Právnický blog

Registráciou ochrannej známky dokážete úspešne ochrániť svoj brand

Či už ste zabehnutý podnikateľ, začínajúci startupista alebo sa jednoducho venujete tvorbe určitého obsahu, táto vaša činnosť úzko súvisí aj s právom duševného vlastníctva. Pokiaľ ste sa zatiaľ o túto tému nezaujímali, odporúčame vám začať. Ochrana duševného vlastníctva je totiž dôležitým a nenahraditeľným krokom k posilneniu vašich práv, budovaniu a zhodnocovaniu brandu/značky a k odlíšeniu vašich výrobkov a služieb od konkurencie. Správnym nastavením ochrany duševného vlastníctva získate účinné prostriedky právnej obrany pred zásahom do vašich záujmov a zhodnocujete vašu firmu.

webinar_ako_ziskat_dotaciu_na_registraciu_ochrannej_znamky

Čo je vlastne právo duševného vlastníctva?

Právo duševného vlastníctva je právna oblasť upravujúca široké spektrum právnych vzťahov.  Ich predmetom je všetok majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Zjednodušene povedané, je to všetko, čo fyzická osoba vyprodukuje v rámci svojej tvorivej činnosti.

Oblasť práva duševného vlastníctva delíme na dve časti, a to na autorské práva a práva priemyselného vlastníctva. Autorskými právami sa rozumejú práva, ktoré prináležia autorovi diela, napr. fotografie, článku a pod. Priznané sú priamo Autorským zákonom a nie je potrebná ich registrácia. Právo priemyselného vlastníctva chráni predmety priemyselného vlastníctva, ktoré sa vytvárajú tvorivou duševnou činnosťou (napr. vynálezy) alebo označenia, ktoré slúžia na odlíšenie tovarov a služieb (napr. ochranná známky). Na ich ochranu je však potrebná registrácia.

Problematika ochrany duševného vlastníctva je veľmi obsiahla, a preto by sme sa v tomto článku  zamerali na registráciu ochranných známok.

Aké druhy ochranných známok možno registrovať?

Ochranná známka predstavuje určité označenie viažuce sa najmä na nejaký výrobok alebo službu, vďaka ktorému je možné tieto výrobky a služby priradiť ku konkrétnemu výrobcovi resp. podnikateľovi. Najčastejšie sa možno stretnúť s nasledovnými druhmi ochranných  známok:

 1. Slovná ochranná známka – chráni slovné prvky viažuce sa priamo k danému výrobku alebo službe. Registrovať ako slovnú ochrannú známku môžete svoj názov, motto, slogan a pod. Známa slovná ochranná známka je napríklad od spoločnosti McDonald´s  ,,I´m Lovin It“.
 2. Obrazová ochranná známka – poskytuje ochranu grafickému vyobrazeniu resp. symbolu. Napríklad ako logo Algida.
 3. Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky – predstavuje určité grafické znázornenie pomerne často doplnené aj o určitý slovný prvok. Príkladom môže byť logo športovej značky Nike.
 4. Tvarová ochranná známka – chráni špecifický tvar výrobku typický napríklad pre flakóny od parfémov,  špecifický tvar topánok a pod.
 5. Zvuková ochranná známká – zabezpečuje ochranu rôznym zvukovým znelkám a signálom. Ako príklad možno uviesť zvučku od spoločnosti Telekom.
 6. Pohybová alebo multimediálna ochranná známka – poskytuje ochranu najmä krátkym animáciám, videám alebo systematickému pohybu určitých prvkov.

Vymedzený zoznam foriem ochranných známok nie je konečný. Nové technologické možnosti neustále prinášajú aj potrebu nových foriem ochrany a preto je v súčasnosti možné registrovať už aj ochrannú známku farebnú, pozičnú a podobne.

Aké výhody vám prinesie registrácia ochrannej známky?

Registrácia ochrannej známky prináša množstvo výhod. Tie najdôležitejšie z nich sme zhrnuli v niekoľkých bodoch:

 1. výhradné právo užívať dané označenie,
 2. právna ochrana v prípade zásahu do práv majiteľa ochrannej známky, 
 3.  právo prednosti – Registráciou ochrannej známky získavate prednosť v užívaní daného označenia pred všetkými tretími osobami, ktoré by chceli používať rovnaké alebo obdobné označenie. Môžete tak zabrániť, aby si iný výrobca zaregistroval ochrannú známku pre rovnaké alebo obdobné výrobky alebo služby.
 4. zvýšenie hodnoty značky a celej firmy – Pokiaľ máte zaregistrovanú ochrannú známku na vašu značku, logo, či názov produktu, výrazne sa tým zvyšuje hodnota nie len samotnej značky ale celej vašej firmy.
 5. konkurenčná výhoda – Registráciou ochrannej známky získate aj konkurenčnú výhodu, keďže vaša značka bude požívať právnu ochranu aj pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Ako prebieha proces registrácie ochrannej známky? 

Celý proces registrácie ochrannej známky začína výberom vhodného označenia. Za vhodné sa považuje označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a zároveň byť vyjadrené v registri ochranných známok spôsobom, ktorý umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Po výbere vhodného označenia odporúčame urobiť si tzv. rešerš. Ten spočíva v prieskume databáz a analýze rovnakých alebo podobných označení, ktoré sú už registrované ako ochranné známky. Výsledkom rešeršu je posúdenie,  či vybrané označenie je spôsobilé na zápis ako ochrannej známky a či existujú práva tretích osôb, ktoré by mohli byť registráciou tohto označenia poškodené.

Ďalším krokom je výber územnej pôsobnosti, na ktorú sa má daná registrácia vzťahovať. Je potrebné si rozmyslieť, na akom území budete podnikať a kde by malo vaše označenie. požívať ochranu. Pokiaľ podnikáte len na území Slovenskej republiky, stačí vám registrácia národnej ochrannej známky. Ak však smerujete svoju podnikateľkú činnosť aj mimo nášho územia, je vhodné registrovať európsku ochrannú známku, príp. svetovú ochrannú známku.

Ochranná známka sa vždy zapisuje pre určité triedy tovarov a služieb. Zvoľte si také triedy, ktoré čo najviac vystihujú zapisované označenie a vzťahujú sa na predmet vašej činnosti.

Po zhodnotení všetkých vyššie uvedených vecí sa pristúpuje k samotnému podaniu žiadosti o zápis ochrannej známky. Tá sa podáva na Úrade priemyselného vlastníctva SR, a to v listinnej forme alebo elektronicky. V žiadosti je potrebné okrem iného uviesť identifikačné údaje žiadateľa, označenie, ktoré chcete registrovať a zoznam tried.  Po zaplatení správneho poplatku pristúpi úrad k preskúmaniu samotnej žiadosti. Žiadosť, ktorá prejde týmto predbežným posúdením sa zverejňuje vo vestníku po dobu 3 mesiacov. Počas tejto doby môžu tretie osoby namietať zápis ochrannej známky, ak sú na to dôvody, napr. zapisovaná ochranná známka je veľmi podobná s už zapísanou ochrannou známkou.

Aké problémy sa môžu vyskytnúť pri registrácii ochrannej známky?

V prvom rade je si potrebné uvedomiť, že po podaní žiadosti o zápis ochrannej známky už nie je možné ju meniť. To znamená, že označenie, ktoré navrhujete zapísať, už nemôžete zmeniť ani upraviť.  Jediným spôsobom ako môžete zmeniť obsah samotnej žiadosti je zúženie tried, pre ktoré chcete registrovať dané označenie. Preto je potrebné si vopred dobre rozmyslieť aké označenie uviesť do žiadosti a pre aké triedy.

V praxi sa stretávame s tým, že žiadatelia často žiadajú o zápis označenia, ktoré nemá dostačujúcu rozlišovaciu spôsobilosť, je príliš opisné, hanlivé príp. nespĺňa iné predpoklady pre zápis. Taktiež často dochádza k tomu, že žiadateľ sa snaží zapísať označenie, ktoré už je registrované. V tomto prípade môže majiteľ zapísanej ochrannej známky podať námietky, a tým celý proces registrácie ochrannej známky zastaviť.

Koľko zaplatíte za registráciu ochrannej známky? 

Poplatky za registráciu ochrannej známky sa odvíjajú od toho, či máte záujem o registráciu národnej ochrannej známky, ochrannej známky EÚ alebo svetovej ochrannej známky.

Najlacnejšou variantov je samozrejme registrácia národnej ochrannej známky, avšak vzťahuje sa len na územie Slovenska. Poplatok za registráciu ochrannej známky pre 3 triedy je 166 €.

Podanie prihlášky ochrannej známky EÚ je spoplatnené základným poplatkom 850 € za jednu triedu výrobkov alebo služieb. Pokiaľ chcete mať registrovanú ochrannú známku pre viac tried, dopláca sa 50 € za druhú triedu a 150 € za tretiu a každú ďalšiu triedu.

Ako môžete ušetriť na poplatku za registráciu ochrannej známky?

Ak ste si doposiaľ vaše označenie nezaregistrovali ako ochrannú známku, teraz je na to vhodná doba. V súčasnosti EÚ poskytuje na registráciu ochrannej známky dotáciu. Každému úspešnému žiadateľovi preplatí 50% zaplateného poplatku, maximálne do výšky 1500 €.

Napríklad pri registrácii národnej ochrannej známky dostanete dotáciu 48 €, pri európskej ochrannej známke až 425 €.

Viac informácií o tejto dotácii a ako si ju môžete podať aj sami sa dozviete na bezplatnom webinári, ktorý sa uskutoční online dňa 10.5. o 17.00 hod. Prihlásiť sa môžete kliknutím na tento link.

webinar_ako_ziskat_dotaciu_na_registraciu_ochrannej_znamky