O príspevky môžu zároveň žiadať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1.2.2020, najneskôr však k 2.9.2020.

  • Varianta 3A

Podstata varianty 3A spočíva v poskytovaní finančnej pomoci na každého zamestnanca, ktorému z dôvodu núdzového stavu zamestnávateľ nemôže ďalej prideľovať prácu. Zmena bude iba vo výške poskytovaného finančného príspevku na takéhoto zamestnanca, čo znamená, že sa výška príspevku zvyšuje z pôvodných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal prekážku na strane zamestnávateľa. Zvýši sa aj maximálna výška príspevku z 880 eur na 1 100 eur.

  • Varianta 3B

Podstata varianty 3B tiež ostáva nezmenená. Zamestnávateľ sa teda môže rozhodnúť žiadať o príspevok na mzdy všetkých svojich zamestnancov v závislosti od poklesu svojich tržieb. Výška finančného príspevku pre zamestnancov, bude v takomto prípade závisieť od poklesu tržby zamestnávateľa, pričom po novom sa táto výška bude pohybovať v rozmedzí od 270 eur do 810 eur na jedného zamestnanca a nie od 180 eur do 540 eur, ako tomu bolo v minulosti.

 

  1. Vybrané skupiny SZČO, slobodné povolania a jednoosobové s.r.o.

Výrazná zmena sa pri nových príspevkoch prejavuje v tom, že pre poskytnutie finančnej pomoci nebude potrebné spĺňať podmienku absencie iného príjmu. V minulosti museli totižto tieto subjekty spĺňať podmienku, aby od 1. júna 2020 nemali žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a zo závislej činnosti. Od októbra budú môcť o príspevok požiadať aj SZČO, ktoré dočasne prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti a nepozastavili príp. nezrušili oprávnenie na jej vykonávanie a ,,nespĺňajú podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2 alebo jej nevznikla odvodová povinnosť na sociálne poistenie.“

Napokon sa žiadatelia o tento príspevok rozširujú aj o SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. 2. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020.

Výška príspevku sa pre tieto subjekty z pôvodných 210 eur zvyšuje na 315 eur a v prípade, ak žiadateľ vykonáva aj inú zárobkovú činnosť, od tejto sumy sa odpočíta jeho čistý príjem.

Ministerstvo na svojom webovom sídle uvádza aj skutočnosť, že o tento príspevok budú môcť požiadať aj športovci, ktorým nevznikol nárok platiť poistné na sociálne poistenie a majú aj príjem zo zamestnania. Napríklad pri čistom príjme 215 eur majú nárok na príspevok vo výške 100 eur ( 315 – 215 = 100).

 

  1. SOS dotácia

SOS dotácia bola aj minulosti a rovnako bude aj v súčasnosti poskytovaná osobám, ktoré z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný z vyššie uvedených príspevkov. Typickým príkladom sú v tomto prípade tzv. ,,dohodári“. Výška príspevku sa aj v tomto prípade bude zvyšovať z pôvodných 210 eur na 300 eur. Žiadosť sa však bude musieť podať na úrade práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt, pričom je možné podať ju aj elektronicky.

 

  1. COVID príplatok

COVID príplatok je úplnou novinkou, ktorá spočíva v nároku na úrazový príplatok tých osôb, ktorí sa pri výkone svojho povolania nakazili COVID-19. COVID príplatok bude určený zamestnancom, ktorí sa pri plnení svojej pracovnej činnosti dostávajú do kontaktu s týmto ochorením, prípadne s infekčným materiálom (zdravotnícky pracovníci, zamestnanci zariadení sociálnych služieb a pod.). Výška tohto príspevku bude predstavovať 25 % z denného vymeriavacieho základu a takému zamestnancovi je spolu s nemocenským poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. Príplatok bude možné poskytnúť aj pomáhajúcemu dobrovoľníkovi (napr. dobrovoľný hasič), ktorí sa v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti nakazí COVID-19.

 

  1. Pomoc cestovnému ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Opäť ide o novinku, ktorá predstavuje finančnú pomoc reštauráciám, kaviarňam, bistrám, hotelom a penziónom, aquaparkom a kúpaliskám, sprievodcom v cestovnom ruchu, botanickým záhradám, zoo, prírodným rezerváciám, zábavným parkom a lunaparkom, múzeám, historickým pamiatkam a turistickým atrakciám a prevádzkam vlekov a lanoviek, pričom konkrétny zoznam oprávnených žiadateľov bude určený MDV SR.

Na to, aby mohol žiadateľ získať za obdobie od 1. 4. 2020 do 31. 12. ​2021 tento druh finančnej pomoci, je potrebné splniť podmienku poklesu tržieb o viac ako 40 % v porovnaní s rokom 2019, ktorá musela vzniknúť v dôsledku pandémie. Ministerstvo uvádza, že ,,výška pomoci sa určí podľa poklesu tržieb v danom mesiaci v porovnaní s tržbou v tomto mesiaci v roku 2019. Finančný príspevok sa poskytne vo výške od 1,4 % do 10 % v závislosti od poklesu tržieb. Požiadať treba za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia, teda samostatným výpočtom za každý mesiac.“

Zároveň chceme našich čitateľov upozorniť, že v prípade akýchkoľvek zmien, budeme tento článok pravidelne aktualizovať.