Právnický blog

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje zákonom stanovené údaje o fyzických a právnických osobách, ktoré sú podľa tohto zákona partnermi verejného sektora. Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, tzv. protischránkovým zákonom.

Čo sa do registra partnerov verejného sektora zapisuje?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú údaje o partneroch verejného sektora, konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách.

Kto sa povinne zapisuje do registra partnerov verejného sektora?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá

 • príjma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC, obce, fondov EÚ, alebo inej právnickej osoby špecifikovanej zákonom
 • uzatvára zmluvu v rámci verejného obstarávania
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • na ktorú bola postúpená pohľadávka štátu, VÚC, obci alebo právnickej osoby zriadenej zákonom
 • priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa bodu 1 až 5 tovary alebo služby.

Do registra partnerov verejného sektora sa partner verejného sektora povinne zapisuje len vtedy, ak mu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie.

Do registra partnerov verejného sektora sa ďalej zapisuje osoba,

 • ktorá príjma plnenie, predmetom ktorého je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, VÚC, obca alebo inej právnickej osobe špecifikovanej zákonom
 • ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného zákona (zdravotné poisťovne, držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, držitelia oprávnenia na podnikanie v energetike, osoby poverené správcom výberu mýta, osoby poverené správcom váberu úhrady diaľničnej známky)

Kto je konečným užívateľom výhod?

Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda a riadi podnikateľa. V zmysle zákona je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnenou osobou je zákonom určená osoba, ktorá je ako jediná oprávnená podávať akýkoľvek návrh do registra partnerov verejného sektora. Oprávnenou osobou je napríklad advokát, notár, banka, či audítor s miestom podnikania na území SR. Partner verejného sektora nemôže si podávať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora, návrh na zápis zmeny alebo návrh na výmaz sám, ale iba prostredníctvom oprávnenej osoby, s ktorou uzatvoril dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Ako prebieha zápis do registra partnerov verejného sektora?

Zápis do registra partnerov verejného sektora môže za partnera verejného sektora podať len oprávnená osoba. Podnikateľ si nemôže podať návrh na zápis do registra sám. Návrh je pritom možné podať len elektronicky, pričom musí byť autorizovaný oprávnenou osobou. Príslušným súdom na podanie návrhu na zápis do registra je Okresný súd Žilina.

Aké hrozia sankcie sa nedodržanie zákonných povinností?

Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o registri partnerov verejného sektora môže kontrolný úrad uložiť rôzne sankcie. Druh sankcie závisí od porušenia zákonnej povinnosti. Napríklad pokiaľ sa partner verejného sektora včas nezapíše do registra, môže štát odstúpiť od uzatvorenej zmluvy alebo s ním zmluvu neuzavrieť. Pokiaľ partner verejného sektora uvedie v registri nepravdivé údaje, môže dostať pokutu až 1 000 000 €.

Ako postupovať?

Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu Lanikova Group telefonicky alebo e-mailom. Na základe poskytnutých informácií pripravíme potrebné dokumenty pre zápis do registra partnerov verejného sektora. Po verifikácii konečných užívateľov výhod podáme návrh na zápis do registra.