Právnický blog

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

zapis_konecneho_uzivatela_vyhod_do_obchodneho_registra

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 

Od 1.11.2018 vzniká firmám ďalšia povinnosť, a to zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Pokiaľ si túto povinnosť včas nesplníte alebo uvediete nesprávne údaje o končenom užívateľovi výhod, môžete dostať pokutu až do 3 310 €.

Komu vzniká povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Právnické osoby zapísané do obchodného registra (t.j. najmä s.r.o. a iné obchodné spoločností a družstvá), ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, majú od 1.11.2018 povinnosť zapísať do príslušného registra (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, a to napriek tomu, že koneční užívatelia výhod sú už uvedení v tomto registri.

Týka sa to len nových firiem?

Nie, táto povinnosť sa týka všetkých firiem, aj tých, ktoré už sú v obchodnom registri zapísané. Zákon rozlišuje medzi právnickými osoba zapísanými do obchodného registra pred 31.10.2018 (tzv. „staré firmy“) a zapísanými po 31.10.2018 (tzv. nové firmy“). Nové firmy si splnia túto povinnosť už pri zápise do obchodného registra. Staré firmy, ktoré už v obchodnom registri sú zapísané, musia zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019.

To znamená, že všetky povinné firmy, ktoré sú k 31.10.2018 zapísané v obchodnom registri, musia do 31.12.2019 zabezpečiť zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Obdobne to platí aj pri zápise konečných užívateľov výhod neinvestičných fondov, neziskových organizácii a nadácii do príslušného registra.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Určiť, kto je konečným užívateľom výhod, môže byť náročné. Definícia konečného užívateľa výhod je uvedená v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V čom spočíva povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Osoby zapisované do obchodného registra alebo iného registra zabezpečia do stanoveného termínu zápis konečných užívateľov výhod do príslušného registra. Zápis si môžu zabezpečiť sami alebo poveriť tým inú osobu, napríklad advokátsku kanceláriu. Podáva na tlačive ustanovenom osobitným predpisom.

Okrem toho podľa zákona sú všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy, a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity od 1.11.2018 povinné viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod, a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

Informácie o konečných užívateľoch výhod je potrebné uchovávať celý čas, kedy má táto osoba postavenie konečného užívateľa výhod a aj 5 rokov po tom ako toto postavenie zanikne.

Sú údaje o konečnom užívateľovi výhod verejné?

Nie, údaje o konečnom užívateľovi výhod, zapisované do obchodného registra, nie sú verejné. Dostupné sú iba pre osoby, ktoré majú povinnosť tieto údaje preverovať (napríklad banky, poštový podnik, súdny exekútor a ďalšie). Ďalej sa budú poskytovať osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (finančná spravodajská jednotka), Národnej banky Slovenska, súdu, orgánu činného v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

Čo ak si firma povinnosť nesplní?

Pokiaľ firma, na ktorú sa táto povinnosť vzťahuje, nezapíše konečného užívateľa výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019, prípadne uvedie nepravdivé údaje, môže dostať pokutu až do 3 310 €.

Potrebujete pomoc so zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra alebo iného registra vám radi zabezpečíme. Nie je potrebné ani osobné stretnutie. Všetko vybavíme elektronicky a iba za poplatok 50 €. Túto právnu službu si môžete objednať priamo TU. Ak máte otázky kontaktujte nás e-mailom na info@lanikovagroup.sk alebo telefonicky na 0948/264 244.